Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Το Apollo Global Equity Fund επενδύει σε παγκόσμιες μετοχικές αξίες

Αμοιβαίο Κεφάλαιο από την BOC Asset Management για επενδύσεις
σε παγκόσμιες μετοχικές αξίες

Στο περιβάλλον των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων που βιώνουμε, οι επενδυτές αναζητούν άλλες επενδυτικές επιλογές για να επενδύσουν τα χρήματά τους εκτός από τις καταθέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα.

Μια από τις επενδυτικές αυτές επιλογές είναι η επένδυση μέσω ενός συλλογικού επενδυτικού σχεδίου ή Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Οι οργανισμοί αυτοί διαχειρίζονται το συνολικό κεφάλαιο που δημιουργείται από τη συνεισφορά των χρημάτων από πολλούς επενδυτές, οι οποίοι έχουν ένα κοινό επενδυτικό στόχο. Ανάλογα με το ποσό που συνεισφέρει ο κάθε επενδυτής, γίνεται και κάτοχος του αντίστοιχου μέρους του ΟΣΕΚΑ, με τη μορφή μεριδίων. Να σημειωθεί ότι κάθε Επενδυτικό Τμήμα συγκροτεί χωριστή ομάδα περιουσίας, της οποίας τα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν από κοινού και εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους του.

Η Τράπεζα Κύπρου, μέσω της BOC Asset Management (BOCAM), 100% θυγατρικής εταιρείας του Συγκροτήματος (με αριθμό άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΕΔ ΟΣΕΚΑ 5/78/2012), προσφέρει επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες για τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες των επενδυτών.

Apollo Global Equity Fund of Funds VCIC

Ένα από τα Αμοιβαία Κεφάλαια που προσφέρει η BOCAM είναι το Apollo Global Equity Fund of Funds VCIC. Το Αμοιβαίο αυτό Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό ρίσκο και στοχεύει σε υψηλές αποδόσεις από τη διαχείριση επενδύσεων.

Ειδικότερα, επενδύει σε παγκόσμιες μετοχικές αξίες, δηλαδή σε μερίδια μετοχικών ΟΣΕΚΑ και σε μεμονωμένους μετοχικούς τίτλους. Μέσω της BOCAM, που είναι ο διαχειριστής του Αμοιβαίου αυτού Κεφαλαίου, επιδιώκεται η ενεργός διαχείριση των επενδύσεών του μέσω μιας διεξοδικής και αυστηρής διαδικασίας επιλογής επενδύσεων, κυρίως στις ανεπτυγμένες αγορές.

Η επιλογή γίνεται από μια ευρεία βάση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με τη χρήση του εσωτερικού μοντέλου Αμοιβαίων Κεφαλαίων της BOCAM. Το μοντέλο αξιολογεί τα Αμοιβαία Κεφάλαια σύμφωνα με το ρίσκο, την απόδοση και άλλους δείκτες, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ώστε να επιλέγονται τα καλύτερα με βάση και τις συνθήκες της αγοράς.

Οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν οποτεδήποτε την εξαγορά του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, κάθε εργάσιμη ημέρα. Τα εισοδήματα από επενδύσεις ή από τα καθαρά κεφαλαιακά κέρδη δεν θα διανέμονται ως μέρισμα, αλλά θα επενδύονται ξανά.

Στο σύντομο μέλλον, η BOCAM θα δημιουργήσει και άλλα Επενδυτικά Τμήματα, τα οποία θα απευθύνονται και σε επενδυτές που έχουν προφίλ χαμηλού επενδυτικού κινδύνου.

Επιπρόσθετες επιλογές Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Η BOCAM προσφέρει άλλα δυο Αμοιβαία Κεφάλαια:

  1. Το Global Balanced Fund of Funds Salamis VCIC στοχεύει στη δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιουχικών κερδών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, με ανάληψη μεσαίου επενδυτικού κινδύνου, μέσω της επένδυσης σε μερίδια ομολογιακών και μετοχικών ΟΣΕΚΑ ή και σε ΟΣΕΚΑ Μέσων Χρηματαγοράς Εξωτερικού.
  2. Το BOC European Equity Fund of Funds στοχεύει στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων από τη διαχείριση επενδύσεων, κυρίως σε μερίδια μετοχικών ΟΣΕΚΑ στην Ευρώπη. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, οι οποίοι αναλαμβάνουν υψηλό ρίσκο στοχεύοντας σε υψηλές αποδόσεις.

Επένδυση σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο

  • H επιλογή ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κυρίως διεθνούς, παρέχει τη δυνατότητα στον μεριδιούχο να επιτύχει τις αποδόσεις των διεθνών αγορών.
  • Υπάρχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: η διασπορά του κινδύνου με την ταυτόχρονη επένδυση σε διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία.
  • Η επένδυση σε μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι μια επένδυση με υψηλή ρευστότητα. O επενδυτής δεν δεσμεύει τα χρήματά του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ρευστοποιήσει τα μερίδιά του.
  • Τα Αμοιβαία Κεφάλαια απευθύνονται σε επενδυτές μικρών και μεσαίων δυνατοτήτων. Η επένδυση προσφέρει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας τεχνογνωσία και επαγγελματική διαχείριση με μικρό ποσό χρημάτων.

Ποια είναι η BOCAM;

Η BOC Asset Management Ltd (BOCAM) είναι η πρώτη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Κύπρο που υποστηρίζεται από τραπεζικό ίδρυμα.

Προσφέρει σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, που καλύπτουν τις υφιστάμενες και μελλοντικές τους ανάγκες, σε συνδυασμό με υψηλής ποιότητας προσωπική εξυπηρέτηση. Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου και η προσήλωση και πίστη του στην κυπριακή αγορά δημιουργούν τις βάσεις επιτυχίας της BOCAM.

Η διαρκής χρήση πρωτοποριακής τεχνολογίας και η επαγγελματική διαχείριση αποτελούν δέσμευση της BOCAM προς το επενδυτικό κοινό. Η εταιρεία στελεχώνεται από ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων ατόμων με πελατοκεντρική προσέγγιση, διαφανείς διαδικασίες, επαγγελματισμό και σωστή οργάνωση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την BOCAM και τις εργασίες της και για τα προϊόντα που προσφέρει, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της στον σύνδεσμο http://am.bankofcyprus.com.cy/.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει εξασφαλίσει άδεια στην Κυπριακή Δημοκρατία και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

BOC Asset Management Ltd (BOCAM)

Στοιχεία επικοινωνίας: Λεωφόρος Λεμεσού 154, 1ος όροφος, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλέφωνο: +357 22 121 790

Τηλεομοιότυπο: +357 22 123 743

Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Υποστηρίξτε τη