Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

ΦΠΑ επί του δικαιώματος εισόδου και χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων

Τι προνοεί η αναθεωρημένη εγκύκλιος που εκδόθηκε επί του θέματος τον περασμένο Φεβρουάριο, για να αντιμετωπιστούν συστηματικά λάθη που εντοπίστηκαν από το Τμήμα Φορολογίας

Η μεταχείριση για σκοπούς ΦΠΑ του δικαιώματος εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και της χρήσης τέτοιου είδους εγκαταστάσεων, εξετάστηκε για πρώτη φορά από το Τμήμα Φορολογίας το 2007, οπότε και θεσμοθετήθηκε η υπό προϋποθέσεις επιβολή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% μέσω σχετικής προσθήκης στην Παράγραφο 7 του Πίνακα Β του Πέμπτου Παραρτήματος της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας (95(Ι)/2000), σε συνδυασμό με την έκδοση της ερμηνευτικής εγκυκλίου 119.

Ωστόσο, με την πάροδο των ετών το Τμήμα Φορολογίας εντόπισε συστηματικά λάθη από πλευράς των φορολογουμένων στον συγκεκριμένο τομέα ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ορθή ερμηνεία της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να δικαιολογείται η επιβολή 5% ΦΠΑ. Προς αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, τον Φεβρουάριο του 2019 εκδόθηκε αναθεωρημένη επί του συγκεκριμένου ζητήματος ερμηνευτική εγκύκλιος (ΕΕ 231), μέσω της οποίας διευκρινίστηκαν:

(α) τι σημαίνει «δικαίωμα εισόδου» και τι «αθλητικές εγκαταστάσεις»,

(β) πότε επιβάλλεται 5% ΦΠΑ,

(γ) ποιες συναλλαγές εμπίπτουν σε 19% ΦΠΑ και

(δ) πότε προκύπτει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ για Κρατικές και Τοπικές Αρχές αντίστοιχα, όταν εμπλέκονται σε συναφείς με τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Διευκρίνιση βασικών

εννοιών εγκυκλίου

Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο 231 το δικαίωμα εισόδου σε αθλητικές εκδηλώσεις περιλαμβάνει όλων των ειδών τις αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη Δημοκρατία. Έτσι, εκτός από την ενδεικτική απαρίθμηση εκδηλώσεων, όπως π.χ. αγώνες ποδοσφαίρου, εννοείται ότι στις πρόνοιες της εγκυκλίου 231 εμπίπτει ένα ευρύ φάσμα αθλητικών εκδηλώσεων που μπορούν να διεξαχθούν στη Δημοκρατία, όπως π.χ. αγώνες κολύμβησης, αντισφαίρισης, σκουός, ξιφασκίας, κλπ, εφόσον καταβάλλεται σχετικό δικαίωμα εισόδου.

Περαιτέρω, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% επιβάλλεται εφόσον το δικαίωμα εισόδου σχετίζεται με ειδικά αδειοδοτημένες αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις (π.χ. γήπεδα, πισίνες, γυμναστήρια, κλπ). Εν απουσία κατάλληλης αδειοδότησης, επιβάλλεται υποχρεωτικά ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 19%.

Περιπτώσεις επιβολής του

μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5%

Νοουμένου ότι έχει επιβεβαιωθεί η παραχώρηση δικαιώματος εισόδου σε ειδικά αδειοδοτημένη αθλητική εγκατάσταση, θα πρέπει να εξεταστεί το κατά πόσον η συγκεκριμένη εγκατάσταση παραχωρείται αποκλειστικά για σκοπούς άθλησης και για καμία άλλη δραστηριότητα, π.χ. χοροεσπερίδα. Εφόσον επιβεβαιωθεί η σχετική χρήση της αθλητικής εγκατάστασης, επιβάλλεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5%, ανεξαρτήτως του εάν το δικαίωμα χρήσης παραχωρείται προς φυσικά πρόσωπα ή σε οργανωμένα σύνολα.

Ο μειωμένος συντελεστής 5% ισχύει και στην περίπτωση οργανωμένων συνόλων (π.χ. αθλητικές ομάδες) που έχουν την έδρα τους σε άλλα Κράτη, αλλά επιλέγουν την Κύπρο ως χώρο διεξαγωγής προπονήσεων. Πιο συγκεκριμένα, είτε οι εν λόγω ομάδες καταβάλουν απευθείας στους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων τα δικαιώματα για τη χρήση τους είτε τα καταβάλουν σε τρίτους, π.χ. οργανωτές τουριστικών πακέτων, ως μέρος ενιαίου πακέτου υπηρεσιών που λαμβάνουν από εκείνους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η καταβολή των δικαιωμάτων στους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων, ο μειωμένος συντελεστής 5% επί της αξίας των δικαιωμάτων χρήσης εξακολουθεί να ισχύει.

Περιπτώσεις υποκείμενες σε 19% ΦΠΑ

Οι υπηρεσίες γυμναστικής (π.χ. ενόργανης ή ανόργανης γυμναστικής, ενεργητικής ή παθητικής γυμναστικής, με ή χωρίς μηχανήματα, κλπ), καθώς και η εκμάθηση αθλήματος όπως ποδοσφαίρου, ιππασίας, κολύμβησης, αντισφαίρισης, κ.λπ., υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 19%.

Παρά ταύτα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εγκύκλιος 231 δεν προσδιορίζει επακριβώς το τι περιλαμβάνεται στην έννοια των «υπηρεσιών γυμναστικής». Ενδεχομένως γίνεται αναφορά στην ομαδική ή την ατομική εκγύμναση ατόμων υπό τις οδηγίες γυμναστή (19% ΦΠΑ), αντί για την εκγύμναση ατόμου ή ατόμων μέσω της χρήσης των οργάνων γυμναστικής που διαθέτει ένα γυμναστήριο, χωρίς ωστόσο καθοδήγηση από γυμναστή (5% ΦΠΑ).

Μακροχρόνια διάθεση

αθλητικών εγκαταστάσεων

Η μακροχρόνια διάθεση αθλητικών εγκαταστάσεων δεν εμπίπτει στον μειωμένο συντελεστή 5%, λόγω του ότι τυγχάνει μεταχείρισης για σκοπούς ΦΠΑ ως μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας υποκείμενης στις πρόνοιες της παραγράφου 1(α)((νι) του Ογδόου Παραρτήματος της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας (σε ισχύ από 13/11/2017).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μακροχρόνιας μίσθωσης αθλητικών εγκαταστάσεων είναι η περίπτωση παραχώρησης από ιδιοκτήτρια εταιρεία σταδίου/γηπέδου/ή άλλης αθλητικής εγκατάστασης αποκλειστικά σε συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό σωματείο, προκειμένου να το χρησιμοποιεί για τη διεξαγωγή προπονήσεων και ποδοσφαιρικών αγώνων. Αντίθετα, αν η ιδιοκτήτρια εταιρεία διαθέτει ταυτόχρονα το στάδιο για χρήση και σε άλλα σωματεία, η παραχώρηση παύει να είναι αποκλειστική, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τύχει χειρισμού για σκοπούς ΦΠΑ ως μίσθωση υποκείμενη στην παράγραφο 1(α)(vi) του Ογδόου Παραρτήματος.

Διάθεση αθλητικών εγκαταστάσεων

για άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

Η διάθεση αθλητικών εγκαταστάσεων (π.χ. γήπεδα φούτσαλ, τένις, κ.λπ.) σε πρόσωπο προκειμένου για τη χρήση τους στο πλαίσιο άσκησης συναφούς οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. λειτουργία σχολής εκμάθησης ποδοσφαίρου, τένις, κ.λπ.), αποτελεί μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς ΦΠΑ υποκείμενης σε 19% ΦΠΑ.

Κρατικές Αρχές, Αρχές τοπικής διοίκησης

και οργανισμοί δημοσίου δικαίου

Σύμφωνα με το Άρθρο 31 της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας, οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από κρατικές Αρχές, Αρχές τοπικής διοίκησης και οργανισμούς δημοσίου δικαίου στα πλαίσια άσκησης δημόσιας εξουσίας, δεν συνιστούν φορολογητέες πράξεις και κατά συνέπεια δεν εμπίπτουν σε ΦΠΑ.

Παρά ταύτα, η παράγραφος (2) του άρθρου 31 παραχωρεί στον Έφορο Φορολογίας το δικαίωμα να θεωρήσει οποιαδήποτε κρατική Αρχή ως υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, αν οι συναλλαγές τις οποίες πραγματοποιεί στρεβλώνουν τους όρους του ανταγωνισμού. Εντός του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου έπεται ότι η εμπλοκή οποιασδήποτε κρατικής Αρχής σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρθηκαν ανωτέρω είτε υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 19% (π.χ. διάθεση εγκαταστάσεων για λειτουργία σχολής εκμάθησης χορού) είτε στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% (π.χ. διάθεση αθλητικών εγκαταστάσεων), εμπίπτουν εντός πεδίου του ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να προκύπτουν ζητήματα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ και κατ’ επέκτασιν απόδοσης ΦΠΑ εκροών επί της αξίας των σχετικών εισοδημάτων που προκύπτουν.

*Senior Manager, KPMG Limited

Υποστηρίξτε τη