Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

«Πρώτιστη η ευθύνη μας έναντι του περιβάλλοντος»

Η Τράπεζα Κύπρου αφήνει το αποτύπωμά της με δράσεις για προστασία του περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μιαν από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την αειφόρο ανάπτυξη και έναν από τους κύριους πυλώνες της Εταιρικής Υπευθυνότητας για κάθε υπεύθυνο και περιβαλλοντικά ευαίσθητο οργανισμό.

Η Τράπεζα Κύπρου, ως ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς του νησιού, έχει πλήρη επίγνωση της ευθύνης της έναντι των περιβαλλοντικών προκλήσεων και των επιπτώσεων από τη χρήση μη φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών.

Γι’ αυτό και υιοθετεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων περιβαλλοντικής πολιτικής με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Η Τράπεζα βελτιώνει την οικολογική της αποδοτικότητα μέσω μιας σειράς μέτρων, όπως είναι η αποδοτική χρήση της ενέργειας, του νερού και του χαρτιού, συμπεριλαμβανομένης της πράσινης τεχνολογίας πληροφορικής, μέχρι και την αντικατάσταση επαγγελματικών ταξιδιών με τηλεδιασκέψεις.

Ανάμεσα στις κύριες δράσεις που αναλήφθηκαν για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το 2018 και 2019, είναι και οι εξής:

 • Εφαρμογή φέτος των πορισμάτων του ενεργειακού ελέγχου των εγκαταστάσεών της που άρχισε το 2017 και ολοκληρώθηκε το 2018.
 • Αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων με νέους αποδοτικότερους λαμπτήρες LED, σε 12 κτήρια της Τράπεζας. Η αντικατάσταση επέφερε μια μείωση κατά 5% στην κατανάλωση ηλεκτρισμού.
 • Ανακύκλωση περίπου 9.800+ κιλών διαφόρων συσκευών - μηχανών.
 • Ανακύκλωση περίπου 735.000 κιλών χαρτιού.

Επίσης, σύμφωνα με την Έκθεση Υπευθυνότητας για το 2018, που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, η Τράπεζα βελτιώνει την οικολογική της αποδοτικότητα με διάφορα μέτρα, όπως είναι:

Πρόγραμμα «Paperless»

 • Ενθαρρύνεται το προσωπικό, με το αναβαθμισμένο Internal Portal, να μειώνει περαιτέρω τη χρήση χαρτιού στις καθημερινές συναλλαγές και εργασίες του.
 • Ενθαρρύνονται οι πελάτες της να χρησιμοποιούν τις πρωτοποριακές διαδικτυακές και τηλεφωνικές υπηρεσίες. Με τη λειτουργία «Stop Paper Statement», τους παρέχεται η δυνατότητα να τερματίζουν τη λήψη καταστάσεων για τους λογαριασμούς τους μέσω ταχυδρομείου, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ευρωπαϊκό Business4Climate

Η Τράπεζα συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Business4Climate» (Επιχειρώ για το κλίμα) και δεσμεύεται στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της εφαρμογής πολιτικών, μέτρων και καθημερινών πρακτικών που συμβάλλουν στη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα.

Αυτοματοποίηση και Ψηφιοποίηση «Back-Office»

Στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της Λειτουργίας του Back-Office με συνεχή προώθηση των υπαρχόντων συστημάτων, αυτοματοποίηση των χειρωνακτικών διαδικασιών και απλοποίηση των διαδικασιών.

Ανάμεσα στα επιτεύγματά της συμπεριλαμβάνονται:

 • Έργα εκσυγχρονισμού για τις Εμπορικές Υπηρεσίες, τις Πληρωμές, το Treasury Back Office, το Wealth Management Back Office, το Middle Office, την Εκτέλεση Χορηγήσεων και τον Επικεφαλής Ταμία.
 • Προώθηση της πύλης πελατών «allNET» για τους πελάτες της Υπηρεσίας Εμπορικών Διευκολύνσεων μέσω της 1bank.
 • Εφαρμογή νέων Προϊόντων Διαχείρισης Μετρητών CASH360.
 • Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για τη «Διαχείριση τραπεζικών λογιστικών βιβλίων και αρχείων» για τα Τμήματα Μητρώου και Κεντρικών Αρχείων και για το «Κέντρο Εκκαθάρισης Επιταγών» για το Τμήμα Εκκαθάρισης Επιταγών.
 • Υλοποίηση της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των εγγράφων των πελατών, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Paperless».

Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών άνθρακα

Το 2018, η Τράπεζα χρησιμοποίησε σε πειραματική βάση πλήρως ανακυκλωμένο φωτοαντιγραφικό χαρτί, στο πλαίσιο της πολιτικής για ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των εργαζομένων.

Επίσης αναλήφθηκαν δράσεις, όπως είναι:

 • Η επιθεώρηση του εξοπλισμού θέρμανσης και κλιματισμού από πιστοποιημένους επιθεωρητές για εντοπισμό πιθανών αδυναμιών στην κατάσταση και λειτουργία τους.
 • Η ολοκλήρωση του ενεργειακού ελέγχου των εγκαταστάσεων της Τράπεζας, που άρχισε το 2017.
 • Η εγκατάσταση και σύνδεση φωτοβολταϊκών 100 kW για κάλυψη μέρους των ηλεκτρικών αναγκών του κτηρίου πληροφορικής.
 • Η συνέχιση της αντικατάστασης του παλαιού εξοπλισμού κλιματισμού που χρησιμοποιεί αέριο R22, με πιο αποδοτικό εξοπλισμό.
 • Η ανανέωση του ISO 50001 στα δύο Κέντρα Δεδομένων μετά από επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε από εξουσιοδοτημένο οργανισμό.
 • Η εισαγωγή κεντρικού συστήματος παρακολούθησης όλων των εγκαταστάσεων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης, η Τράπεζα βελτιώνει την οικολογική της αποδοτικότητα με μια σειρά μέτρων στα ανακαινισμένα υποκαταστήματά της (υποκατάστημα στο Nicosia Mall).

 • Χρησιμοποιεί Συστήματα Διαχείρισης Κτηρίων Building Management Systems (BMS) για βελτιστοποίηση της λειτουργίας HVAC (συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού).
 • Παρακολουθεί και ρυθμίζει τις παραμέτρους των συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και κεραυνών.
 • Διεξάγει μελέτες για τον εντοπισμό των κατάλληλων χώρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα βασικά της κτήρια.

Η Τράπεζα Κύπρου αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της οικονομίας συνδέεται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα του οικοσυστήματος. Έτσι, αναλαμβάνει τις ευθύνες της και παρεμβαίνει θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.

Η δέσμευσή της για εφαρμογή βέλτιστων και κατάλληλων πρακτικών για το περιβάλλον, ταυτόχρονα με μέτρα για την εταιρική διακυβέρνηση και την κοινωνία, είναι υψηλά στις προτεραιότητές της.

Περισσότερες πληροφορίες για την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητάς της (2018) στον σύνδεσμο https://www.bankofcyprus.com/el-GR/our-responsibilities/csr-reports/

Υποστηρίξτε τη