Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Ο πολυδιάστατος ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή

O ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον επιτάσσει έναν πολυδιάστατο και πολυσύνθετο ρόλο, ακολουθώντας τη διεθνή τάση που υπαγορεύει τον διαχωρισμό του κατά το ήμισυ ως λογιστή και το υπόλοιπο ως μιας προσωπικότητας, η οποία εξυπηρετεί την εταιρεία στην ανάπτυξη και επίτευξη της στρατηγικής της

Η ραγδαία διάδοση πληροφοριών, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι διάφοροι έλεγχοι νομικής και φορολογικής συμμόρφωσης, η αντιμετώπιση κινδύνων, η εφαρμογή αναθεωρημένων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και άλλες προκλήσεις, επιβάλλουν σήμερα ένα πιο διευρυμένο ρόλο για τον Οικονομικό Διευθυντή (Chief Financial Officer – CFO), από αυτόν που ίσχυε στο παρελθόν.

O ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον επιτάσσει έναν πολυδιάστατο και πολυσύνθετο ρόλο, ακολουθώντας τη διεθνή τάση που υπαγορεύει τον διαχωρισμό του κατά το ήμισυ ως λογιστή και το υπόλοιπο ως μιας προσωπικότητας η οποία εξυπηρετεί την εταιρεία στην ανάπτυξη και επίτευξη της στρατηγικής της.

Οι σύγχρονες απαιτήσεις προϋποθέτουν όχι μόνο γνώσεις αλλά κυρίως ικανότητες διαχείρισης του ενδεχόμενου ρίσκου, της ρευστότητας των χρεών αλλά και των διαφόρων δράσεων της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό την κερδοφορία. Επίσης, επειδή ο συγκεκριμένος ρόλος είναι ένας συνδετικός κρίκος των διαφόρων τμημάτων μεταξύ τους, γι’ αυτό και εκτός από πρωταγωνιστικής σημασίας ρόλος, καθίσταται και ηγετικός, καθώς κατευθύνει, κινητοποιεί, εμπνέει και συνάμα εποπτεύει. Οι σημαντικότερες ικανότητες που απαιτούνται γι’ αυτόν τον ρόλο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

Λογιστική και χρηματοοικονομική παιδεία προσαρμοσμένη στις τελευταίες απαιτούμενες τεχνολογικές εξελίξεις

Το επίπεδο γνωστικής ικανότητας για τον σημερινό Οικονομικό Διευθυντή πρέπει να είναι αρκετά υψηλό και να καλύπτει διαφορετικά αντικείμενα, όπως για παράδειγμα φορολογικά, χρηματοοικονομικά, νομικά, λογιστικά και άλλα. Αναμφισβήτητα, οι υψηλού επιπέδου γνώσεις λογιστικής, που απαιτούνται, βοηθάνε στον αποτελεσματικότερο έλεγχο της οικονομικής διεύθυνσης αλλά και της γενικότερης αντίληψης των αναγκών του reporting μιας επιχείρησης. Σε τεχνικό όμως επίπεδο, θα πρέπει να τοποθετείται υψηλότερα από την ομάδα της Οικονομικής του Διεύθυνσης, καθώς ο ρόλος του Διευθυντή πρέπει είναι κυρίως εποπτικός και όχι διεκπεραιωτικά λειτουργικός, έτσι ώστε να είναι σε θέση να έχει μια συνολική εικόνα της εκάστοτε κατάστασης. Τέλος, η εξοικείωση της ανάλυσης δεδομένων θα πρέπει να είναι συνυφασμένη με την ικανότητα εκείνου του Οικονομικού Διευθυντή, ο οποίος χειρίζεται με ευκολία την τεχνολογία και προσαρμόζεται παράλληλα με αυτήν.

Υψηλού επιπέδου ικανότητες επικοινωνίας

Εξαιτίας του ρόλου του ως συνδετικού κρίκου, όχι μόνο με το εσωτερικό αλλά και με το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης όπως τις τράπεζες, τις φορολογικές Αρχές, δικηγόρους, ελεγκτές κ.λπ., ο Οικονομικός Διευθυντής επικοινωνεί με πάρα πολλούς και διαφορετικούς επαγγελματίες. Η ικανότητα επικοινωνίας του λοιπόν πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να του επιτρέπει να αλληλοεπιδρά θετικά σε διαφορετικές καταστάσεις, με διαφορετικές προσωπικότητες και, επίσης, να μπορεί να αναπτύσσει σχέσεις και συνεργασίες προς όφελος του οργανισμού.

Διοίκηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Ο σύγχρονος Οικονομικός Διευθυντής έχει μια ολοκληρωμένη αντίληψη της ηγεσίας και ενδιαφέρεται για τη μέγιστη αποδοτικότητα των υφισταμένων, εναρμονίζοντας τις ανάγκες του καθενός ξεχωριστά με τις απαιτήσεις και την κουλτούρα της σύγχρονης επιχείρησης. Μέσα από τον ρόλο του, καθοδηγεί, εμπνέει και συνάμα παρακινεί το ανθρώπινο δυναμικό, επενδύοντας στον ρόλο και στη συμβολή του καθενός ξεχωριστά.

Αξιοπιστία και ακεραιότητα

Οι αρετές ενός Οικονομικού Διευθυντή αντικατοπτρίζουν την εταιρική κουλτούρα μιας επιχείρησης και την εικόνα της εταιρείας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον. Το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού διαμορφώνεται από το ανάλογο επίπεδο ηθικής και εμπιστοσύνης. Και αυτό με τη σειρά του διαμορφώνει τη βούληση για συνεργασία είτε μεταξύ Διευθυντή και υφισταμένου, είτε μεταξύ εταιρείας και πελατών. Η διατήρηση ισχυρών δεσμών εμπιστοσύνης, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα είναι μερικά από τα προαπαιτούμενα συστατικά της επιτυχίας για κάθε επιχείρηση, που ξεκινούν από τον Οικονομικό Διευθυντή και γενικότερα τη διοίκηση.

Στρατηγική αντίληψη

Οι Οικονομικοί Διευθυντές δεν έχουν πλέον τον ρόλο ενός θεατή, ο οποίος βλέπει το παιχνίδι να εξελίσσεται μπροστά του. Ο συμμετοχικός τους ρόλος είναι κάτι παραπάνω από ενεργός, γιατί καλούνται να προβλέψουν τους μη αναμενόμενους μελλοντικούς κινδύνους ή/και να ανακαλύψουν τα επόμενα συγκριτικά πλεονεκτήματα μεγιστοποίησης των κερδών και διαμόρφωσης ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση

Η Οικονομική Διεύθυνση οφείλει να προσθέσει αξία στην επιχείρηση και να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση ενός στρατηγικού προσανατολισμού, καθώς και στην ορθή παρακολούθηση της υλοποίησής του. Το DNA του Οικονομικού Διευθυντή έχει πλέον μεταλλαχθεί σε έναν ρόλο πολυδιάστατο, που συνδυάζει προσωπικότητα, εμπειρία και γνώσεις, και ο οποίος απορρέει από τα διαφορετικά καθήκοντα που καλείται να επιτελέσει, καθώς επίσης και από τη δυναμική των εξελίξεων και των συνεχόμενων μεταβολών που καλείται να αντιμετωπίσει.

* Senior Manager, KPMG Limited

Υποστηρίξτε τη