Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Η νέα Ελληνική Τράπεζα

Η μείωση του ρίσκου στον ισολογισμό της Τράπεζας, καθώς και η ισχυρή, πλέον, κεφαλαιακή της θέση προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες επιλογές για περαιτέρω μείωση του δείκτη των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων σε μονοψήφιο αριθμό

Ισχυρότερη σε πολλαπλά επίπεδα εμφανίζεται η Ελληνική Τράπεζα μετά την απόκτηση της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, με την υψηλότερη κεφαλαιακή θέση ανάμεσα στις συστημικές τράπεζες του νησιού και το μεγαλύτερο δίκτυο λιανικών καταστημάτων να αποτελούν μόνο μερικά από τα στοιχεία υπεροχής της.

Ειδικότερα, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας το πρώτο τρίμηνο του 2019 ανήλθε στο 21,2% από 17,7% που ήταν πριν από την απόκτηση τον Δεκέμβριο του 2017, πολύ ψηλότερα από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών Αρχών, αλλά και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Υπό αυτά τα δεδομένα η Ελληνική Τράπεζα φαίνεται απόλυτα προετοιμασμένη να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις και τις προκλήσεις, υποστηρίζοντας αξιόχρεες κυπριακές επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Διαθέτει τα κεφάλαια για να υλοποιήσει τη στρατηγική της, αλλά και την εμπιστοσύνη διεθνών και εγχώριων οργανισμών, όπως απέδειξε και η επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €150 εκατ. που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2019.

Στην αξιοπιστία του Οργανισμού προσδίδει και η μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό και στο επιχειρηματικό της μοντέλο, προστατεύοντας τις καταθέσεις των πελατών και δημιουργώντας αξία για τους μετόχους της.

Η μείωση του ρίσκου στον ισολογισμό της Τράπεζας, καθώς και η ισχυρή, πλέον, κεφαλαιακή της θέση προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες επιλογές για περαιτέρω μείωση του δείκτη των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων σε μονοψήφιο αριθμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίλυση του θέματος των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, τόσο μέσω της πώλησης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων όσο και μέσω οργανικών λύσεων, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ελληνική Τράπεζα. Στόχος είναι η ταχεία επίλυση του προβλήματος, αξιοποιώντας την ευελιξία που της παρέχει η ισχυρή κεφαλαιακή της θέση.

Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων μειώθηκε από το 53,3% τον Δεκέμβριο του 2017 στο 26,5% τον Μάρτιο του 2019, ενώ το ίδιο διάστημα ο Δείκτης Κάλυψης των ΜΕΧ ενισχύθηκε από το 60% στο 66%.

Την ίδια στιγμή, η Τράπεζα Κύπρου (μετά το Project Helix, που αφορά στην πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου με μεικτή λογιστική αξία ύψους €2.8 δισ., εκ των οποίων €2.7 δισ. αφορούν ΜΕΧ), εμφανίζει Δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων ύψους 35% και Δείκτης Κάλυψης των ΜΕΧ 48%, κατά την πρώτη τριμηνία του 2019.

Όσον αφορά την Ελληνική Τράπεζα, σημαντική ήταν και η βελτίωση στον δείκτη εσόδων /εξόδων, καθώς την 1η τριμηνία του 2019 υποχώρησε στο 64%, σε σύγκριση με 73% που ήταν το 3ο τρίμηνο του 2018.

Πιο ψηλά από τις ρυθμιστικές απαιτήσεις βρίσκεται και η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας Κύπρου, της οποίας όμως ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) (με μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το ΔΠΧΑ 9) ανήλθε χαμηλότερα στο 14,9% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 17,9%, αναπροσαρμοσμένοι για το Project Helix.

Εξάλλου, το μερίδιο της Ελληνικής Τράπεζας στην αγορά των δανείων έχει εκτοξευθεί. Όσον αφορά το μερίδιο αγοράς στο σύνολο των δανείων σε νοικοκυριά αυτό πλέον ανέρχεται σε 32,5%, από 7% που ήταν πριν από την απόκτηση της πρώην ΣΚΤ, δηλαδή σχεδόν πενταπλασιάστηκε. Το μερίδιο αγοράς σε εξυπηρετούμενα δάνεια προς νοικοκυριά σκαρφάλωσε στο 39% από 7% που ήταν προηγουμένως, δηλαδή σχεδόν εξαπλασιάστηκε. Ταυτόχρονα, το μερίδιο αγοράς της Ελληνικής Τράπεζας σε δάνεια προς επιχειρήσεις αυξήθηκε από το 14% στο 20%. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι νέες χορηγήσεις αφορούν μόνο εξυπηρετούμενα, υγιή δάνεια.

Υποστηρίξτε τη