Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Εναλλακτικές επενδυτικές λύσεις

Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατανομής ενεργητικού από την BOC Asset Management για επενδύσεις στις παγκόσμιες αγορές - To Global Balanced Fund of Funds Salamis VCIC είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που προσφέρει ευρεία διαφοροποίηση σε όλες τις επενδυτικές κατηγορίες (μετοχές, ομόλογα, εναλλακτικές επενδύσεις και μέσα χρηματαγοράς) σε παγκόσμιο επίπεδο

Σε μια περίοδο κατά την οποία τα καταθετικά επιτόκια καταγράφουν συνεχή πτώση, πολλοί καταθέτες επιλέγουν να επενδύουν μέρος των χρημάτων τους σε εναλλακτικές επενδυτικές λύσεις για να αυξήσουν τις αποδόσεις των κεφαλαίων τους, αφού οι παραδοσιακές αποδόσεις των τραπεζικών καταθέσεων έχουν μειωθεί στο ελάχιστο.

Οι ΟΣΕΚΑ διαχειρίζονται το συνολικό κεφάλαιο που δημιουργείται από τη συνεισφορά των χρημάτων από πολλούς επενδυτές, οι οποίοι έχουν ένα κοινό επενδυτικό στόχο. Ανάλογα με το ποσό που συνεισφέρει ο κάθε επενδυτής, γίνεται και κάτοχος του αντίστοιχου μέρους του ΟΣΕΚΑ, με τη μορφή μεριδίου. Να σημειωθεί ότι κάθε Επενδυτικό Τμήμα συγκροτεί χωριστή ομάδα περιουσίας, της οποίας τα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν από κοινού και εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους του.

Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) αποτελούν διεθνώς έναν παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας και των κεφαλαιαγορών με μεγάλη ισχύ λόγω και της μεγάλης αξίας της συλλογικής διαχείρισης των επενδύσεων παγκοσμίως, αλλά και του μεγάλου αριθμού επενδυτών. Ένας μεγάλος αριθμός επενδυτών έχει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και του δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχει σε αυτές χάρη στην παρουσία των Οργανισμών αυτών.

Η Τράπεζα Κύπρου, μέσω της BOC Asset Management (BOCAM), 100% θυγατρικής εταιρείας του Συγκροτήματος (με αριθμό άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΕΔ ΟΣΕΚΑ 5/78/2012), προσφέρει επενδυτικά προϊόντα ΟΣΕΚΑ και υπηρεσίες για κάθε είδους κάλυψη των επενδυτικών αναγκών των επενδυτών.

Επένδυση με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα

Ένα από τα Αμοιβαία Κεφάλαια που προσφέρει η BOCAM είναι το Global Balanced Fund of Funds Salamis VCIC.

Ο επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου αυτού Κεφαλαίου είναι η δημιουργία εισοδήματος και κεφαλαιουχικών κερδών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Ειδικότερα, επενδύει σε μερίδια ομολογιακών και μετοχικών Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή και σε ΟΣΕΚΑ μέσων χρηματαγοράς εξωτερικού ή και σε μερίδια άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) ανεξάρτητα εάν κατάγονται ή όχι από κράτος μέλος.

Επίσης, επενδύει το καθαρό ενεργητικό του σε ένα ευρύ φάσμα μέσων σταθερού εισοδήματος (περιλαμβανομένων ενδεικτικά χρεωστικών τίτλων, ομολόγων καταθέσεων, μέσων χρηματαγοράς) ανά τον κόσμο αλλά και σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, κρατικούς και εταιρικούς χρεωστικούς τίτλους κ.λ.π), σε μέσα χρηματαγοράς από ολόκληρη την υφήλιο, εκφρασμένα σε διάφορα νομίσματα.

Μέσω της BOCAM, που είναι ο διαχειριστής του Αμοιβαίου αυτού Κεφαλαίου, επιδιώκεται η ενεργός διαχείριση των επενδύσεών του μετά από μιαν αυστηρή διαδικασία επιλογής αμοιβαίων κεφαλαίων, κυρίως στις ΗΠΑ, Ευρώπη, Ασία και αναδυόμενες χώρες.

Με τη χρήση του εσωτερικού μοντέλου της BOCAM, η επιλογή γίνεται από μια ευρεία βάση Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Το μοντέλο αξιολογεί τα Αμοιβαία Κεφάλαια ανάλογα με το ρίσκο, την απόδοση και άλλους δείκτες, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και επιλέγονται τα καλύτερα με βάση τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.

Οι μέτοχοι έχουν την επιλογή να ζητήσουν οποτεδήποτε την εξαγορά του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, κάθε εργάσιμη ημέρα. Τα εισοδήματα από επενδύσεις ή από τα καθαρά κεφαλαιακά κέρδη επενδύονται ξανά και δεν διανέμονται ως μέρισμα.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει εξασφαλίσει άδεια στην Κυπριακή Δημοκρατία και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Επιπρόσθετες επιλογές Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Η BOCAM προσφέρει άλλα δύο Αμοιβαία Κεφάλαια:

  1. Το BOC European Equity Fund of Funds στοχεύει στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων από τη διαχείριση επενδύσεων, κυρίως σε μερίδια μετοχικών ΟΣΕΚΑ στην Ευρώπη. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, οι οποίοι αναλαμβάνουν υψηλό ρίσκο στοχεύοντας σε υψηλές αποδόσεις.
  2. To Apollo Global Equity Fund of Funds VCIC απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό ρίσκο και στοχεύει σε υψηλές αποδόσεις από τη διαχείριση επενδύσεων κυρίως σε μερίδια μετοχικών ΟΣΕΚΑ με παγκόσμια διασπορά.

Επένδυση σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο

  • Επιλέγοντας ένα διεθνές Αμοιβαίο Κεφάλαιο ο μεριδιούχος έχει τη δυνατότητα να επιτύχει τις αποδόσεις των διεθνών αγορών.
  • Επιτυγχάνεται διασπορά του κινδύνου με την ταυτόχρονη επένδυση σε διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία.
  • Επενδύοντας σε μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων υπάρχει η δυνατότητα για επένδυση με υψηλή ρευστότητα. O επενδυτής μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ρευστοποιήσει τα μερίδιά του.
  • Προσφέρεται πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας τεχνογνωσία και επαγγελματική διαχείριση με μικρό ποσό χρημάτων.

Ποια είναι η BOCAM;

Η BOC Asset Management Ltd (BOCAM) είναι η πρώτη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Κύπρο που υποστηρίζεται από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Προσφέρει σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, με υψηλή ποιότητα προσωπικής εξυπηρέτησης, ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, που καλύπτουν τις υφιστάμενες και μελλοντικές τους ανάγκες. Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου δημιουργεί τις βάσεις επιτυχίας της BOCAM.

Γίνεται χρήση πρωτοποριακής τεχνολογίας και η εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρα και εξειδικευμένα άτομα με πελατοκεντρική προσέγγιση, διαφανείς διαδικασίες, επαγγελματισμό και σωστή οργάνωση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την BOCAM και τις εργασίες της και για τα προϊόντα που προσφέρει, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της στον σύνδεσμο http://am.bankofcyprus.com.cy/.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Υποστηρίξτε τη