Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Πωλήσεις ακινήτων πέραν του €1 δις με κέρδη για την Τράπεζα Κύπρου

Η REMU πώλησε 1284 ακίνητα από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι και σήμερα - Οργανική πώληση ακινήτων ύψους €92 εκατ. και κέρδη €17 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019

Πωλήσεις μαμούθ, για τα κυπριακά δεδομένα, ύψους πέραν του €1 δισ. πέτυχε μέσα σε τριάμισι χρόνια η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (REMU) της Τράπεζας Κύπρου, στοχεύοντας στην αναζωογόνηση της επενδυτικής δραστηριότητας στον τομέα των ακινήτων και στην περαιτέρω προσέλκυση ξένων απευθείας επενδύσεων στο νησί.

Το πρώτο εξάμηνο του 2019 ολοκληρώθηκε η οργανική πώληση ακινήτων ύψους €92 εκατ. (σε σύγκριση με €126 εκατ. το α’ εξάμηνο 2018) και από την πώληση προέκυψαν κέρδη ύψους €17 εκατ. Επίσης προχώρησε η εκτέλεση αγοραπωλητήριων συμφωνιών με συνολική τιμή συμβολαίου ύψους €110 εκατ. (258 ακίνητα), εξαιρουμένης της πώλησης του Cyreit. Επιπρόσθετα, υπογράφτηκαν αγοραπωλητήριες συμφωνίες για πωλήσεις ακινήτων με τιμή συμβολαίου ύψους €89 εκατ.

Την ίδια περίοδο, η REMU ανέλαβε ακίνητα ύψους €126 εκατ. (μείωση κατά 42% σε ετήσια βάση), μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα και ανακτηθέντων ακινήτων.

Aυτήν τη στιγμή η Διεύθυνση διαχειρίζεται τα πιο κάτω ακίνητα:

Οικιστικά: 194, 167 στην Κύπρο και 27 στην Ελλάδα.

Γραφεία και άλλα εμπορικά ακίνητα: 283, 33 στην Κύπρο, 40 στην Ελλάδα και 10 στη Ρουμανία.

Βιοτεχνίες και βιομηχανίες: 116, 79 στην Κύπρο και 37 στην Ελλάδα.

Ξενοδοχεία: 26 στην Κύπρο

Γη (οικόπεδα και αγροτεμάχια): 927, 917 στην Κύπρο, 7 στην Ελλάδα και 3 στη Ρουμανία.

Ακίνητα υπό κατασκευή: 2 στην Κύπρο.

Ακίνητα λογιστικής αξίας €1,5 εκατ.

Σύμφωνα με τα εξαμηνιαία αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου, στις 30 Ιουνίου 2019 η REMU διαχειριζόταν ακίνητα λογιστικής αξίας ύψους €1,548 εκατ. (αποτελούμενα από ακίνητα αξίας €1,430 εκατ., τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως «Αποθέματα» και €118 εκατ. ως «Επενδύσεις σε Ακίνητα»), σε σύγκριση με €1,530 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (αποτελούμενα από ακίνητα αξίας €1,427 εκατ., τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως «Αποθέματα» και €103 εκατ. ως «Επενδύσεις σε Ακίνητα»).

Επιπρόσθετα από τα ακίνητα τα οποία διαχειρίζεται η REMU, ακίνητα τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως «Επενδύσεις σε Ακίνητα» και με λογιστική αξία ύψους €24 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2019 και στις 31 Δεκεμβρίου 2018, αφορούν ακίνητα που κατείχε το Συγκρότημα πριν από τη σύσταση της REMU, τον Ιανουάριο του 2016.

Aπό τη σύστασή της τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι και σήμερα, η μονάδα πώλησε 1284 ακίνητα αξίας €1,02 δισ.

Να σημειωθεί ότι, το 2016 η Τράπεζα είχε στην κατοχή της ένα χαρτοφυλάκιο προβληματικών δανείων της τάξης των €12 δις, από τα οποία ένα σημαντικό μερίδιο εξασφαλιζόταν από υποθήκες ακινήτων. Ο αριθμός και ο όγκος των ασυνεπών πελατών ήταν πρωτοφανής και οι βιώσιμες λύσεις που προέκυπταν στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας τους ήταν περιορισμένες.

Το Cyreit

Tον Νοέμβριο 2018, η Τράπεζα υπέγραψε συμφωνία για τη διάθεση ολόκληρου του ποσοστού συμμετοχής της στις επενδυτικές μετοχές του Cyreit Variable Capital Investment Company PLC (Cyreit). Κατά το β’ τρίμηνο 2019, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε την πώληση του Cyreit, το οποίο αποτελείτο από 21 ακίνητα, αναγνωρίζοντας ζημιά από την πώληση ύψους περίπου €1 εκατ. Οι συνολικές εισπράξεις από την πώληση του Cyreit ανήλθαν σε €160 εκατ.

Ο μεγαλύτερος γαιοκτήμονας

Η REMU είναι αυτήν τη στιγμή ο μεγαλύτερος γαιοκτήμονας στην Κύπρο και όχι ο μεγαλύτερος developer, όπως θεωρείται από πολλούς.

Η κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων επιτρέπει στην Τράπεζα να καταστήσει επαγγελματικές και γρήγορες τις διαδικασίες πώλησης και να αναλάβει δράση για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης.

Η Διεύθυνση ακολούθησε την πρακτική που ακολουθείται από την αγορά ακινήτων, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης στην καταναγκαστική αξία, συνήθως με έκπτωση 25% - 30% από την αγοραία αξία, το γνωστό open value όπως καθορίζεται από δυο ανεξάρτητους εκτιμητές. Αποκτώντας ακίνητα με έκπτωση, αυτά παρουσιάζονται στον ισολογισμό της Τράπεζας σε μια δίκαιη αξία χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προβαίνει σε αυξομειώσεις όταν μεταβάλλονται οι τιμές της κτηματαγοράς.

Η REMU επικεντρώνει την προσοχή της στην πώληση των ακινήτων που προκύπτουν από τις συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με ακίνητα. Θέτει σε εφαρμογή μια ταχεία διαδικασία εθελοντικής εκποίησης ακινήτων, η οποία διασφαλίζει το συμφέρον της Τράπεζας και βοηθά τον δανειολήπτη, ο οποίος δεν έχει άλλη επιλογή από τη διάθεση των περιουσιακών του στοιχείων προς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, να μειώσει την αποπληρωμή του χρέους του.

Αξιοποίηση με κέρδος

Με τις ενέργειες που αναλήφθηκαν, η Διεύθυνση έχει θέσει υπό τη διαχείρισή της ακίνητα, τα οποία αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο διαθέτοντάς τα στην αγορά σε τιμές που αποφέρουν κέρδος. Έχουν διατεθεί και συνεχίζεται η διάθεση μιας μεγάλης μερίδας από τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς. Σε αρκετές περιπτώσεις χρηματοδοτούνται δανειολήπτες οι οποίοι θέλουν να τα αξιοποιήσουν εφόσον διαθέτουν το προφίλ που μας ικανοποιεί, συνεισφέρουν οι ίδιοι ένα μεγάλο μέρος και είναι σε θέση να εξυπηρετούν το δάνειό τους.

Σύμφωνα με τα εξαμηνιαία αποτελέσματα, το Συγκρότημα αποφάσισε να κατηγοριοποιήσει τα μισθωμένα ακίνητα, τα οποία αποκτήθηκαν μέσω ανταλλαγής χρέους και ήταν μισθωμένα σε «Επενδύσεις σε Ακίνητα» σε αντικατάσταση των «Αποθεμάτων». Η αλλαγή αυτή εφαρμόστηκε αναδρομικά, και είχε ως αποτέλεσμα την αναπροσαρμογή των συγκριτικών αποτελεσμάτων.

Αυτή η αλλαγή στην κατηγοριοποίηση είχε ως αποτέλεσμα, ακίνητα με λογιστική αξία ύψους €118 εκατ. να επανακατηγοριοποιηθούν από αποθέματα ακινήτων (τα οποία επιμετρούνται στο χαμηλότερο της τιμής κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 2) σε επενδύσεις σε ακίνητα (τα οποία επιμετρούνται σε εύλογη αξία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 40) στις 30 Ιουνίου 2019 (σε σύγκριση με €103 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018). Τα ακίνητα αυτά παραμένουν υπό τη διαχείριση της ΔΔΑ.

Η αλλαγή στην κατηγοριοποίηση δεν είχε ουσιαστική επίδραση στα συγκριτικά συσσωρευμένα κέρδη του Συγκροτήματος και συνολικό κέρδος ύψους €1 εκατ. αναγνωρίστηκε στα «Καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητη και από πώληση αποθεμάτων ακινήτων» το β’ τρίμηνο 2019.

Υποστηρίξτε τη