Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η προσφορά της στην κυπριακή κοινωνία

Η ΕΚΕ στη χώρα μας, η σημασία της για την κοινωνία, οι προοπτικές και τα οφέλη της για τις επιχειρήσεις

H έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Η ΕΚΕ την οποία προβάλλουν και προωθούν διάφοροι φορείς σε κάθε σύγχρονη κοινωνία, όπως μεγάλοι και μικροί οικονομικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, διάφορες επαγγελματικές ενώσεις, ιδρύματα, σωματεία και άλλα οργανωμένα σύνολα, ανεξαρτήτως του μεγέθους των, αποτελεί πολύ σημαντική συμβολή στην πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπεία σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων και έχει ως γενικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου μέσω της ανακούφισης διαφόρων κατηγοριών δυσπραγούντων συνανθρώπων μας και γενικότερα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου, κυρίως μέσω της στήριξης της παιδείας, του αθλητισμού και του πολιτισμού.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Οικονομικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων στις σύγχρονες ανεπτυγμένες κοινωνίες αποτελεί ένα σημαντικό και ταυτόχρονα βασικό και απαραίτητο μέρος της εταιρικής ευθύνης. Υπό τη στενή έννοιά της η Εταιρική Ευθύνη περιορίζεται κυρίως στα βασικά πεδία του εργασιακού χώρου και στο πεδίο της αγοράς. Ωστόσο επειδή μια εταιρεία, ένας οικονομικός οργανισμός, μια επιχείρηση δραστηριοποιείται και ζει μέσα σ’ ένα κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, πέρα από την ευθύνη που έχει στον τομέα της παραγωγής των αγαθών και υπηρεσιών που παράγει και προσφέρει στους καταναλωτές, έχει και μια ευθύνη απέναντι στην κοινότητα και ευρύτερα στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται και από την οποία εξασφαλίζει τα όσα της χρειάζονται για να υπάρχει, να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται.

Όμως κατά τις τελευταίες δεκαετίες καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες και εφαρμόζονται διάφορες λύσεις ώστε η τεχνολογική εξέλιξη και η ευρύτερη οικονομική πρόοδος της κάθε παραγωγικής μονάδας να συνδυάζεται όλο και περισσότερο με τις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας, της υγιεινής διατροφής, της προστασίας του περιβάλλοντος και άλλων πολλών παραγόντων. Ο συνδυασμός αυτός αποτελεί σημαντικό στοιχείο και απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της απαραίτητης οικονομικής και ευρύτερης προόδου στις σύγχρονες κοινωνίες.

Οι λόγοι για τους οποίους οι διάφοροι οργανισμοί/ εταιρείες στον σύγχρονο κόσμο, και ασφαλώς στην Κύπρο, ασχολούνται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι πολλοί και διάφοροι. Οι κυριότεροι απ’ αυτούς είναι: Oι οικονομικοί οργανισμοί και εταιρείες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, και λόγω αυτής της σχέσης την οποία αναγνωρίζουν, προσπαθούν με διάφορους τρόπους και ενέργειές τους να ανταποδώσουν στο μέτρο του δυνατού, αυτήν τη θετική στάση και στήριξη που τους προσφέρει το κοινωνικό σύνολο. Η ανταπόδοση αυτής της προσφοράς που λαμβάνουν από το κοινωνικό σύνολο εκφράζεται με διάφορους τρόπους, διαρκώς επεκτείνεται σε διάφορα επίπεδα και προσλαμβάνει διάφορες μορφές.

Οι διάφοροι οικονομικοί οργανισμοί και εταιρείες μέσα από τις ποικίλες δράσεις τους εκφράζουν με διάφορους τρόπους και ενέργειες, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, την υπευθυνότητα, την κοινωνική ευσυνειδησία, την ευαισθησία, τη συνείδηση, την επιχειρηματική ηθική τους, το ενδιαφέρον τους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη δημιουργία όσο το δυνατό καλύτερων προοπτικών οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και διαβίωσης των κατοίκων της χώρας τους. Στον τομέα αυτό παρατηρείται διαρκώς σημαντική πρόοδος και στον τόπο μας.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Κύπρο

Οι οργανισμοί/εταιρείες στην Κύπρο όχι μόνο πρέπει, αλλά πιστεύω ότι και οφείλουν, να δραστηριοποιούνται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και να επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία με τις διάφορες μορφές και προσφορές που εντάσσονται στο πλαίσιο της πιο πάνω ευθύνης, ένα μέρος των όσων η αγάπη και η προτίμηση της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούνται τις καταξιώνει. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ένας σημαντικός αριθμός οργανισμών και εταιρειών στην Κύπρο από πεποίθηση, ακολουθεί αυτήν την τακτική και είναι προς πίστιν των. Ο αει. Φώτος Ια, Φωτιάδης, ιδρυτής και πρόεδρος του ομώνυμου Ομίλου εταιρειών, γνωστός για τη μεγάλη αγάπη που έτρεφε για την επιχειρηματικότητα και δικαίως αποκαλείτο «ο Πατριάρχης του Κυπριακού Επιχειρείν», είχε πάντοτε ως αρχή του ότι «Οι επιχειρήσεις οφείλουν να επιστρέφουν στο κοινωνικό σύνολο όσα πιο πολλά μπορούν απ’ όσα τις καταξιώνει η αγάπη και προτίμηση του κοινού». Γι’ αυτό και οι εταιρείες του Ομίλου αυτού, ακολουθώντας και τηρώντας πιστά την πιο πάνω ρήση του ιδρυτή του Ομίλου τους, την εφαρμόζουν στην πράξη με διάφορους τρόπους και ενέργειες, τόσο μέσω του Κοινωφελούς, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης» όσο και μέσω της Ζυθοβιομηχανίας Carlsberg και των άλλων εταιρειών του Ομίλου.

Οι οικονομικοί οργανισμοί / εταιρείες πρέπει να αξιολογούν τους τομείς στους οποίους η τοπική και ευρύτερη κοινωνία χρειάζονται τη βοήθεια και την αρωγή τους. Θα ήταν βέβαια πολύ πιο αποτελεσματική η συνεισφορά της ΕΚΕ εάν οι εταιρείες που ασχολούνται περισσότερο με τον τομέα αυτό επέλεγαν την ικανοποίηση βασικών κοινωνικών αναγκών που δεν τυγχάνουν ικανοποιητικής βοήθειας από άλλους υφιστάμενους οργανισμούς ή υπηρεσίες.

Οι οργανισμοί και ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ΕΚΕ είναι φυσικό ν’ αναμένουν ότι αυτή η προσφορά τους αναγνωρίζεται και εκτιμάται από την κοινωνία στην οποία προσφέρεται και ότι τόσο τα προϊόντα τους όσο και η ίδια η εταιρεία θα τυγχάνουν κάποιας προτίμησης και κάποιας προβολής. Στον τομέα αυτό ένα μέρος ευθύνης έχουν και τα μέσα δημόσιας προβολής, τα οποία οφείλουν να επαινούν τέτοιες ενέργειες και προσφορές. Ακόμη και το κράτος πρέπει να δίνει κάποια κίνητρα, ώστε να ενθαρρύνει περισσότερες και σημαντικότερες ενέργειες και πράξεις προσφοράς στον τομέα της ΕΚΕ.

Η σημασία της ΕΚΕ για την Κοινωνία

Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα από το οποίο δραστηριοποιούνται. Επηρεάζουν αλλά και επηρεάζονται από τα δεδομένα και τις εξελίξεις της κάθε εποχής, καθώς επίσης από τις ιδιαιτερότητες του χώρου δράσης τους. Ως εκ τούτου οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην Κοινωνία και το Περιβάλλον. Συνεπώς οι μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες και περιοχές μιας μεγάλης χώρας, οφείλουν να σέβονται τις αρχές και αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό των χωρών και των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούνται, να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής ανέλιξης στο ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής τους, ν’ αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους και τις προσφερόμενες δυνατότητες ανάπτυξης των ιδίων όσο και στην πρόοδο και ευημερία της κοινωνίας ευρύτερα.

Επιπλέον οι επιχειρήσεις, στηριζόμενες σ’ αυτό το πλαίσιο ΕΚΕ, στην πορεία οφείλουν να υιοθετούν έναν ευρύτερο κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα στοχεύει στην προαγωγή ανώτερων και ευρύτερων στόχων, όπως είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων στην επιχείρηση, η ανέλιξη της γενικότερης πολιτιστικής στάθμης με την ενθάρρυνση της δημιουργίας πολιτιστικών φορέων στην περιοχή τους κ.λπ. Προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να συμβάλουν ουσιαστικά και οι τοπικές κοινοτικές και δημοτικές Αρχές, καθώς και ευρύτερα η πολιτεία με την υιοθέτηση ορισμένων κινήτρων, που θα βελτιώνουν και θα προάγουν την κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία γενικότερα.

Η σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αναπτύξαμε πιο πάνω εμπίπτει στην Εξωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των οικονομικών οργανισμών και επιχειρήσεων. Αναφέρεται τόσο στην επέκταση της ευθύνης των εταιρειών προς την τοπική όσο και την ευρύτερη κοινωνία και αφορά ένα ευρύ σύνολο ενδιαφερομένων μερών, οι οποίοι είναι όχι μόνο οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοι αλλά και οι επιχειρηματικοί εταίροι, οι προμηθευτές, οι πελάτες, οι δημόσιες Αρχές (κάθε επιπέδου) και οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί (ΜΚΟ) που εκπροσωπούν τις τοπικές Αρχές ή ασχολούνται με το περιβάλλον. Μεταξύ των εταιρειών και των τοπικών Αρχών πρέπει ν’ αναπτύσσεται μια αμοιβαία σχέση αλληλοεπίδρασης και επωφελούς συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της Εξωτερικής Κοινωνικής Ευθύνης εμπίπτει και η Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η οποία συνδυάζει τα κοινωνικά οφέλη με τους άμεσους στρατηγικούς στόχους της κάθε συγκεκριμένης επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η επιχείρηση εφαρμόζει ειδικό σχέδιο δράσης με σκοπό την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων οικονομικών της στόχων. Κατά την πρακτική εφαρμογή του ειδικού αυτού σχεδίου, η επιχείρηση οφείλει να τηρεί μια ορθή, ισοζυγισμένη και υπεύθυνη συμπεριφορά, η οποία όχι μόνο να αποσκοπεί αλλά και να διευκολύνει τη μεγιστοποίηση των επιδιωκόμενων κερδών και άλλων ωφελημάτων για την επιχείρηση.

Στην προσπάθεια επίτευξης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων μεγαλύτερη σημασία θα πρέπει να δίνεται στα μακροπρόθεσμα και μόνιμα αποτελέσματα και όχι στα βραχυπρόθεσμα. Επίσης ο σχεδιασμός της στρατηγικής αυτής θα πρέπει να βασίζεται και να έχει ως κύριο μέλημα τη δημιουργία και εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών και προϋποθέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης.

Η σημασία και τα οφέλη της ΕΚΕ για τις επιχειρήσεις

Η σημασία που έχει για τις επιχειρήσεις η ΕΚΕ είναι πολύ μεγάλη και τα οφέλη απ’ αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γι’ αυτό και σ’ όλες τις ανεπτυγμένες κοινωνίες οι διάφοροι μεγάλοι οικονομικοί οργανισμοί/επιχειρήσεις προσπαθούν με διάφορους τρόπους ν’ αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η ανάπτυξη της ΕΚΕ και να επωφεληθούν από τα σημαντικά άμεσα και έμμεσα οφέλη που αυτή μπορεί να τους προσφέρει.

Είναι διεθνώς αποδεκτό ότι οι εταιρείες που υιοθετούν και εφαρμόζουν με συνέπεια και υπευθυνότητα τα ενδεδειγμένα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και λαμβάνουν συστηματικά όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών, προασπίζονται τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων και γενικά δείχνουν τον καλό χαρακτήρα τους, γίνονται αποδεκτές από την κοινωνία με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Αυτές δημιουργούν σταδιακά αλλά σταθερά, πολύ θετική φήμη, η οποία τις βοηθά να διαιωνίζουν την παρουσία και να επεκτείνουν διαρκώς το εκτόπισμά τους στην αγορά και ν’ αυξάνουν σταθερά και σημαντικά τα κέρδη τους.

Τα οφέλη για έναν οργανισμό/μια εταιρεία που δραστηριοποιείται με την ΕΚΕ είναι πολλά και διάφορα. Κατ’ αρχήν θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πως ό,τι προσφέρεται προς το κοινωνικό σύνολο, αυτό δεν γίνεται με στόχο ή τουλάχιστον όχι με πρωταρχικό στόχο ο δωρητής ή ο οργανισμός που προβαίνει στην προσφορά να έχει όφελος. Το όφελος για τον προσφέροντα θα πρέπει να έρχεται εκ των υστέρων από το κοινωνικό σύνολο ως ανταπόδοση της γενομένης προσφοράς. Τα οφέλη για τον οργανισμό/ επιχείρηση μπορεί να είναι:

- Η δημιουργία εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του οργανισμού/ επιχείρησης που προβαίνει στην προσφορά και του αποδέκτη της προσφοράς.

- Τα θετικά αποτελέσματα για τον οργανισμό/επιχείρηση που προβαίνει στην προσφορά αναμένεται ότι αργά ή γρήγορα θα έλθουν.

- Ο προσφέρων/ρουσα οργανισμός / επιχείρηση αποκτά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

- Οι οργανισμοί/επιχειρήσεις που προβαίνουν σε διάφορες προσφορές, δημιουργούν μιαν ανταγωνιστικότερη εικόνα μακροπρόθεσμα σε σχέση με άλλους ανταγωνιστές τους οι οποίοι δεν ασχολούνται με ενέργειες και προσφορές που εμπίπτουν στο πλαίσιο της ΕΚΕ.

- Το καταναλωτικό κοινό και ευρύτερα η κυπριακή κοινωνία εκτιμά τις διάφορες πράξεις της ΕΚΕ απ’ όλους τους φορείς.

Το όφελος που προκύπτει από τις δράσεις της ΕΚΕ δεν το αποκομίζουν μόνοι οι επιχειρήσεις και οι εταιρείες που αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες, αλλά και η κοινωνία γενικότερα, αφού τέτοιες ενέργειες επιδρούν πολύ θετικά σε πολλούς και διάφορους τομείς, όπως είναι η οικονομική, η κοινωνική και η περιβαλλοντική ανάπτυξη. Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας τις πολλαπλές θετικές επιδράσεις της ΕΚΕ, θεωρεί ότι αυτή αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στον σχεδιασμό της στρατηγικής των επιχειρήσεων.

Οργανισμοί/Επιχειρήσεις με επιδόσεις στην ΕΚΕ στην Κύπρο

Για την ενίσχυση του σημαντικού ρόλου της ΕΚΕ στην Κύπρο πολύ σημαντική υπήρξε η δημιουργία του Κυπριακού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR Cyprus), που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2016 ως μη κερδοσκοπικό σωματείο με κύριο σκοπό την προώθηση, ανάπτυξη και εφαρμογή της ΕΚΕ και την προβολή της τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, με κύρια επιδίωξη την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην περίπτωση της Κύπρου, πολύ σημαντική δράση στο πλαίσιο της ΕΚΕ διαδραματίζει ο ΟΠΑΠ Κύπρου, ο οποίος για χρόνια τώρα υποστηρίζει σταθερά εκατοντάδες ενέργειες στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την υγεία, την παιδεία και το περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά είναι τα παραδείγματα των επιχειρήσεων που έχουν συμβάλει θετικά στην υγεία με δωρεές για αγορά ή αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ανακαινίσεις δωματίων νοσοκομείων, διοργάνωση αιμοδοσιών, ενημερωτικές διαλέξεις πρόληψης ασθενειών και πολλές άλλες επωφελείς δράσεις. Προσωπικά θυμούμαι ότι κατά τη δεκαετία του 1980, όταν υπηρετούσα στη Ζυθοβιομηχανία Carlsberg ως Οικονομικός Διευθυντής, η Εταιρεία μας διέθετε μιαν από τις μεγαλύτερες ομάδες αιμοδοσίας και συχνά ελαμβάναμε επαίνους από την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας. Κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990 ομάδες αιμοδοσίας, προς πίστιν τους, άρχισαν να ιδρύουν πολλές επιχειρήσεις τόσο στην επαρχία Λευκωσίας όσο και σε άλλες επαρχίες.

Επίσης τον Μάρτιο του 2000, με απόφαση του αει. Φώτου Φωτιάδη ο Όμιλος Εταιρειών του, κάλυψε το κόστος αγοράς ενός μηχανήματος για το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα αξίας δεκάδων χιλιάδων λιρών, το οποίο αποδείχθηκε σωτήριο για τον μικρό τότε Ανδρέα Βασιλείου, ο οποίος υπέφερε από μια σοβαρή ασθένεια. Ο μικρός Ανδρέας χρειαζόταν επειγόντως δότη μυελού, ο οποίος για να εξευρεθεί, επιβαλλόταν η επίσπευση της τυποποίησης των δειγμάτων που είχαν ληφθεί. Τελικά η αγορά του μηχανήματος αυτού απεδείχθη σωτήρια και ο μικρός Ανδρέας σώθηκε.

Δράσεις και ενέργειες που εμπίπτουν στο πλαίσιο της ΕΚΕ, από τη δεκαετία του 1980 άρχισαν ν’ αναπτύσσουν αρκετοί οικονομικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις στην Κύπρο. Σήμερα οι οικονομικοί οργανισμοί/επιχειρήσεις που αναπτύσσουν τέτοιες δράσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά και ο αριθμός τους συνεχώς μεγαλώνει.

Αναφέρουμε μερικές πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπως είναι η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), η οποία θεωρεί την ΕΚΕ ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στηρίζει ενεργά τις σχετικές δράσεις των. Επίσης και το ΚΕΒΕ, επανειλημμένα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις σημαντικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσει το Επιμελητήριο για προώθηση της ΕΚΕ, ενώ παράλληλα πολλές φορές εξήγησε τα σημαντικά οφέλη που μπορεί ν’ αποκομίσει μια επιχείρηση από την ανάληψη τέτοιων καλά μελετημένων και συντονισμένων δράσεων.

Αν και είναι αδύνατο να αναφερθούμε σ’ όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΚΕ, κρίνουμε ότι για παραδειγματισμό θα ήταν χρήσιμο ν’ αναφέρουμε έστω και ενδεικτικά μερικές απ’ αυτές, όπως είναι:

O Όμιλος Φώτος Φωτιάδης με την Carlsberg και το αξέχαστο Φεστιβάλ της, καθώς και το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» με την πλούσια πολυετή μέχρι σήμερα προσφορά του στον πολιτισμό και την Παιδεία, o Όμιλος Coca Cola, η Εταιρεία Βάσος Ηλιάδης, το Συγκρότημα Δίας, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, η ΕΚΟ Κύπρου, η Ελληνική Τράπεζα, ο Όμιλος Λανίτη, η Τράπεζα Κύπρου, η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, η Petrolina Holdings Ltd, η Astro Bank, η C.A. Papaellinas Group, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, η Imfocredit Group Ltd, η McDonalds, η Pafilia Property Developers, το δικηγορικό γραφείο Δημητριάδη στη Λευκωσία και άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις.

Προοπτικές της ΕΚΕ στην Κύπρο

Η ΕΚΕ είναι μια σχετικά νέα διάσταση που εμπλουτίζει σημαντικά τις πολλές και διάφορες δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις. Αυτή ήλθε και θα παραμείνει καθότι έχει πολλά να προσφέρει στις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες χώρες, ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξής τους. Η ύπαρξή της και ιδιαίτερα η φιλοσοφία, οι στόχοι και οι τρόποι διαχείρισής της συμπληρώνουν και αναβαθμίζουν τη θετική οικονομική και κοινωνική ευρύτερα προσφορά των σύγχρονων επιχειρήσεων και μεγάλων οικονομικών οργανισμών στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των διαφόρων χωρών.

Η ΕΚΕ στην Κύπρο, μέσα από τις πολλαπλές μορφές και δράσεις με τις οποίες εκδηλώνεται, σημειώνει και θα συνεχίσει να σημειώνει και στο μέλλον μια διαρκώς ανοδική πορεία. Βέβαια οι οργανισμοί/ επιχειρήσεις πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί, αν θέλουν να έχουν τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα, από τις δράσεις που αναπτύσσουν στον τομέα αυτό.

Προβλέπω ότι οι μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται η ΕΚΕ τόσο στην Κύπρο όσο και σε άλλες χώρες θα αλλάζουν και θα εμπλουτίζονται διαρκώς, κάποιες θα εγκαταλείπονται και θα αντικαθίστανται με νέες.

Οι κυπριακές επιχειρήσεις έχουν ήδη δημιουργήσει μια μακρά και αξιόλογη παράδοση στην εφαρμογή διαφόρων δράσεων και μορφών ΕΚΕ και έχουν συνηθίσει την κυπριακή κοινωνία σε διάφορες προσφορές, πολλές από τις οποίες εμπίπτουν στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Έχω την άποψη ότι οι προσφορές των κυπριακών επιχειρήσεων, μέσα από διάφορες δράσεις ΕΚΕ, όχι μόνο θα συνεχιστούν, αλλά και θα διευρυνθούν στο μέλλον, καθότι οι Κύπριοι και οι οργανωμένοι φορείς στον τομέα αυτό, έχουν πολλές φορές αποδείξει ότι έχουν έμφυτη την τάση αλληλεγγύης και προσφοράς προς τους συνανθρώπους τους και ιδιαίτερα σε όσους έχουν την ανάγκη τους.

*Διευθυντής του Κοινωφελούς, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης»

Υποστηρίξτε τη