Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Στα θρανία και οι… δικαστές

Τι προνοούν τα νομοσχέδια που ενέκρινε το Υπουργικό, με τα οποία ιδρύεται η Σχολή Δικαστών που θα προσφέρει συνεχή δικαστική επιμόρφωση στους δικαστικούς λειτουργούς

Το πράσινο φως έδωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, την εβδομάδα που μας πέρασε, στα δύο νομοσχέδια που προνοούν την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Δικαστών, μέσω της οποίας θα παρέχεται συνεχής και τακτική δικαστική επιμόρφωση προς τους Δικαστικούς Λειτουργούς. Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Γιώργο Σαββίδη, η ίδρυση της σχολής εντάσσεται στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης που προωθεί η Κυβέρνηση και κρίνεται αναγκαία για τη διασφάλιση της ποιότητας της Δικαιοσύνης στη χώρα μας.

Θα παρακολουθούν ετήσια

εκπαιδευτικά προγράμματα

Σημειώνεται πως οι πρόνοιες των δύο νομοσχεδίων, τα οποία εξασφάλισε η «Σ», εδράζονται σε έκθεση που εκπονήθηκε από εμπειρογνώμονα Καθηγητή αναφορικά με την ίδρυση Σχολής Δικαστικής Επιμόρφωσης στην Κύπρο και στις βασικές ευρωπαϊκές αρχές για την εκπαίδευση των Δικαστών και γενικότερα των νομικών επαγγελμάτων.

Το πρώτο νομοσχέδιο τροποποιεί υπάρχουσα νομοθεσία και προνοεί ότι οι δικαστές θα παρακολουθούν ετησίως εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία διοργανώνονται από τη Σχολή Δικαστών ή αντίστοιχα προγράμματα.

Έδρα της σχολής το Ανώτατο

Σύμφωνα με το δεύτερο νομοσχέδιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία της σχολής, η Σχολή Δικαστών θα έχει έδρα το Ανώτατο Δικαστήριο και θα είναι υπεύθυνη για όλες τις πτυχές της επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των δικαστών, και για την ανάπτυξη ερευνών σε θέματα που σχετίζονται με τη Δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, η σχολή θα είναι υπεύθυνη για την προώθηση και τη συνεχή επικαιροποίηση των αναγκών των δικαστών για εκπαίδευση, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης σε σχέση με τις δεξιότητες, της εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής, της διαχείρισης των υποθέσεων και της επαγγελματικής ανάπτυξης των Δικαστών. Θα αναπτύσσει προγράμματα για τη διά βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση των Δικαστών, μέσα από τα οποία θα εκπροσωπεί, θα επεξηγεί, θα προωθεί και θα προστατεύει τη βασική αξία της δικαστικής ανεξαρτησίας, ηθικής και δεοντολογίας. Η Σχολή Δικαστών θα ενθαρρύνει την εκτέλεση ερευνών και θα οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις και άλλες επιμορφωτικές εκδηλώσεις και επισκέψεις. Θα συνεργάζεται επίσης με πανεπιστήμια και ευρωπαϊκές και διεθνείς ενώσεις, οργανισμούς ή σώματα που προωθούν αντίστοιχους σκοπούς και την προώθηση κοινών θεμάτων, συμφερόντων και συνεργασιών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, μπορούν να παρακολουθήσουν συγκεκριμένες διαλέξεις ή μαθήματα, είτε μαζί με τους Δικαστές είτε ξεχωριστά, και λειτουργοί άλλων νομικών επαγγελμάτων, όπως οι δικηγόροι, οι νομικοί λειτουργοί των δικαστηρίων, οι λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, οι Πρωτοκολλητές, οι δικαστικοί υπάλληλοι και όσοι ασκούν συναφή με την δικαιοσύνη επαγγέλματα.

Καταρτισμός του Συμβουλίου

Το νομοσχέδιο προνοεί την ίδρυση του Συμβουλίου που θα είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της λειτουργίας της Σχολής Δικαστών, πρόεδρος του οποίου είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου ή άλλο πρόσωπο που ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου υποδεικνύει. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα διορίζει, μετά από συνεννόηση με τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου, που θα απαρτίζεται από: δύο Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ένα Δικαστή Επαρχιακού Δικαστηρίου με δικαιοδοσία σε πολιτικές υποθέσεις, ένα Δικαστή Επαρχιακού Δικαστηρίου με δικαιοδοσία σε ποινικές υποθέσεις, ένα Δικαστή του Διοικητικού Δικαστηρίου, ένα Δικαστή Δικαστηρίου ειδικής δικαιοδοσίας, τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και έναν ακαδημαϊκό νομικό. Το Συμβούλιο θα εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή της λειτουργίας της Σχολής Δικαστών.

Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή

Η Σχολή Δικαστών στελεχώνεται από τον Διευθυντή, έναν νομικό λειτουργό πλήρους απασχόλησης, έναν διοικητικό λειτουργό πλήρους απασχόλησης, μία στενογράφο/γραμματέα, ένα βοηθό γραμματειακό λειτουργό πλήρους απασχόλησης και έναν κλητήρα πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Ο Διευθυντής που θα διορίζεται από το Συμβούλιο θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της Σχολής. Ειδικότερα στις αρμοδιότητές του εμπίπτει μεταξύ άλλων η δημιουργία και εφαρμογή του ετήσιου νομικού εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού προγράμματος της Σχολής και η παράδοση του διδακτικού υλικού σε όλους τους δικαστές. Περαιτέρω, ο Διευθυντής της σχολής θα εντοπίζει πρόσφατες σημαντικές νομοθεσίες και νομολογίες για τις οποίες πρέπει να ενημερώνονται οι Δικαστές και θα διοργανώνει την απαιτούμενη εκπαίδευση. Επίσης, θα συνεργάζεται, συμμετέχει και προωθεί στην Κύπρο τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικής Κατάρτισης και θα εντοπίζει και αναπτύσσει νέες τεχνολογίες για τη δικαστική διδασκαλία και εκπαίδευση, περιλαμβανομένης της προώθησης των τεχνολογικά υποστηριζόμενων ευκαιριών μάθησης.

Τέλος, μετά το τέλος κάθε έτους το συντομότερο δυνατόν, ο Διευθυντής θα συντάσσει ετήσια έκθεση αναφορικά με τις δραστηριότητες της σχολής, με τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις του για το εν λόγω έτος, την οποία θα υποβάλλει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Υποστηρίξτε τη