Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Άρχισε η β΄ φάση του Σχεδίου Εστία

Στόχος να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων από τις 2 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου

Σε εγρήγορση βρίσκονται αυτή την περίοδο τα επιτελεία των κυπριακών τραπεζών με στόχο να είναι πανέτοιμα για την εφαρμογή του Σχεδίου Εστία μετά την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ήδη άρχισε το ξεκαθάρισμα για τους πελάτες που εμπίπτουν στα κριτήρια που τέθηκαν για το Σχέδιο με στόχο να αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων από τις 2 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου. Με βάση τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν, οι τράπεζες θα ενημερώνουν το Υπουργείο Εργασίας για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτητή μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2019 και θα προσφέρουν στους αιτητές που εγκρίνονται, τυποποιημένη λύση αναδιάρθρωσης μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου 2019. Η πρώτη χορηγία θα καταβληθεί από τον Δεκέμβριο 2019 μέχρι και το τέλος Απριλίου του 2020.

Έλαβαν τις επιστολές οι τράπεζες

Την προηγούμενη Τρίτη, εστάλησαν οι επιστολές προς τις τράπεζες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Οι τράπεζες έχουν χρονικό περιθώριο 15 ημερών για να απαντήσουν. Αμέσως μετά θα πέσουν οι υπογραφές του μνημονίου συνεργασίας και στη συνέχεια η έναρξη της επίσημης πληροφόρησης δανειοληπτών.
Με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, μεταξύ τραπεζών και κράτους, αρχίζει η υλοποίηση της δεύτερης φάσης του Σχεδίου Εστία, δηλαδή η επίσημη πληροφόρηση των δανειοληπτών σε σχέση με το Εστία, έτσι ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στην υποβολή των αιτήσεων.

Ποιες τράπεζες θα συμμετάσχουν
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αναμένεται ότι οι τράπεζες που θα ενταχθούν στο σχέδιο, είναι η Τράπεζα Κύπρου, η Ελληνική, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, η Alpha Bank και η ΚΕΔΙΠΕΣ, ενώ το μνημόνιο συνεργασίας θα υπογραφεί μεταξύ του κράτους και των τραπεζών ή μεταξύ κράτους και μη τραπεζικών φορέων διαχείρισης δανείων, όπως είναι η περίπτωση της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Συνολικό ποσό δανείων

Με βάση πληροφορίες της «Σ», η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει περίπου €1,5 δισ. δάνεια που εμπίπτουν στο Σχέδιο Εστία, €1 δισ. η Τράπεζα Κύπρου, ενώ άλλο €1 δισ. έχουν οι υπόλοιπες τράπεζες, αυξάνοντας το συνολικό ποσό στα €3,5 δισ.
Η έγκριση για συμμετοχή στο Σχέδιο θα παρέχεται από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο έχει οριστεί από την κυβέρνηση ως ο διαχειριστής του Εστία.
Πρωταρχικός στόχος είναι η εξεύρεση αποδεκτής λύσης μέσω της παροχής οικονομικής βοήθειας από το Κράτος σε δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια, ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας, οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Χρόνος αποπληρωμής

Από τα σημαντικότερα στοιχεία του Σχεδίου Εστία είναι και ο χρόνος αποπληρωμής που θα έχουν όσοι θα συμμετέχουν και ορίζεται ανάλογα με την ηλικία τους ως εξής:

Διάρκεια αποπληρωμής:

- Δανειολήπτες 18 μέχρι 50 ετών, 25 χρόνια.

- Από 51 μέχρι 55 ετών, διάρκεια αποπληρωμής 20 χρόνια.

- Από 56 μέχρι 60 ετών, η διάρκεια αποπληρωμής είναι στα 15 χρόνια.

- Δανειολήπτες 61 μέχρι 65 ετών θα πρέπει να αποπληρώσουν σε 10 χρόνια, ενώ για άτομα ηλικίας άνω των 66 ετών η διάρκεια αποπληρωμής είναι στα πέντε χρόνια.

- Το επιτόκιο δεν θα ξεπερνά το 3,5% κατά τα πρώτα επτά χρόνια.

- Το ένα τρίτο των δόσεων θα καλύπτεται από το κράτος. Γραπτή επιβεβαίωση από τις τράπεζες στις αρχές κάθε Δεκέμβρη θα επιβεβαιώνει ότι όντως ο δανειολήπτης πλήρωσε τα 2/3 των δόσεων τους προηγούμενους 12 μήνες.

Το Σχέδιο αφορά δάνεια και πιστωτικές διευκολύνσεις, ανεξαρτήτως νομίσματος, που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις κατά την περίοδο από την 30ή Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι την περίοδο υποβολής αιτήσεων.

Εισοδηματικά κριτήρια

Επίσης, έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούνται για συμμετοχή στο Σχέδιο. Πιο συγκεκριμένα:

 • Το/τα δάνειο/α - πιστωτική/ές διευκόλυνση/εις είναι εξασφαλισμένα με πρώτη ή συνεχόμενες υποθήκες κύριας κατοικίας (ιδιόκτητη στέγη που χρησιμοποιείται ως μόνιμη κατοικία από τον δανειολήπτη ή/και από μέλη της οικογένειάς του).
 • Η αγοραία αξία της πρώτης κατοικίας να μην υπερβαίνει τις €350.000.
 • Τουλάχιστον το 20% του υπολοίπου των συνολικών δανείων του δανειολήπτη στην Τράπεζα προς όφελος της οποίας έχει εγγραφεί πρώτη υποθήκη ή και συνεχόμενες υποθήκες, επί της κύριας κατοικίας ή έχει εκχωρηθεί το αγοραπωλητήριο συμβόλαιο για την αγορά της κύριας κατοικίας, ήταν μη εξυπηρετούμενο για περισσότερες από 90 μέρες. Νοείται ότι, δάνεια που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης από τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και μετά, δεν δύναται να ενταχθούν στο Σχέδιο.

To συνολικό οικογενειακό εισόδημα του αιτητή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά:

 • Νοικοκυριά με ένα άτομο, μέγιστο ποσό εισοδήματος €20.000 τον χρόνο.
 • Για ζεύγος χωρίς εξαρτώμενα άτομα, €35.000 τον χρόνο.
 • Για ζεύγος με ένα εξαρτώμενο, €45.000 τον χρόνο.
 • Για ζεύγος με δύο εξαρτώμενα, €50.000 τον χρόνο.
 • Για ζεύγος με τρία εξαρτώμενα, €55.000 τον χρόνο.
 • Για ζεύγος με τέσσερα εξαρτώμενα και άνω, €60.000 τον χρόνο, ποσό το οποίο αποτελεί και την οροφή του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.
 • Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας του δανειολήπτη. Στις περιπτώσεις που ο δανειολήπτης είναι νομική οντότητα, ως οικογενειακό εισόδημα λαμβάνεται το εισόδημα των μελών της οικογένειας του κύριου μετόχου (με ποσοστό πάνω από 50%) της εταιρείας, αφού με την αναδιάρθρωση του δανείου ο κύριος μέτοχος θα αναλάβει τον δανεισμό και θα μετατραπεί σε δανειολήπτη. Τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού (δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας, μείον οι τρέχουσες πιστωτικές διευκολύνσεις εξαιρουμένου του δανείου που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το 80% της αγοραίας αξίας της πρώτης κατοικίας, χωρίς το ποσό να υπερβαίνει τις €250 χιλιάδες.
 • Ο δανειολήπτης θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή να έχει νόμιμη και συνεχή διαμονή από το 2013.
 • Ο δανειολήπτης θα πρέπει να δώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή του για επιβεβαίωση και διασταύρωση των οικονομικών του στοιχείων από τον Κρατικό Φορέα.

Υποστηρίξτε τη