Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Αμοιβαίο Κεφάλαιο για επενδύσεις σε ευρωπαϊκές μετοχές

Το BOC European Equity Fund of Funds από τη BOCAM σάς δίνει την επιλογή να επενδύσετε στις ευρωπαϊκές μετοχικές αγορές

Στο σημερινό οικονομικό μας περιβάλλον, όπου τα επιτόκια που προσφέρονται από τα πλείστα τραπεζικά ιδρύματα στον ευρωπαϊκό χώρο αναμένεται να παραμείνουν κοντά στο μηδέν τουλάχιστον για μερικά χρόνια, υπάρχουν επιλογές για την επένδυση των χρημάτων σας εκτός από καταθέσεις. Μια επιλογή είναι η επένδυση μέσω ενός συλλογικού επενδυτικού σχεδίου ή οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ). Οι ΟΣΕΚΑ διαχειρίζονται το συνολικό κεφάλαιο που δημιουργείται από τη συνεισφορά χρημάτων από πολλούς επενδυτές με κοινό επενδυτικό στόχο. Ανάλογα με το ποσό που συνεισφέρει ο κάθε επενδυτής, γίνεται και κάτοχος του αντίστοιχου μέρους του ΟΣΕΚΑ με τη μορφή μεριδίων.

Η Τράπεζα Κύπρου, μέσω της BOC Asset Management (BOCAM), 100% θυγατρική εταιρεία του Συγκροτήματος (με αριθμό άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΕΔ ΟΣΕΚΑ 5/78/2012), προσφέρει επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες για τις υφιστάμενες και μελλοντικές επενδυτικές σας ανάγκες.

BOC European Equity Fund of Funds

Ένα από τα Αμοιβαία Κεφάλαια που προσφέρει η BOCAM είναι το BOC European Equity Fund of Funds. Ο επενδυτικός σκοπός του είναι η επίτευξη υψηλών αποδόσεων από τη διαχείριση επενδύσεων, κυρίως σε μερίδια μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ευρώπη. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, οι οποίοι αναλαμβάνουν υψηλό ρίσκο στοχεύοντας σε υψηλές αποδόσεις.

Σύμφωνα με τη Μαρία Όμπασιη, Head of Investments στη BOCAM: «Η εταιρεία μας επιδιώκει την ενεργό διαχείριση των επενδύσεων του BOC European Equity Fund of Funds για την επίτευξη του στόχου του, μέσα από μια διεξοδική και αυστηρή διαδικασία επιλογής ΟΣΕΚΑ, κατά κύριο λόγο, στις ευρωπαϊκές μετοχικές αγορές». Η επιλογή γίνεται από μια ευρεία βάση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, χρησιμοποιώντας το εσωτερικό μας μοντέλο επιλογής Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Το εν λόγω μοντέλο αξιολογεί τα Αμοιβαία Κεφάλαια με βάση το ρίσκο, την απόδοση και άλλους δείκτες, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ούτως ώστε να επιλέγονται τα καλύτερα με βάση και τις συνθήκες της αγοράς.

Στο σύντομο μέλλον, η BOCAM θα δημιουργήσει επιπρόσθετα Επενδυτικά Τμήματα κάτω από το BOC Common Fund που να απευθύνονται σε επενδυτές οι οποίοι έχουν χαμηλότερο προφίλ επενδυτικού κινδύνου.

Να σημειωθεί ότι κάθε Επενδυτικό Τμήμα συγκροτεί χωριστή ομάδα περιουσίας, της οποίας τα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν από κοινού και εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους του και είναι κατατεθειμένα στον Θεματοφύλακα.

Επιπρόσθετες επιλογές Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Η BOCAM προσφέρει άλλα δυο Αμοιβαία Κεφάλαια:

  1. Το Apollo Global Equity Fund of Funds Variable Capital Investment στοχεύει σε υψηλές αποδόσεις από τη διαχείριση επενδύσεων, κυρίως σε παγκόσμιες μετοχές, και απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίοι αναλαμβάνουν υψηλό ρίσκο.
  2. Το Global Balanced Fund of Funds Salamis Variable Capital Investment Company στοχεύει στη δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιουχικών κερδών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, με ανάληψη μεσαίου επενδυτικού κινδύνου, μέσω της επένδυσης σε μερίδια ομολογιακών και μετοχικών ΟΣΕΚΑ ή και σε ΟΣΕΚΑ Μέσων Χρηματαγοράς Εξωτερικού ή και σε μερίδια άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ).

Γιατί κάποιος να επενδύσει σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο;

  • Επιλέγοντας ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο, κυρίως διεθνές, ο μεριδιούχος έχει τη δυνατότητα να συνδέσει τις αποδόσεις του, με την πορεία των διεθνών αγορών, και να επωφεληθεί από την ανάπτυξή τους.
  • Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι η διασπορά του κινδύνου με την ταυτόχρονη επένδυση σε διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία
  • Η επένδυση σε μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι μια υψηλά ρευστοποιήσιμη επένδυση, καθώς ο επενδυτής δεν δεσμεύει τα χρήματά του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ρευστοποιήσει τα μερίδιά του.
  • Τα Αμοιβαία Κεφάλαια απευθύνονται σε επενδυτές μικρών και μεσαίων δυνατοτήτων, επειδή η επένδυση προσφέρει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας τεχνογνωσία και επαγγελματική διαχείριση με σχετικά μικρό ποσό χρημάτων.

Ποια είναι η BOCAM;

Η BOC Asset Management Ltd (BOCAM) είναι η πρώτη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Κύπρο που υποστηρίζεται από τραπεζικό ίδρυμα.

Σκοπό έχει να προσφέρει σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις υφιστάμενες και μελλοντικές τους ανάγκες, σε συνδυασμό με υψηλής ποιότητας προσωπική εξυπηρέτηση. Η φερεγγυότητα του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, η δυναμική και επιτυχημένη πορεία του στην Κύπρο, καθώς και η προσήλωση και πίστη του στην κυπριακή αγορά, δημιουργούν τις βάσεις επιτυχίας της BOCAM.

Η διαρκής χρήση πρωτοποριακής τεχνολογίας και η επαγγελματική διαχείριση αποτελούν δέσμευση της BOCAM προς το επενδυτικό κοινό. Η Εταιρεία στελεχώνεται από μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων ατόμων με πελατοκεντρική προσέγγιση, διαφανείς διαδικασίες, επαγγελματισμό και σωστή οργάνωση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη BOCAM και τις εργασίες της αλλά και για τα προϊόντα της, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της στον σύνδεσμο http://am.bankofcyprus.com.cy/

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει άδεια στην Κυπριακή Δημοκρατία και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. [ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ]

Υποστηρίξτε τη