Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Τo KPMG Cyprus Credit Institute έπιασε δουλειά

Στόχος του Ινστιτούτου είναι να φέρει πιο κοντά τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου

Με στόχο την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ χρηματοπιστωτικού τομέα και επιχειρήσεων, η KPMG Κύπρου ανακοινώνει την επίσημη έναρξη λειτουργίας του KPMG Cyprus Credit Institute. Σε συνέντευξή του στη «Σ», ο κ. Ρένος Ιωαννίδης, Principal στο τμήμα του Deal Advisory της KPMG Κύπρου, μιλά για τον τρόπο λειτουργίας του Ινστιτούτου και εξηγεί σε ποιους απευθύνεται.

  • Ποιος είναι ο στόχος του KPMG Cyprus Credit Institute και πότε πιάνει επίσημα δουλειά;

Όλοι γνωρίζουμε πως ένας από τους βασικότερους συντελεστές για την οικονομική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του οικονομικού μας μοντέλου είναι η παραγωγική και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και του χρηματοπιστωτικού τομέα.

trapeza kiprou2.jpg

Καθότι η οικονομία του τόπου εξαρτάται όχι μόνο από την ευημερία και ανάπτυξη του επιχειρηματικού τομέα, αλλά και από τη σταθερότητα και ευρωστία του χρηματοπιστωτικού τομέα, ο βασικός στόχος του νεοσύστατου KPMG Cyprus Credit Institute είναι να αναδειχθεί ως ο επαγγελματικός συνδετικός κρίκος μεταξύ επιχειρήσεων από τη μια, και επαγγελματιών του χρηματοπιστωτικού τομέα από την άλλη, ενώ παράλληλα να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των δύο.

Η εναρκτήρια εκδήλωση του KPMG Cyprus Credit Institute θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2019 και θα έχει ως θεματικό τίτλο «The Necessity of Corporate Rescue and Turnaround», με συμμετοχή εξεχόντων ομιλητών από την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Βρετανία

Μέσα από την κατανόηση και την εμβάθυνση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κάθε τομέας, το KPMG Cyprus Credit Institute αποσκοπεί στη δημιουργία συνεργασίας και συγκλίσεων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (stakeholders) που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό και στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα, αντίστοιχα.

DOC.20180901.1408941.GM0_9513.jpg

Το KPMG Cyprus Credit Institute ιδρύθηκε στις αρχές Μαΐου 2019. Θα έλεγα πως είναι το επιστέγασμα πολλών ετών τοπικής και διεθνούς εμπειρίας της KPMG, αναφορικά με τους παράγοντες που διασφαλίζουν την οικονομική ευημερία μιας σύγχρονης οικονομίας. Η εναρκτήρια εκδήλωση του KPMG Cyprus Credit Institute θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2019 και θα έχει ως θεματικό τίτλο «The Necessity of Corporate Rescue and Turnaround» (αναγκαιότητα για εταιρική διάσωση και επαναφορά των επιχειρήσεων στον δρόμο της ανάπτυξης), με συμμετοχή εξεχόντων ομιλητών από την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Βρετανία. Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης αναμένεται να επικεντρωθούν σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και εμπειρίες, καταδεικνύοντας πρακτικούς τρόπους εφαρμογής τους σε τοπικό επίπεδο.

  • Σε ποιους απευθύνεται το Ινστιτούτο;

Σε ένα κόσμο με κύριο χαρακτηριστικό τη μεταβλητότητα, το KPMG Cyprus Credit Institute στοχεύει να ενημερώνει με εγκυρότητα, υπευθυνότητα και σαφήνεια το κοινό στο οποίο απευθύνεται: πρωτίστως στελέχη που προέρχονται από τον χρηματοπιστωτικό τομέα (τράπεζες, διαχειριστές δανείων, εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, επενδυτικά ταμεία), επικεφαλής της επιχειρηματικής κοινότητας (ιδιοκτήτες, διευθύνοντες συμβούλους, οικονομικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη), καθώς και άλλους επαγγελματίες από τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.

Με την εγγραφή τους στο KPMG Cyprus Credit Institute, τα στελέχη θα έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις τακτικές εξειδικευμένες εκδόσεις και στις αποκλειστικές ημερίδες που θα διοργανώνονται σε τακτά διαστήματα, κατά τις οποίες θα φιλοξενούνται ντόπιοι και διεθνείς εμπειρογνώμονες, που θα παρουσιάζουν και θα συζητούν θέματα της ειδικότητάς τους. Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά τη μόλις πρόσφατη έναρξη λειτουργίας του KPMG Cyprus Credit Institute, έχει ήδη επιδειχθεί σημαντική καταγραφή ενδιαφέροντος.

  • Με ποιο τρόπο το εν λόγω εγχείρημα θα στηρίξει την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ χρηματοπιστωτικού τομέα και επιχειρήσεων;

Όπως έχω ήδη αναφέρει, τα συμφέροντα του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι αλληλένδετα με την πορεία και οικονομική ευρωστία του επιχειρηματικού κόσμου. Άλλωστε και οι δύο τομείς αποτελούν την «ατμομηχανή της οικονομίας της Κύπρου», αν θέλετε.

Η υγιής και άνευ στρεβλώσεων λειτουργία της χρηματαγοράς είναι απαραίτητη, ειδικότερα στην Κύπρο όπου η χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων διεκπεραιώνεται σχεδόν αποκλειστικά μέσω του χρηματοπιστωτικού/τραπεζικού τομέα. Το ίδιο σημαντική είναι και η κεφαλαιακή (ανα)διάρθρωση των επιχειρήσεων, αφού ο υπερδανεισμός έχει οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό στα πρόσφατα προβλήματα της οικονομίας μας.

Βάσει των πιο πάνω, τo KPMG Cyprus Credit Institute αποσκοπεί στη δημιουργία πρακτικών τρόπων ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών που αφορούν το ευρύτερο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί του τόπου. Οι εν λόγω τρόποι εστιάζονται στα ακόλουθα:

- Δημιουργία μιας επαγγελματικής πλατφόρμας με σκοπό τη διερεύνηση και την ανάλυση των οικονομικών εξελίξεων των εν λόγω τομέων, της τεχνολογικής προόδου, των επικρατούντων όρων και κριτηρίων δανεισμού (σε σχέση με τους αντίστοιχους όρους και κριτήρια που επικρατούν στην Ευρώπη), θεμάτων επιχειρηματικής αναδιοργάνωσης, αναδιάρθρωσης και διάσωσης, μεθόδων για τη διαφύλαξη και μεγιστοποίηση της εταιρικής αξίας, καθώς επίσης ζητημάτων σχετικά με το συνεχώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό/ρυθμιστικό πλαίσιο.

- Επιμόρφωση και διάδοση βέλτιστων διεθνών πρακτικών σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή διάρθρωση και τη χρηματοδοτική δομή των επιχειρήσεων, με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, της ανάπτυξης και της επίτευξης των στρατηγικών στόχων.

- Καθιέρωση ενός ανοικτού φόρουμ διαλόγου και συζήτησης, όπου θα παρουσιάζονται εμπεριστατωμένες προσεγγίσεις για τη βέλτιστη διαχείριση της οικονομικής κατάστασης και των ιδίων και ξένων κεφαλαίων της επιχείρησης με βιώσιμο αλλά ταυτόχρονα ευέλικτο τρόπο, που να λαμβάνει υπόψη το στάδιο του κύκλου ζωής της επιχείρησης και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των χρηματοδοτών.

- Διαμόρφωση και ενίσχυση κουλτούρας συνεργασίας και επιχειρηματικής διάσωσης και ανάπτυξης.

- Κατανόηση και ενδυνάμωση της αδήριτης ανάγκης για συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με απώτερο σκοπό την ευημερία της χώρας.

  • Ποιες άλλες δράσεις θα αναπτύξει το KPMG Cyprus Credit Institute;

Επιπρόσθετα της διοργάνωσης αποκλειστικών εκδηλώσεων ενημέρωσης, πληροφόρησης και δικτύωσης, στο παρόν στάδιο, μια από τις κύριες πτυχές του KPMG Cyprus Credit Institute είναι η δημοσίευση, μέσω της τακτικής έκδοσης του ηλεκτρονικού ενθέτου Credit Insights. Πέρα από τη συμπερίληψη πλειάδας έγκυρων άρθρων και αναλύσεων, το Credit Insights προχωρεί στην καταγραφή και αξιολόγηση διεθνών/τοπικών εξελίξεων και τάσεων, αναφορικά με θέματα που επηρεάζουν τους επιχειρηματικούς και χρηματοπιστωτικούς τομείς, τη χρηματαγορά, το κανονιστικό πλαίσιο, την τεχνολογία, τη διασφάλιση της ευρωστίας των επιχειρήσεων, τα κριτήρια για νέο δανεισμό κ.ά. Η πρώτη έκδοση του Credit Insights έχει ήδη δημοσιοποιηθεί και η δεύτερη έκδοση θα ακολουθήσει εντός των ημερών.

Υποστηρίξτε τη