Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Στον αστερισμό του Ζήνωνα

Ξενοδοχεία αντί πετρελαιοδεξαμενές ζητά η Λάρνακα


Η έλλειψη ξενοδο­χειακών μονά­δων, η απουσία αντιπλημμυρικών έργων αλλά και η έλλειψη ξενοδοχει­ακών κλινών είναι μερικά από τα προβλήματα που αντι­μετωπίζει η πόλη της Λάρνακας και, κατά συνέπειαν, ολόκληρη η επαρχία. Μπορεί να διαθέτει τον κυριότερο δι­εθνή αερολιμένα της χώρας, παρ’ όλα αυτά η πόλη του Ζήνωνα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήμα­τα, που την καθιστούν εγκλωβισμένη σε αμετακίνητες δεξαμενές, σε αναξιο­ποίητα φυσικά πλούτη και σε πενιχρή αξιοποίηση του τουριστικού ρεύματος. Τα σημαντικότερα προβλήματα, όπως αυτά αναδεικνύονται στην καθημερι­νότητα των πολιτών, περιέγραψε στη «Σημερινή» της Κυριακής ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας αλλά και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε­λητήριο Λάρνακας.


Εγκαταστάσεις πετρελαιο­ειδών και υγραερίου


Πρόσφατα, ο Δήμος Λάρνακας απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σε σχέση με τη μετακίνηση των Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και Υγραερίου από την Ακτογραμμή της Λάρνακας και την περιοχή Δή­μου Λιβαδιών στην περιοχή Βασιλι­κού. Στην επιστολή ο Δήμος ζητά την προσωπική παρέμβαση και εμπλοκή του Υπουργού Ενεργείας, ώστε να μην υπάρξουν αλλαγές στα συμφωνηθέντα με τις Εταιρείες Υγραερίου (εισδοχή ή αποχώρηση από την Κοινοπραξία), που πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο τα χρονοδιαγράμματα, καθότι κρίνεται πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τον Ιανουά­ριο του 2019 πρέπει να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες των νέων εγκαταστάσεων υγραερίου.


Απευθύνει, επίσης, έκκληση, όπως το Υπουργείο εντατικοποιήσει τις προσπάθειες προς τις εταιρείες για ολοκλήρωση των μεταξύ τους συμφω­νιών, τόσο για την αποθήκευση υγρών καυσίμων, όσο και για την κατασκευή και λειτουργία του αγκυροβολίου και των αγωγών μεταφοράς, καθώς και την άμεση ανταπόκριση των εταιρειών σε θέματα που εκκρεμούν σε σχέση με την αδειοδότηση των εγκαταστάσεών τους.


Επισημαίνεται, μάλιστα, και η υπο­χρέωση εκ μέρους των εταιρειών, με βάση το Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης που έχει υπογραφεί, για υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων προό­δου προς την Καθοδηγητική Επιτροπή, ενέργεια που μέχρι σήμερα φαίνεται, σύμφωνα με τον Δήμο, ότι δεν έχει υλοποιηθεί.


Ο Δήμαρχος της πόλης Ανδρέας Βύρας ανέφερε πως το θέμα της μετακί­νησης αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη Λάρνακα, επισημαί­νοντας πως ένα μεγάλο αλλά και ίσως το ελκυστικότερο σημείο της επαρχίας Λάρνακας παραμένει επί δεκαετίες ανα­ξιοποίητο. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 είναι εφικτή η μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, αφού ήδη οι εταιρείες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ ο Δεκέμβριος του 2020 αποτελεί, κατά τον ίδιο, ένα επαρκές χρονοδιάγραμμα και για τη μετακίνηση των εγκαταστάσε­ων υγραερίου. Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να προειδοποιήσει πως, σε αντίθετη περίπτωση, οι δημότες Λάρνακας είναι έτοιμοι και αποφασισμένοι να κατέλθουν σε δυναμικότερα μέτρα διαμαρτυρίας.


Παράλληλα, σύμφωνα με το Εμπορι­κό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρ­νακας, η μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου θα πα­ραδώσει προς ανάπτυξη τη βόρεια ακτήτης Λάρνακας μήκους 2,3 χιλιομέτρων, θα επιφέρει συντελεστές ανάπτυξης σε επηρεαζόμενα τμήματα των Λιβαδιών και της Λάρνακας, ενώαναμένεται να αξιοποιηθούν 159 σκάλες, στις οποίες θα δημιουργηθούν και έργα υποδομής (ξενοδοχεία, συνεδριακάκέντρα κ.ά.), τα οποία θα ενισχύσουν και άλλους τομείς της οικονομίας πέραν του τομέα των κατασκευών.


Ελκυστική για επενδύσεις η περιοχή


Η μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας, της Ορόκλινης και των Λιβαδιών αναμέ­νεται να αναθερμάνει και το ήδη ζεστό ενδιαφέρον επενδυτών για την περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, επί του παρόντος πρό­κειται για μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τη μετακίνηση και στη συνέχεια την απορρύπανση ολόκληρης της περιοχής. Σύμφωνα, πά­ντως, με τον κ. Ανδρέα Βύρα, οι τοπικές Αρχές σκοπεύουν να προχωρήσουν με την εκπόνηση συγκεκριμένου στρα­τηγικού πλάνου αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής, που να σέβεται, πάνω απ’ όλα, το περιβάλλον, ούτως ώστε να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος.


Έλλειψη κλινών


Ενώ μερικές δεκάδες χιλιόμετρα ανατολικότερα η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου κατέχει πέραν του 40% της πίτας του τουρισμού, η Λάρνακα, παρ’ ότι η πόλη με το μεγαλύτερο αερο­δρόμιο της χώρας, κατέχει μόλις το 9%, περίπου, της παγκύπριας συνεισφοράς στον τουρισμό. Σημαντικότερο παράγοντα για τη μειωμένη προσέλκυση τουρι­στικού ρεύματος αποτελεί η έλλειψη ξενοδοχειακών κλινών.


Θετικό, όμως, είναι το γεγονός ότι, επί του παρόντος, περισσότερες από δέκα ξενοδοχειακές μονάδες βρίσκο­νται στο στάδιο έναρξης εργασιών ή αδειοδότησης. Θετικότερο, εξάλλου, αποτελεί το ότι, σύμφωνα και με τον κ. Βύρα, οι περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες θα βρίσκονται εντός κέντρου, και θα προσδώσουν αναζωογόνηση στον κεντρικό πυρήνα της πόλης.


Σύμφωνα με το Εμπορικό και Βι­ομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας, η πόλη έχει απότο 2015 διπλασιάσει τον τουρισμότης. Απότις 220 χιλιά­δες ξένων επισκεπτών έχει φτάσει στις 460 χιλιάδες, ενώβραχυπρόθεσμα υπό προϋποθέσεις είναι εφικτός ο στόχος των 550 χιλιάδων. Επισημαίνεται μάλιστα από το ΕΒΕ Λάρνακας και ο τομέας του Αγροτουρισμού που συ­νεισφέρει τα μέγιστα στην οικονομία της ορεινής Λάρνακας και αποτελεί παγκύπρια πρωτιά.


Πονεμένη ιστορία η μαρίνα


Παράταση μέχρι και τις 16 Νοεμ­βρίου ζήτησε η ισραηλινών συμφε­ρόντων κοινοπραξία Ampa Ltd και Israel Shipyards, λόγω διαδικαστικών θεμάτων με τις τράπεζες, για την πρό­ταση του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας. Αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, το έργο υπολογίζεται να ξεκινήσει τους πρώτους μήνες του 2019, ξεπερνώντας τις δεκαετίες επίπονων καθυστερήσεων για την έναρξη ενός από τα σημαντι­κότερα έργα που θα προσδώσουν ζωή στην πόλη της Λάρνακας. Η επένδυ­ση θα περιλαμβάνει και εμπορικές, ξενοδοχειακές, αλλά και οικιστικές αναπτύξεις.


Εκμετάλλευση σημείων φυσικού κάλλους


Αυτό το οποίο ζητά επισταμένως η Λάρνακα είναι η αξιοποίηση των σημείων μεγάλου φυσικού κάλλους, όπως η αλυκή Λάρνακας. Ο Δήμαρχος Ανδρέας Βύρας ανέφερε στη «Σ» ότι έχει εκπονηθεί μελέτη, η οποία βρίσκεται σε ώριμο στάδιο για δημιουργία Περι­βαλλοντικού Παρατηρητηρίου, ώστε ο φυσικός βιότοπος της αλυκής να απο­κτήσει ζωή και να αποτελέσει σημείο ενδιαφέροντος για ντόπιους αλλά και ξένους επισκέπτες. Αρκεί, ανέφερε, να εγκριθεί ο προϋπολογισμός από το Υπουργείο Γεωργίας για την υλο­ποίηση στρατηγικού σχεδιασμού για την περιοχή.


Επείγουν τα αντιπλημμυρικά έργα


Με την έναρξη αντιπλημμυρικών έργων θα ξεκινήσει η νέα χρονιά για τη Λάρνακα. Γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ θα αξιοποιηθούν από το Συμβού­λιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, για τη δημιουργία έργων που θα επιλύσουν προβλήματα του παρελθόντος. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, Ανδρέα Βύρα, εξακολουθεί να εμπνέει ανησυχία η περιοχή των Καμάρων, όπου καθυστερεί η μελέτη του Υπουργείου Εσωτερικών και της Επαρχιακής Δι­οίκησης Λάρνακας.


20 εκ. ευρώ στο εμπορικό κέντρο


Περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν από τα Διαθρωτικά Ταμεία για την ανά­πλαση του εμπορικού κέντρου της Λάρνακας. Τα έργα περιλαμ­βάνουν τον σχεδιασμό και την ανάπλαση των οδών Ερμού και Ζήνωνος Κιτιέως, την πεζο­δρομοποίηση και τη σκίαση κεντρικών οδών και πλατειών, καθώς και την ανάπλαση νέων χώρων και πλατειών.


Σημάδια ανάπτυξης κατα­γράφονται, αναφέρει το ΕΒΕ Λάρνακας, σε τομείς όπως ο τουρισμός, η βιομηχανία και ιδι­αίτερα η βιομηχανία τροφίμων, οι εξαγωγές τροφίμων, κυρίως τυροκομικών, ενώο τομέας των κατασκευών και του εμπορίου παρουσιάζεται ελπιδοφόρος.


Στόχο για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο αποτελεί η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη Λάρνακα, όπως και η εγκατάσταση ξένων εται­ρειών, λόγω και των σημαντικών πλεονεκτημάτων της Λάρνακας.


Φέτος, σύμφωνα με το Επιμελητήριο, η διακίνη­ση φορτίων φτάνει τα δύο εκατομμύρια τόνους, γεγονός που δικαιώνει την προσήλωση στην ανάπτυξη της Λιμενικής Βιομηχανίας, ενώ αυτό που συμπερασματικά αναφέρεται είναι πως κυριότερος στόχος είναι η επίδειξη εμπιστοσύ­νης στα πλεονεκτήματα της Λάρνακας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Υποστηρίξτε τη