Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Ξεκινά η αποστολή δήλωσης τελών από τις τράπεζες

Προσαρμόζονται σε ευρωπαϊκή οδηγία για την ενημέρωση των πελατών τους

Αναλυτική κατάσταση, με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των χρεώσεων που τους επιβλήθηκαν από τον Νοέμβριο του 2018 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2019, θα λάβουν στις επόμενες εβδομάδες οι πολίτες από τις τράπεζες, αφού με ευρωπαϊκή οδηγία κατέστη υποχρεωτική η αποστολή «Δήλωσης Τελών».

Για σκοπούς διαφάνειας και στη βάση σχετικής νομοθεσίας του 2017, οι τράπεζες οφείλουν πλέον να αποστέλλουν σε ετήσια βάση και χωρίς πρόσθετη χρέωση στους πελάτες τους Δήλωση Τελών για κάθε λογαριασμό πληρωμών που διατηρούν. Ως «λογαριασμός πληρωμών» χαρακτηρίζεται ο τρεχούμενος με ή χωρίς υπερανάληψη, ο λογαριασμός ταμιευτηρίου, ο λογαριασμός προειδοποίησης μέχρι επτά ημερών, ο ηλεκτρονικός τρεχούμενος με ή χωρίς υπερανάληψη και ο λογαριασμός πιστωτικής κάρτας.

Υφιστάμενες χρεώσεις

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αυτό που θα λαμβάνουν οι πελάτες από τις τράπεζές τους δεν θα είναι νέες χρεώσεις αλλά μια αναλυτική κατάσταση των χρεώσεων που κλήθηκαν να καταβάλουν τη χρονιά που πέρασε. Η Δήλωση Τελών θα αποστέλλεται σε ετήσια βάση και θα καλύπτει την προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο, ωστόσο η πρώτη κατάσταση που θα λάβουν οι πελάτες θα καλύπτει τους προηγούμενους 14 μήνες, μιας και η οδηγία τέθηκε σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου του 2018.

Η Δήλωση θα είναι σε τυποποιημένη μορφή και κοινή για όλες τις τράπεζες εντός ΕΕ, περιλαμβάνοντας όλα τα τέλη ή επιτόκια που κατέβαλε κάθε πελάτης για τις πιο κάτω υπηρεσίες:

Αναλυτική κατάσταση

Για κάθε λογαριασμό πληρωμών, η Δήλωση Τελών περιλαμβάνει το τέλος μονάδας που χρεώνεται για κάθε υπηρεσία πληρωμών που συνδέεται με τον λογαριασμό, καθώς και τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία κατά την υπό εξέταση περίοδο. Περιλαμβάνει, επίσης, το συνολικό ποσό των τελών που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου για κάθε υπηρεσία, καθώς και το επιτόκιο υπερανάληψης που ισχύει για τον λογαριασμό και το συνολικό ποσό των τόκων που εφαρμόζονται σχετικά με την υπερανάληψη κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου, ανά περίπτωση.

Πρόσθετα, στη Δήλωση Τελών καταγράφεται το πιστωτικό επιτόκιο που ισχύει για τον λογαριασμό και το συνολικό ποσό των τόκων που εισπράχθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου, κατά περίπτωση, καθώς και το συνολικό ποσό των τελών που χρεώθηκαν για όλες τις υπηρεσίες πληρωμών οι οποίες παρασχέθηκαν.

Στη Δήλωση Τελών είναι πιθανό να μην περιλαμβάνονται πιθανές επιστροφές χρεώσεων, αφού οι επιστροφές παρουσιάζονται αναλυτικά στην κατάσταση λογαριασμού των πελατών των τραπεζών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποστολή της Δήλωσης από τις τράπεζες δεν συνεπάγεται κατάργηση της μηνιαίας κατάστασης λογαριασμού, την οποία οι πελάτες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά, εκτός αν έχουν ζητήσει αλλιώς από την τράπεζά τους.

Υποστηρίξτε τη