Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Διαφάνεια, ηθική και συμμόρφωση στον κόσμο των σύγχρονων επιχειρήσεων

Η Τράπεζα Κύπρου ανεβάζει τον πήχη μιας ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης, που μεγιστοποιεί την αξία όλων των ενδιαφερόμενων μερών - Ειδικό βραβείο αναγνώρισης «Τραπεζική Διακυβέρνηση – Ευρώπη 2020» (Banking Governance – Europe 2020) – Ευρωπαϊκοί κολοσσοί ανάμεσα στους καλύτερους της Ευρώπης

Οι λέξεις «Εταιρική Διακυβέρνηση», «Διαφάνεια» και «Συμμόρφωση» έχουν εμπλουτίσει την τελευταία δεκαετία το λεξιλόγιό μας. Πολλοί τους προσδίδουν εξαιρετικά μεγάλη βαρύτητα και σημασία, άλλοι τις λανσάρουν στη βάση «μόδα είναι και θα περάσει» και άλλοι τις υιοθετούν στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ως τρόπο ζωής.

Όλοι συμφωνούν ότι πλέον οι αξιόπιστες επιχειρήσεις και οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να υιοθετούν τις σύγχρονες αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενός συστήματος νόμων, κανόνων, διαδικασιών και ορθών πρακτικών εταιρικής διοίκησης και ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Υιοθετώντας αυτές τις πολιτικές, αυξάνεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην επιχείρηση, ενισχύεται το επενδυτικό κλίμα και η οικονομική ανάπτυξη και δημιουργείται ένα κλίμα και ένα συναίσθημα ασφάλειας ότι η επιχείρηση έχει ισχυρές και στέρεες βάσεις, για να δημιουργήσει και να προχωρήσει μπροστά.

Η Τράπεζα Κύπρου έχει αποδείξει εμπράκτως ότι οι πολιτικές που ακολουθεί σε σχέση με την Εταιρική Διακυβέρνηση στοχεύουν στην προάσπιση των δικαιωμάτων των μετόχων και των συμφερόντων όλων των άλλων εταίρων της, με διαφάνεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, στη βάση αποτελεσματικών εσωτερικών και λογιστικών ελέγχων, με την κατάλληλη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και την έγκαιρη πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Καλύτερη στην Εταιρική Διακυβέρνηση

Έτσι, δικαίως, της απονεμήθηκε πρόσφατα το ειδικό βραβείο αναγνώρισης «Τραπεζική Διακυβέρνηση – Ευρώπη 2020» (Banking Governance – Europe 2020) στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης, για το 2020.

Oι βραβευθείσες ευρωπαϊκές εταιρείες της χρονιάς στην εταιρική διακυβέρνηση ανά τομέα είναι οι: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) (χρηματοοικονομικές υπηρεσίες), AXA S.A. (ασφάλειες), Terna SpA (ηλεκτρικό ρεύμα και μεταφορές), Stora Enso Oyj (χαρτομάζα και χαρτί), Veolia (όμιλος) Smiths Group Plc (μηχανολόγοι), BMW Group AG (αυτοκινητοβιομηχανία), Nestle S.A. (τρόφιμα και ποτά), Balfour Beatty Plc (κατασκευές), Acciona S.A. (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και Atlantia SpA (εκμεταλλεύσεις).

Εκτός από την Τράπεζα Κύπρου, ειδική αναγνώριση έλαβαν η RSA Insurance Group Plc και δυο στελέχη εταιρειών, η Rita Sotamaa της Unilever Plc και ο David Frick της Nestle, για την εξαίρετη δουλειά που έχουν επιδείξει στην εταιρική διακυβέρνηση.

Η βράβευση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς απονέμεται από το εγνωσμένου κύρους περιοδικό και την ιστοσελίδα «Ethical Boardroom», τα οποία αναγνωρίζουν τις εξέχουσες ηγετικές ικανότητες των διοικητικών συμβουλίων εταιρειών που πέτυχαν να ανεβάσουν τον πήχη, διασφαλίζοντας ότι πράγματι μια ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία και τη μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αξίας όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Όπως αναφέρει ο Μάριος Σκανδάλης, Διευθυντής Διεύθυνσης Συμμόρφωσης της Τράπεζας Κύπρου, «η χρηστή διακυβέρνηση δημιουργεί εμπιστοσύνη και δέσμευση μεταξύ μιας εταιρείας και των εταίρων της και συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας. Η λογοδοσία, η ακεραιότητα, η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η βιωσιμότητα και η ηθική είναι όλες θεμελιώδεις αξίες της χρηστής διακυβέρνησης. Ως Τράπεζα Κύπρου δεσμευόμαστε για τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης και διαφάνειας με τα οποία διασφαλίζουμε σε συνεχή βάση ότι η Εταιρεία είναι ένας σύγχρονος, διαφανής, ανταγωνιστικός και βιώσιμος οργανισμός. Μέσω υγιών πολιτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης και εταιρικής διαχείρισης επιτυγχάνεται μια δυναμική και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου, της διοίκησης και των μετόχων, οδηγώντας σε επιτυχή εφαρμογή της στρατηγικής μας. To βραβείο αυτό και η ευρωπαϊκή πρωτιά της νέας Τράπεζας Κύπρου ανήκει κατά κύριο λόγο στους πελάτες και μετόχους μας, οι οποίοι έξι χρόνια πριν μας εμπιστεύτηκαν να χτίσουμε έναν συμπαγή οργανισμό και ευρωπαϊκό μοντέλο βασισμένο σε αυτές τις αξίες».

Κουλτούρα ηθικής και αξιών

Μια νομική οντότητα, όπως και μια ανθρώπινη ζωή, βρίσκεται συνεχώς ενώπιον πολλών και ποικίλων προκλήσεων και προβλημάτων, δύσκολα προβλέψιμων.

Όμως, εφαρμόζοντας μια κουλτούρα ηθικής και αξιών, σε αντίθεση με μια κουλτούρα εκφοβισμών και απειλών, επιβεβαιώνει ρητώς ότι ένας οργανισμός λειτουργεί ορθολογιστικά, συμμορφούμενος σε νόμους και πρακτικές.

Αν επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τις λέξεις- κλειδιά στις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, αυτές θα είναι η «Διαφάνεια» και η «Πληροφόρηση». Η ανάπτυξη της εταιρείας αφορά το επιχειρηματικό αποτέλεσμα και η διαφάνεια και η παροχή πληροφόρησης είναι οι βασικές προϋποθέσεις για ένα θετικό και επικερδές αποτέλεσμα. Άρα, η διαφάνεια στις επιχειρηματικές πρακτικές δεν είναι ούτε πολυτέλεια, ούτε επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Είναι απαίτηση και καθήκον προς την κοινότητα, τους εργαζόμενους, το περιβάλλον! Για μια επιχείρηση που προσδοκά όχι μόνο στη μεγιστοποίηση του κέρδους, αλλά και για να αφήσει το κοινωνικό της αποτύπωμα εκεί όπου λειτουργεί και δραστηριοποιείται.

Υποστηρίξτε τη