Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Προτεραιότητες της Επιτροπής Ελέγχου για το 2018

Το 2018 συνεχίζει να προβάλλει αυξημένες προκλήσεις για την Επιτροπή Ελέγχου (η 'Επιτροπή'). Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η κανονιστική συμμόρφωση, το περιβάλλον κινδύνου και οι δικλίδες εσωτερικού ελέγχου θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως οι τεχνολογικές εξελίξεις, ο αυξημένος ρυθμιστικός έλεγχος και οι απαιτήσεις των επενδυτών για αυξημένη διαφάνεια. Λόγω του εύρους των προκλήσεων, παρίσταται ανάγκη όπως η ημερήσια διάταξη της Επιτροπής παραμείνει επικεντρωμένη αλλά και ταυτόχρονα ευέλικτη, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στο δυναμικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι οργανισμοί σήμερα.


Καθώς διανύουμε το τελευταίο τετράμηνο του 2018, με βάση πρόσφατη διεθνή έρευνα του Ινστιτούτου Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee Institute) του διεθνούς δικτύου της KPMG ('KPMG International') σε Επιτροπές Ελέγχου, υπενθυμίζουμε πέντε σημεία, τα οποία θεωρούμε σημαντικά για τον σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής θεματολογίας για την ημερήσια διάταξη της Επιτροπής:
1. Επικέντρωση στην πρωταρχική αρμοδιότητα - την ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης


Ομολογουμένως, το εύρος των κινδύνων που χρήζουν εποπτείας από την Επιτροπή διευρύνεται πέρα από τις παραδοσιακές αρμοδιότητες - όπως η εποπτεία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των σχετικών δικλίδων εσωτερικού ελέγχου, των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. Εκτός από τα παραδοσιακά θέματα της ημερησίας διάταξης, οι κίνδυνοι που πολλές Επιτροπές έχουν να εποπτεύσουν - όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και οι κίνδυνοι πληροφορικής, η συμμόρφωση με το νομικό και το ρυθμιστικό πλαίσιο - γίνονται πιο περίπλοκοι, όπως και οι σχετικές βασικές ευθύνες για την Επιτροπή. Ως αποτέλεσμα, καθίσταται όλο και πιο δύσκολο και χρονοβόρο για την Επιτροπή να εποπτεύει τους σημαντικότερους κινδύνους ως μέρος της ημερησίας διάταξης.


Όπου εντοπίζεται σχετική δυσκολία, θα πρέπει να επαναξιολογείται εάν η Επιτροπή έχει τον χρόνο και την τεχνογνωσία για να επιβλέπει αυτούς τους άλλους σημαντικούς κινδύνους. Για παράδειγμα, ο κίνδυνος του κυβερνοχώρου απαιτεί περισσότερη προσοχή σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) - ή ίσως την προσοχή ειδικής υποεπιτροπής του ΔΣ. Η επαναξιολόγηση αυτή είναι σημαντική για να παραμένει η Επιτροπή επικεντρωμένη στα κύρια καθήκοντά της.
2. Η ποιότητα των χρηματοοικονομικών εκθέσεων ξεκινά από τον οικονομικό διευθυντή (CFO) και την ομάδα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης - προσοχή στην ηγεσία και τη δύναμη της ομάδας


Δεδομένων των αυξανόμενων απαιτήσεων για τη χρηματοοικονομική ομάδα και την ηγεσία της - όπως για χρηματοοικονομική πληροφόρηση και εφαρμογή κατάλληλων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής νέων λογιστικών προτύπων), ανάλυση συγχωνεύσεων και εξαγορών - είναι απαραίτητο η Επιτροπή να βεβαιώνεται ότι αφιερώνεται επαρκής χρόνος και πόροι για την κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη της ομάδας και των βασικών μελών της.
3. Παρακολούθηση των σχεδίων εφαρμογής σημαντικών αλλαγών στις λογιστικές πολιτικές που βρίσκονται στην πρώτη περίοδο εφαρμογής ή τίθενται σε ισχύ στο άμεσο μέλλον


Ειδικότερα, η εφαρμογή των νέων διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) - ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα, ΔΠΧΑ 15 Έσοδα και ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις - λόγω της περιπλοκότητας και της έκτασης των αλλαγών που επιφέρουν για ορισμένους οργανισμούς - χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Καθώς βρισκόμαστε στο πρώτο έτος εφαρμογής των πρώτων δύο προτύπων και λίγους μήνες πριν από την εφαρμογή του τρίτου, η Επιτροπή θα πρέπει να εστιάσει στο εύρος και την πολυπλοκότητα της μετάβασης καθώς και στον αντίκτυπο στο επιχειρηματικό μοντέλο, τα συστήματα, τις διαδικασίες και τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου. Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει τακτική ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο, ομαλότητα και αντίκτυπο της μετάβασης και πρώτης πρακτικής εφαρμογής των νέων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων προβληματικών σημείων.
4. Παρακολούθηση του αντίκτυπου του οικονομικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος, της επιχειρησιακής ηθικής ('tone at the top') και της εταιρικής κουλτούρας, στα εταιρικά προγράμματα συμμόρφωσης


Η αδυναμία διαχείρισης των βασικών κινδύνων - όπως ο μη καθορισμός από το ΔΣ κατάλληλης επιχειρησιακής ηθικής, η εταιρική κουλτούρα, η νομική και κανονιστική συμμόρφωση, οι δομές κινήτρων προς το ανθρώπινο δυναμικό, η ασφάλεια του κυβερνοχώρου και το απόρρητο προσωπικών δεδομένων - μπορεί να βλάψει τη φήμη ενός οργανισμού και να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική του ευρωστία. Η σωστή κατεύθυνση μέσω των δράσεων του ΔΣ σε ό,τι αφορά τη σωστή επιχειρησιακή ηθική και την εταιρική κουλτούρα, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για αξίες, ηθική, νομική και κανονιστική συμμόρφωση, είναι θεμελιώδους σημασίας για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα συμμόρφωσης.


Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται με τους επικεφαλής διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να εντοπίζει τους κινδύνους που αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τη φήμη, τη στρατηγική και τις λειτουργίες του οργανισμού.
5. Ενίσχυση της άμεσης ευθύνης της Επιτροπής για τον εξωτερικό ελεγκτή


Η εποπτεία της διαδικασίας επιλογής των ελεγκτών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε (υποχρεωτικής) διαδικασίας υποβολής προσφορών, και της ανεξαρτησίας του ελεγκτή, αποτελεί βασικό μέρος του ρόλου της Επιτροπής. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει απαιτήσεις που χρήζουν προσοχής στην εφαρμογή, και σε ορισμένες περιπτώσεις επηρεάζουν σημαντικά την Επιτροπή οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος (όπως, εταιρειών με τίτλους εισηγμένους στο χρηματιστήριο, πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές). Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη - η Επιτροπή, ο εξωτερικός ελεγκτής και τα ανώτερα στελέχη - πρέπει να αναγνωρίζουν και να ενισχύουν συνεχώς την άμεση επικοινωνία μεταξύ της Επιτροπής και του εξωτερικού ελεγκτή στις τακτικές τους συναντήσεις.
Αναγνωρίζοντας τον καίριο ρόλο της Επιτροπής στην ακεραιότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της ενδυνάμωσης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην οικονομίας μας, έχουμε καθιερώσει και στην Κύπρο το Ινστιτούτο Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee Institute, ACI) της KPMG, το οποίο ιδρύθηκε τον Απρίλη του 2017, σε συνεργασία με το διεθνές δίκτυο της KPMG International. Το Ινστιτούτο θα συνεχίσει να συμβάλλει στην επιμόρφωση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου μέσω των τακτικών του εγκυκλίων και σεμιναρίων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΛΕΤΙΕΣ
Διοικητικός Σύμβουλος KPMG Limited
Chairman - KPMG Cyprus ACI
Τηλ.: 22209 000
panayiotis.peleties@kpmg.com.cy

Υποστηρίξτε τη