Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Προσοχή στην επιλογή προγραμμάτων σπουδών σε κλάδους της Μηχανικής

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Κατά την περίοδο αυτή, ενόψει και της επικείμενης νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, μεγάλος αριθμός νέων λαμβάνει τις τελικές του αποφάσεις σε σχέση με τις σπουδές που θα ακολουθήσει.


Για τον λόγο αυτό, και ειδικά όσον αφορά προγράμματα σπουδών σε κλάδους της μηχανικής επιστήμης που προσφέρονται από πανεπιστήμια στην Κύπρο ή το εξωτερικό, υπενθυμίζεται πως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι τα διπλώματα που θα αποκτήσουν είναι εγκεκριμένα από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). Με βάση τη νομοθεσία, οι κάτοχοι τίτλων σπουδών σε κλάδους της Μηχανικής, προκειμένου να εργαστούν στην Κύπρο θα πρέπει να εγγραφούν ως μέλη του Επιμελητηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για εγγραφή συνιστά η αναγνώριση του διπλώματός τους από το ΕΤΕΚ.


Προγράμματα σπουδών δύνανται να αναγνωριστούν, βάσει του Νόμου του ΕΤΕΚ, εφόσον είναι αναγνωρισμένα στη χώρα που αποκτήθηκαν για σκοπούς άσκησης του επαγγέλματος. Το ΕΤΕΚ αξιολογεί, επίσης, τα προγράμματα σπουδών σε σχέση με την επάρκεια του περιεχομένου τους. Σημειώνεται πως στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών που αποκτώνται εκτός Κύπρου, το Επιμελητήριο έχει αναπτύξει συνεργασία με αντίστοιχα επαγγελματικά σώματα και φορείς του εξωτερικού προκειμένου να διασφαλίζει πως τηρούνται οι πρόνοιες της νομοθεσίας.


Για προγράμματα σπουδών κυπριακών πανεπιστημίων, αρμοδιότητα έγκρισης των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών, για άσκηση επαγγέλματος, έχει το ίδιο το ΕΤΕΚ. Οι κλάδοι μηχανικής επιστήμης που προβλέπονται στην περί ΕΤΕΚ νομοθεσία είναι αυτοί της Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής, Χημικής Μηχανικής, Μηχανικής Μεταλλείων και Γεωλογίας, Αγρονομικής-Τοπογραφικής Μηχανικής, Επιμέτρησης και Εκτίμησης Γης και Πολεοδομίας-Χωροταξίας. Υπογραμμίζεται πως η εγγραφή στο ΕΤΕΚ είναι απαραίτητη για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης, ακόμα και αν αυτός δεν προβλέπεται ρητά από τη νομοθεσία, όπως είναι για παράδειγμα οι κλάδοι της Μηχανικής Περιβάλλοντος και της Ναυτομηχανικής.


Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σε σχέση με τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών στην Κύπρο, τα αρμόδια σώματα αναγνώρισης τίτλων σπουδών σε χώρες που συνήθως οι Κύπριοι επιλέγουν για σκοπούς σπουδών (Ελλάδα, ΗΒ και άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ) και τα προγράμματα σπουδών που έχουν ήδη εγκριθεί από τις χώρες αυτές, καθώς και σε σχέση με τις ειδικές απαιτήσεις που υπάρχουν για συγκεκριμένους κλάδους, όσοι προτίθενται να επιλέξουν προγράμματα σπουδών Μηχανικής, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ, στη διεύθυνση www.etek.org.cy, στην οποία είναι δημοσιευμένες όλες οι σχετικές πληροφορίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να επικοινωνούν με το ΕΤΕΚ στο τηλέφωνο 22877644 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο cyprus@etek.org.cy.


Το ΕΤΕΚ είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός όλων των Κυπρίων μηχανικών. Ιδρύθηκε με τον νόμο 224/1990 και είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με αιρετή διοίκηση. Το ΕΤΕΚ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της μηχανικής και της τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξή τους για αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας.


ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΟΔΥΣΣΕΩΣ
Διευθυντής ΕΤΕΚ

Υποστηρίξτε τη