Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Τι αλλάζει για τους δημόσιους που γίνονται ιδιωτικοί υπάλληλοι

Η προθεσμία των τριών μηνών μέσα στην οποία η Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση μειώθηκε στους δύο μήνες

Διευκρινίσεις προς τον Γενικό Εισαγγελέα, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, τον Γενικό Ελεγκτή, τη Γενική Λογίστρια, τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και όλους τους αρμόδιους Επιτρόπους απέστειλε σε εγκύκλιο, που εξασφάλισε η «Σ», ο τέως γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Χρίστος Πατσαλίδης. Στην εγκύκλιο, ο κ. Πατσαλίδης παρείχε όλη την πληροφόρηση σχετικά με τον τροποποιητικό νόμο που ψήφισε η Βουλή για τον έλεγχο της ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και ορισμένους πρώην υπαλλήλους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σκοπός του βασικού νόμου, που επίσης ψηφίστηκε μετά από πρόταση νόμου, ήταν η ρύθμιση του ελέγχου ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και ορισμένους πρώην υπαλλήλους του δημοσίου, για περίοδο δύο ετών από την ημέρα αποχώρησης ή αφυπηρέτησής τους.

Οι κυριότερες αλλαγές

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι κυριότερες αλλαγές που προέκυψαν με τον υπό αναφορά τροποποιητικό νόμο είναι οι ακόλουθες:

- Διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής του Νόμου αναφορικά με τα πρόσωπα τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση για σκοπούς ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην ανεξάρτητη ειδική επιτροπή που προβλέπει ο νόμος, ώστε να περιλαμβάνει και άλλους κρατικούς αξιωματούχους, καθώς και όλους τους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που υπηρετούν στην κλίμακα Α13 και άνω.

Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά στους κρατικούς αξιωματούχους, βάσει της ερμηνείας του όρου αυτού στο άρθρο 2 του Νόμου περιλαμβάνει:

- Τους Υπουργούς

- Τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

- Τον Γενικό Ελεγκτή

- Τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή

- Τον Αρχηγό της Αστυνομίας

- Τον Υπαρχηγό της Αστυνομίας

- Τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας

- Τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου

- Επιτρόπους, εφόρους ή ρυθμιστές που διορίζονται βάσει νόμου ή απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Κάθε υπάλληλος από

κλίμακα Α13 και άνω

Σε ό,τι αφορά στους υπαλλήλους, βάσει της ερμηνείας του σχετικού όρου στο ίδιο άρθρο, περιλαμβάνει πλέον κάθε υπάλληλο υπουργείου, τμήματος, υπηρεσίας ή οργανισμού δημοσίου δικαίου που υπηρετεί σε θέση στην κλίμακα Α13 και άνω ή και σε αντίστοιχη με αυτήν κλίμακα.

Επιπρόσθετα με το τροποποιητικό νομοσχέδιο:

- Άλλαξε η σύνθεση της Επιτροπής, ώστε να απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας, ο οποίος θα προεδρεύει, έναν εκπρόσωπο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και έναν εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρίου. Καθορίζεται επίσης η διάρκεια της θητείας του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής σε τρία χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα μία θητεία.

- Η προθεσμία των τριών μηνών μέσα στην οποία η Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση μειώθηκε στους δύο μήνες.

- Διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ώστε να έχει τη δυνατότητα αυτεπάγγελτης παρέμβασης για σκοπούς ελέγχου σε ό,τι αφορά στην παράλειψη υποβολής της σχετικής πρότασης από πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου.

- Παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή να καλεί αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας οποιονδήποτε υπάλληλο του δημοσίου ο οποίος έχει συμπληρώσει την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του ή έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του για οποιονδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως μισθοδοτικής κλίμακας, για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Νόμου, εντός των πρώτων δύο ετών από την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του, εφόσον η ίδια κρίνει ότι επηρεάζεται το δημόσιο συμφέρον από τη χρησιμοποίηση προνομιακής πληροφόρησης.

Αίτηση για οικειοθελή

πρόωρη αφυπηρέτηση

Προστέθηκε επίσης διάταξη που προβλέπει ότι σε περίπτωση που υπάλληλος του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως μισθοδοτικής κλίμακας, υποβάλει αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση, το εκάστοτε αρμόδιο όργανο εξέτασης της εν λόγω αίτησης, αν κρίνει ότι επηρεάζεται το δημόσιο συμφέρον από τη χρησιμοποίηση προνομιακής πληροφόρησης οφείλει:

- Να ενημερώσει τον υπάλληλο ότι σε περίπτωση που προτίθεται να υποβάλει εργασία στον ιδιωτικό τομέα εντός των πρώτων δύο ετών οφείλει να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή. Και στην περίπτωση αυτή παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή να ζητά οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Αύξηση χρηματικών ποινών

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι αυξήθηκαν και οι χρηματικές ποινές στις οποίες υπόκειται πρόσωπο που παραβιάζει τον Νόμο. Καθορίστηκαν ακόμη στο νόμισμα του ευρώ, καθώς με τον προηγούμενο Νόμο ήταν στην κυπριακή λίρα.

Υποστηρίξτε τη