Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Ο ρόλος των Διοικητικών Συμβούλων για την εξασφάλιση επιχειρηματικής ανθεκτικότητας σε καιρούς κρίσης

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα μια δεσμευτική Οδηγία, που θα πρέπει να ενσωματωθεί στην τοπική νομοθεσία, η οποία στοχεύει στην ενθάρρυνση όλων των βιώσιμων επιχειρήσεων να προχωρήσουν σε έγκαιρη αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν προληπτικά την πιθανότητα να καταστούν αφερέγγυες»

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι («ΔΣ») είναι αναπόσπαστο κομμάτι για τη συνετή διαχείριση οποιασδήποτε επιχείρησης. Αυτό καθίσταται ακόμη πιο εμφανές όταν η επιχείρηση είναι αντιμέτωπη με οικονομικές δυσκολίες, όπως στην περίπτωση της παρούσας κρίσης λόγω της παγκόσμιας πανδημίας.

Οι εξουσίες που παρέχονται στους ΔΣ για τη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας αδιαμφισβήτητα δημιουργούν τόσο υποχρεώσεις όσο και ευθύνες σε αυτούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα μια δεσμευτική Οδηγία, που θα πρέπει να ενσωματωθεί στην τοπική νομοθεσία, η οποία στοχεύει στην ενθάρρυνση όλων των βιώσιμων επιχειρήσεων να προχωρήσουν σε έγκαιρη αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν προληπτικά την πιθανότητα να καταστούν αφερέγγυες.

Σύμφωνα με την Οδηγία, το κλειδί της επιτυχίας για τη διασφάλιση της συνέχισης και της επιβίωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι η προνοητικότητα των ΔΣ. Επομένως, όπου μια επιχείρηση παρουσιάζει οικονομικές δυσκολίες, οι ΔΣ έχουν καθήκον να προχωρήσουν σε άμεσα διαβήματα και δράσεις, ούτως ώστε να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους, να περιορίσουν τις ζημιές της επιχείρησης και, εν τέλει, να θωρακίσουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και, συνεπακόλουθα, να αποφύγουν την αφερεγγυότητα και τη χρεοκοπία, γεγονότα που προκαλούν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία και στην κοινωνία (απώλεια θέσεων εργασίας, απλήρωτα εμπορικά χρέη, οφειλές προς κρατικές Αρχές, μη εξυπηρετούμενα δάνεια κοκ).

Μερικά παραδείγματα των διαβημάτων αυτών, σύμφωνα πάντα με την Οδηγία, είναι τα ακόλουθα:

 λήψη επαγγελματικής, τεχνοκρατικής συμβουλής,

 χρήση εργαλείων έγκαιρης προειδοποίησης που να δίνουν αξιόπιστη πληροφόρηση για ενδεχόμενες δυσκολίες, προκειμένου να λαμβάνονται άμεσες ενέργειες,

 κριτική αξιολόγηση της βιωσιμότητας της εταιρείας και μείωση των εξόδων,

 κατάρτιση βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου πλάνου χρηματοοικονομικών και ταμειακών ροών,

 εκπόνηση σχεδίου και έναρξη διαδικασίας για την προληπτική αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων,

διαπραγματεύσεις με πιστωτές (π.χ. τράπεζες, προμηθευτές, κρατικές Αρχές) και άλλους ενδιαφερομένους (π.χ. το προσωπικό, τους μετόχους).

H Ευρωπαϊκή Οδηγία έρχεται να ενισχύσει την παγκόσμια τάση για την αλλαγή του επίκεντρου των καθηκόντων των ΔΣ μιας εταιρείας, που μεταφέρεται από την προστασία των μετόχων στην προστασία των πιστωτών, ειδικά στην περίπτωση που η εταιρεία αυτή κινδυνεύει να καταστεί αφερέγγυα.

Το μήνυμα για τους ΔΣ της κάθε εταιρείας είναι απλό και ξεκάθαρο. Πρέπει να ανταποκριθούν στα νομικά τους καθήκοντα και απαιτήσεις. Πρέπει επίσης να αναλάβουν πλήρη ευθύνη για να θωρακίσουν τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται, με το να:

  1. έχουν πλήρη γνώση και έλεγχο των επιχειρηματικών, λειτουργικών και οικονομικών υποθέσεων της εταιρείας,
  2. έχουν αξιόπιστους μηχανισμούς παρακολούθησης, έγκαιρης προειδοποίησης και υποβολής εκθέσεων (συμπεριλαμβανομένων επικαιροποιημένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων και έγκαιρης και αξιόπιστης πληροφόρησης και εσωτερικών διοικητικών λογαριασμών),
  3. θεσπίσουν και διατηρήσουν ανοικτή επικοινωνία και διάλογο με τους δανειστές και άλλους κύριους εμπλεκομένους (stakeholders),
  4. λάβουν εξειδικευμένη βοήθεια από διαπιστευμένους ειδικούς / εμπειρογνώμονες για τη διαμόρφωση ρεαλιστικού πλάνου διασφάλισης της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας της επιχείρησης.

Τα Διοικητικά Συμβούλια που αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για τη διασφάλιση και θωράκιση της βιωσιμότητας της εταιρείας τους αποτελούν βασική και αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία ανθεκτικότητας, ιδιαίτερα σε περιόδους αβεβαιότητας και απρόβλεπτων κρίσεων.

*Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Cyprus Credit Institute

**Senior Advisor II

Υποστηρίξτε τη