Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Στο 13,7% το χάσμα μεταξύ αντρών και γυναικών

Οι γυναίκες αυτόματα τοποθετούνται ένα σκαλί πιο κάτω από τους άνδρες εφόσον οι ικανότητες και οι δεξιότητές τους δεν εκτιμώνται χρηματικά

Συνεχίζεται ο αγώνας για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Με αφορμή την Ημέρα Ίσης Αμοιβής, που φέτος ήταν η 19η Φεβρουαρίου, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχώρησε σε ενημερωτικές δράσεις την περασμένη εβδομάδα. Αν και η ψαλίδα στις αμοιβές έχει μειωθεί, εντούτοις το ποσοστό χάσματος αμοιβών στην Κύπρο ανέρχεται στο 13,7%, ενώ ο μέσος όρος του χάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 16%, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία που αφορούν το 2017.

Κοινωνικό πολυσύνθετο πρόβλημα

Η ανισότητα που παρατηρείται στις αμοιβές των ανδρών και των γυναικών είναι ένα χρόνιο ζήτημα, το οποίο δημιουργεί το αίσθημα της αδικίας και μεγαλώνει το χάσμα. Η άμεση διάκριση των δύο φύλων είναι γεγονός, εφόσον οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες, ενώ κάνουν την ίδια δουλειά, παρά την ύπαρξη ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Οι γυναίκες αυτόματα τοποθετούνται ένα σκαλί πιο κάτω από τους άνδρες εφόσον οι ικανότητες και οι δεξιότητές τους δεν εκτιμώνται χρηματικά. Οι γυναίκες και οι άνδρες εξακολουθούν να εργάζονται σε διαφορετικά επαγγέλματα και κλάδους. Οι γυναίκες συχνά απασχολούνται σε επαγγέλματα όπου οι αμοιβές είναι χαμηλότερες από τα επαγγέλματα των ανδρών. Η ενασχόληση της γυναίκας με τη φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών σε μεγαλύτερη κλίματα απ’ ό,τι οι άνδρες παραμένει στην κατηγορία των άμισθων δραστηριοτήτων, οι οποίες, ωστόσο, επηρεάζουν τις ωριαίες αποδοχές, αλλά και τις μελλοντικές αποδοχές και συντάξεις των γυναικών. Οι γυναίκες μπορεί να ξοδεύουν μέχρι και 26 ώρες την εβδομάδα σε αυτές τις δραστηριότητες έναντι των 9 ωρών των ανδρών. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 25% περίπου των ανδρών εργάζονται σε επαγγέλματα επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών, ενώ στα ίδια επαγγέλματα οι γυναίκες αποτελούν το 3% περίπου. Σε μερικές χώρες τα επαγγέλματα που αναλαμβάνουν κυρίως γυναίκες, όπως για παράδειγμα σε τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των υπηρεσιών κ.λπ, προσφέρουν χαμηλότερα ωρομίσθια απ’ ό,τι επαγγέλματα που αναλαμβάνουν κυρίως οι άνδρες, ακόμη και όταν χρειάζεται το ίδιο επίπεδο εμπειρίας και εκπαίδευσης.

Δράσεις για την εξασφάλιση της ίσης αμοιβής

Η επιδίωξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι σκοπός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο αναγνωρίζει ότι «η επένδυση στην ισότητα θεωρείται μέσο αύξησης της απασχόλησης, της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, της ανάπτυξης της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας». Η ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώνει τον εργοδότη να παρέχει σε άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους ίση αμοιβή για ίδια εργασία και για εργασία ίσης αξίας στον ίδιο εργοδότη, ή σε άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση του ιδίου ομίλου επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, παρέχει στους εργαζόμενους το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Η εκστρατεία διαφώτισης και ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε στόχο είχε την εξάλειψη του χάσματος στις αμοιβές. Μάλιστα, οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων επισκέφθηκαν υποστατικά σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου με στόχο την παροχή πληροφόρησης στους εργοδότες και τους εργοδοτούμενους για το πρόβλημα του χάσματος των αμοιβών, τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και τον τρόπο που μπορεί να δράσει κάποιος, ο οποίος θεωρεί ότι τυγχάνει διάκρισης στην αμοιβή του λόγω φύλου».

Μπορούμε και καλύτερα

Στην Κύπρο σήμερα το ποσοστό του χάσματος αμοιβών ανέρχεται στο 13,7%, ενώ ο μέσος όρος του χάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 16%. Η απόσταση αυτή μεταξύ των αμοιβών έχει μειωθεί σημαντικά με την πάροδο των χρόνων. Συγκεκριμένα, το 2013 το χάσμα ανερχόταν στο 14,9%, ενώ το 2017 μειώθηκε στο 13,7%. Παράλληλα, ενώ το 2010 το χάσμα στην Κύπρο ήταν μεγαλύτερο από τον μέσο όρο στην Ε.Ε. (16,4%), πλέον η Κύπρος έχει επιτύχει ένα ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (16%). Η προώθηση της ισότητας στον εργασιακό χώρο θα επιτευχθεί με την πιστή τήρηση και πρακτική εφαρμογή των νομοθεσιών της ισότητας των φύλων, με τον εντοπισμό πιθανών κενών τους και με την προώθηση προτάσεων προς τους αρμοδίους για βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Ωστόσο, όπως διαφαίνεται και στο ευρωπαϊκό συγκείμενο, παρά τις προσπάθειες, εντούτοις δεν παρατηρείται μεγάλη πρόοδος στην ισότητα των αμοιβών τα τελευταία δέκα χρόνια. Οι γυναίκες εξακολουθούν να παραμένουν σε πιο χαμηλές θέσεις απ’ ό,τι οι άνδρες. Αντιπροσωπεύουν το 17,8% των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων σε μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες, ενώ μόλις το 2,8% αναλαμβάνουν τη θέση του Γενικού Διευθυντή, το 27% των Υπουργών και το 27% των μελών των εθνικών κοινοβουλίων. Ακόμη μικρότερο μέχρι ελάχιστο είναι το ποσοστό των γυναικών που καταλαμβάνουν θέσεις κλειδιά ή αξιώματα στην Κύπρο. Μόνο να αναλογιστεί κανείς πόσες γυναίκες έχουν εξασφαλίσει μια θέση στην πολιτική ζωή του τόπου.

Υποστηρίξτε τη