Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Χρηματοδοτικά προγράμματα για φοιτητές

Ο Οργανισμός Νεολαίας προκηρύσσει δύο χρηματοδοτικά προγράμματα για φοιτητές


Παραχώρηση υποτροφιών & Επιχορηγήσεις για υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τίθεται σε ισχύ το πρόγραμμα «Φοιτητές σε Δράση» από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, το οποίο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της φοιτητικής κοινότητας, μέσα από (1) την παραχώρηση υποτροφιών για διεξαγωγή έρευνας και (2) την παροχή επιχορηγήσεων για υλοποίηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών. Το πρόγραμμα απορρέει από την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία και υπηρετεί το όραμα που καθορίζει η Στρατηγική για τους νέους.
Παραχώρηση υποτροφιών


Σε ό,τι αφορά την παραχώρηση υποτροφιών, το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και της τεκμηρίωσης σε θέματα νεολαίας, χρηματοδοτώντας έρευνες που εκπονούν φοιτητές, στο πλαίσιο των σπουδών τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, το θέμα της έρευνας να σχετίζεται με μία ή περισσότερες θεματικές της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.
Επιχορηγήσεις για υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών


Φοιτητές ή ομάδες φοιτητών που επιθυμούν να υλοποιήσουν επιχειρηματικές ιδέες ή/και να αναπτύξουν σχέδια καινοτομίας, μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα, υποβάλλοντας σχετική αίτηση για επιχορήγηση. Με την υλοποίηση των πιο πάνω δράσεων ο Οργανισμός Νεολαίας συμβάλλει περαιτέρω στην ενδυνάμωση των νέων, δίνοντάς τους τη στήριξη και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να κάνουν πράξη τις ιδέες τους και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους τόσο προς όφελος των ιδίων όσο και της κοινωνίας.
Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.onek.org.cy) ή να αποταθούν στα τηλέφωνα 22402615 / 617 και 25443079 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Υποστηρίξτε τη