Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Συνεχίζεται το δίχτυ προστασίας της απασχόλησης

Τα νέα πέντε σχέδια στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση είναι πιο στοχευμένα, αφορούν επιχειρήσεις που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες και καλύπτουν τη χρονική περίοδο τεσσάρων μηνών

Συνέχεια στο δίχτυ προστασίας της απασχόλησης έδωσε την εβδομάδα που μας πέρασε η Κυβέρνηση με τις ανακοινώσεις της για το νέο πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Το νέο πακέτο αποτελείται από πέντε νέα σχέδια, των οποίων στόχος είναι αφενός η στήριξη των κλάδων της οικονομίας που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες και αφετέρου η αποφυγή περαιτέρω δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Το νέα σχέδια είναι πιο στοχευμένα, καταρτίστηκαν μετά από διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους -οι οποίοι δηλώνουν ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα- και θα καλύπτουν τη χρονική περίοδο 4 μηνών με στόχο την επανεκκίνηση της οικονομίας, ενώ διέπονται από πολύ αυστηρό πλαίσιο ελέγχου, το οποίο στόχο έχει να αποτρέψει τυχόν καταχρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι με το συνεκτικό Πρόγραμμα στήριξης της Οικονομίας η Κυβέρνηση στήριξε 190.000 συμπολίτες μας, 26.000 επιχειρήσεις και 22.000 αυτοεργοδοτουμένους. Μάλιστα το συνολικό κόστος για την κάλυψη όλων των σχεδίων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων από τις 16 Μαρτίου 2020 ανέρχεται περίπου στα 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το κόστος των νέων σχεδίων ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ και θα καλύπτουν γύρω στα 50.000 άτομα. Τονίζεται πως τα νέα σχέδια θα υλοποιούνται με περισσότερη αυστηρότητα, αφού οι επιχειρήσεις για να καταστούν δικαιούχες θα πρέπει να έχουν υποστεί σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών τους, πέραν του 40%, η οποία θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από εγκεκριμένο λογιστή. Μία άλλη σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα σχέδια είναι ότι πλέον το ανεργιακό επίδομα θα καταβάλλεται στην επιχείρηση, η οποία θα υποχρεούται μαζί με το υπόλοιπο του μισθού να το καταβάλλει στον εργαζόμενο. Παράλληλα, γίνεται σαφές ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να προβούν σε απολύσεις μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020.

Το πρώτο Σχέδιο

Στο Ειδικό Σχέδιο Αδειούχων Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων δύναται να ενταχθεί οποιαδήποτε αδειούχα ξενοδοχειακή μονάδα ή αδειούχο τουριστικό κατάλυμα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Η συμμετοχή στο σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Για την περίοδο 13/6/2020 – 30/6/2020 και την περίοδο 1/7/2020 – 31/7/2020 το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών της επιχείρησης πρέπει να είναι πέραν του 40%, το ποσοστό κάλυψης εργοδοτουμένων για επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν καθορίζεται στο 90% και για επιχειρήσεις που δεν θα επαναδραστηριοποιηθούν στο 80%, ενώ το ποσοστό μισθολογικής επιδότησης από το κράτος ανέρχεται στο 60%.

Για την περίοδο 1/8/2020 – 31/8/2020 και την περίοδο 1/9/2020 – 12/10/2020 το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών της επιχείρησης πρέπει να ξεπερνά το 35%, το ποσοστό κάλυψης των εργοδοτουμένων για επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν καθορίζεται στο 50% και για επιχειρήσεις που δεν θα επαναδραστηριοποιηθούν στο 80% με δυνατότητα αναθεώρησης μικρότερου ποσοστού, ενώ το ποσοστό μισθολογικής κάλυψης από το κράτος και πάλι ανέρχεται στο 60%.

Προϋπόθεση για συμμετοχή στο Σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Οι αδειούχες ξενοδοχειακές μονάδες που θα συμμετέχουν στο σχέδιο έχουν την υποχρέωση να παρέχουν ελκυστικές προσφορές για προσέλκυση εσωτερικού τουρισμού σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού. Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο Σχέδιο εφόσον κατέχει άδεια από Υφυπουργείο Τουρισμού και εφόσον υπάρχει Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή, η οποία να υποστηρίζει τη μείωση του κύκλου εργασιών της. Σημειώνεται πως οι Ξενοδοχοϋπάλληλοι οι οποίοι έχουν απολυθεί πριν από την 1η Μαρτίου 2020 από τις ξενοδοχειακές μονάδες και τα τουριστικά καταλύματα θα περιλαμβάνονται στο ποσοστό κάλυψης εργοδοτουμένων, εάν προσληφθούν κατά την επαναδραστηριοποίηση της επιχείρησης.

Το δεύτερο Σχέδιο

Το δεύτερο είναι το Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή. Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση: συνδέεται με την τουριστική βιομηχανία ή ασκεί οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζεται άμεσα από τον Τουρισμό ή ασκεί οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με επιχείρηση η οποία τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας.

Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Για την περίοδο 13/6/2020 – 30/6/2020 και 1/7/2020 – 31/7/2020 το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών μίας επιχείρησης πρέπει να ξεπερνά το 55%. Εάν μία επιχείρηση που θα επαναδραστηριοποιηθεί, εργοδοτεί μέχρι τρία άτομα, τότε θα καλύπτονται στο 100% οι εργοδοτούμενοι, ενώ αν εργοδοτεί πέραν των τριών ατόμων θα καλύπτεται το 60% των εργαζομένων. Για τις επιχειρήσεις που δεν θα επαναδραστηριοποιηθούν, ανεξάρτητα από το πόσα άτομα εργοδοτούν, θα καλύπτεται το 80% των εργαζομένων της. Το ποσοστό μισθολογικής επιδότησης από το κράτος σε όλες τις περιπτώσεις καθορίζεται στο 60%.

Για την περίοδο 1/8/2020 – 31/8/2020 το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών της επιχείρησης θα πρέπει να είναι πέραν του 40%. Για τις επιχειρήσεις που θα επαναδραστηριοποιηθούν και εργοδοτούν μέχρι τρία άτομα θα καλύπτεται το 100% των εργαζομένων, ενώ για επιχειρήσεις με πέραν των τριών εργαζομένων θα καλύπτεται το 45% του προσωπικού. Για επιχειρήσεις που δεν θα επαναδραστηριοποιηθούν, θα καλύπτεται το 80% των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό μισθολογικής επιδότησης από το κράτος ανέρχεται στο 60%.

Προϋπόθεση για συμμετοχή στο Σχέδιο είναι βεβαίως να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Τονίζεται πως η επιχείρηση θα θεωρείται συνδεδεμένη με τις οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο Σχέδιο υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης κατά 40% προέρχεται από τις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες. Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο υπό αναφορά Σχέδιο εφόσον υπάρχει Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή, η οποία να υποστηρίζει τη μείωση του κύκλου εργασιών της, καθώς και τη σύνδεσή της με τις οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο εν λόγω Σχέδιο.

Το τρίτο Σχέδιο

Το Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση που δεν ασκεί οποιαδήποτε από τις 35 οικονομικές δραστηριότητες που αποκλείονται από τη στήριξη.

Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Για την περίοδο 13/6/2020 – 30/6/2020 και 1/7/2020 – 31/7/2020 το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών της επιχείρησης πρέπει να ξεπερνά το 40%. Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι τρία άτομα θα καλύπτονται στο 100% οι εργαζόμενοι, ενώ για επιχειρήσεις με πέραν των τριών εργαζομένων θα καλύπτεται το 45% τους. Το ποσοστό μισθολογικής επιδότησης από το κράτος καθορίζεται και πάλι στο 60%.

Για την περίοδο 1/8/2020 – 31/8/2020 το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων πρέπει να ξεπερνά το 35%. Για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι τρία άτομα θα καλύπτεται το 100% των εργαζομένων, ενώ για επιχειρήσεις με πέραν των τριών ατόμων θα καλύπτεται από το σχέδιο το 40% των εργοδοτουμένων. Το ποσοστό μισθολογικής επιδότησης από το κράτος ανέρχεται στο 60%.

Προϋπόθεση για συμμετοχή στο Σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Επίσης, η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο υπό αναφορά Σχέδιο εφόσον υπάρχει Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή, η οποία να υποστηρίζει τη μείωση του κύκλου εργασιών της.

Το τέταρτο Σχέδιο

Το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Για τις περιόδους 13/6/2020 – 30/6/2020, 1/7/2020 – 31/7/2020 και 1/8/2020 – 31/8/2020, επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι εννέα άτομα θα λαμβάνουν στήριξη για όλους τους εργαζομένους τους με το ποσοστό της μισθολογικής επιδότησης από το κράτος να ανέρχεται στο 60%.

Για τις ίδιες περιόδους όπως αυτές αναφέρονται πιο πάνω, επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των εννέα ατόμων θα λαμβάνουν στήριξη για το 80% των εργοδοτουμένων τους, ενώ και πάλι το ποσοστό μισθολογικής επιδότησης από το κράτος καθορίζεται στο 60%.

Προϋπόθεση για συμμετοχή στο Σχέδιο είναι να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως.

Το πέμπτο Σχέδιο

Τέλος, το Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων απευθύνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ελάμβανε ανεργιακό επίδομα, για το οποίο έχει εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή είτε τον Ιανουάριο είτε τον Φεβρουάριο είτε τον Μάρτιο είτε τον Απρίλιο 2020 είτε τον Μάιο 2020 είτε τον Ιούνιο 2020.

Το Ειδικό Επίδομα θα ισούται με ποσό €360 για περίοδο ενός μηνός και δεν παρέχεται για οποιαδήποτε περίοδο, για την οποία ο άνεργος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας, θεσμοθετημένη σύνταξη ή οποιοδήποτε επίδομα από τα Ειδικά Σχέδια. Σημειώνεται πως για ξενοδοχοϋπαλλήλους, οι οποίοι είχαν απολυθεί πριν από την 1η Μαρτίου 2020, θα θεωρείται η περίοδος της επιδότησης του Ανεργιακού Επιδόματος ή Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος ως συνεχής απασχόληση για σκοπούς του Σχεδίου Αναστολής Εργασιών που εφαρμόζεται κατά τους χειμερινούς μήνες.

Οι 35 κλάδοι που μένουν εκτός σχεδίων

Εκτός σχεδίων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης, παραμένουν συνολικά 35 τομείς που θεωρείται πως με την επαναλειτουργία τους δεν έχουν πλέον την ανάγκη για κρατική στήριξη. Συγκεκριμένα το Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων, δηλαδή το τρίτο σχέδιο, προνοεί ότι απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση που δεν ασκεί οποιαδήποτε από τις εξής οικονομικές δραστηριότητες: Υπεραγορές, Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των Αδειοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων, Ιατροί, Νοσοκομειακές Δραστηριότητες, Γηροκομεία, Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων, Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, Φαρμακεία, Εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών, Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Λιανικό εμπόριο (περιλαμβανομένης της πώλησης αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων), Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών, ενδυμάτων και υποδημάτων, αρωμάτων και καλλυντικών, χαλιών, επίπλων και φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης, Πρατήρια Πώλησης Καυσίμων, Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (περιλαμβανομένης της πώλησης εξαρτημάτων), Οικοδομική βιομηχανία, Συναφείς με την οικοδομική βιομηχανία οικονομικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένου και του χονδρικού εμπορίου που σχετίζεται με την οικοδομική βιομηχανία, Κατασκευή έργων, δρόμων, γεφυρών και άλλες κατασκευαστικές δραστηριότητες, Κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού για οικίες, γραφεία, εργοστάσια και παρόμοια, Κτηνιατρικές Δραστηριότητες, Οικονομική δραστηριότητα εκπαίδευσης (εκτός Φροντιστήρια, Σχολές Χορού και παρόμοια τα οποία συμμετείχαν στα Ειδικά Σχέδια και δεν θα λειτουργήσουν τους καλοκαιρινούς μήνες), Κομμωτήρια / Κουρεία / Κέντρα Αισθητικής και άλλων Προσωπικών Υπηρεσιών, Νομικές, Λογιστικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και άλλες παρόμοιες, Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες, Δραστηριότητες Επιχειρηματικών, Εργοδοτικών, Επαγγελματικών, Συνδικαλιστικών, Θρησκευτικών Οργανώσεων και συναφείς δραστηριότητες, Εμπορικοί αντιπρόσωποι, Δραστηριότητες γραφείων τελετών, Δραστηριότητες πλυντηρίων κάθε είδους, Πρωτογενής τομέας, Φυτώρια (εκτός ανθοκομεία), Δραστηριότητες προγραμμάτων ηλεκτρονικών συστημάτων και συναφείς δραστηριότητες (περιλαμβανομένου του χονδρικού εμπορίου), Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, Υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία, Δραστηριότητες καθαρισμού.

Χαιρετίζει η εργοδοτική πλευρά

Τα νέα μέτρα στήριξης της απασχόλησης χαιρέτισαν με ανακοινώσεις τους οι εργοδοτικές οργανώσεις, οι οποίες συμμετείχαν στον διάλογο που οδήγησε στον σχεδιασμό και εξαγγελία των νέων σχεδίων από την Κυβέρνηση. Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (OEB) ανέφερε πως με τη διατήρηση της στήριξης κατά τρόπο στοχευμένο σε όσες επιχειρήσεις πραγματικά το έχουν ανάγκη, αποφεύγονται οι απολύσεις προσωπικού, οι οποίες, δυστυχώς, χωρίς τα εξαγγελθέντα μέτρα θα ήταν δύσκολο να αποφευχθούν. Περαιτέρω, κάλεσε τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες που παρέχουν τα νέα σχέδια και παράλληλα να αρχίσουν να προγραμματίζονται για την «επόμενη μέρα», κατά την οποία η επιδότηση του μισθολογικού κόστους θα παύσει να υπάρχει, καθώς όπως σημείωσε είναι προφανές ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια στενεύουν διαρκώς και ότι η κρατική στήριξη της απασχόλησης είναι αδύνατο να διατηρηθεί επί μακρόν.

Το ΚΕΒΕ με τη σειρά του ανέφερε πως το νέο πακέτο μέτρων είναι απαραίτητο για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα μείωσης των εργασιών τους. Χαρακτήρισε ορθή την επιλογή της Κυβέρνησης να εκπονήσει χωριστό σχέδιο για την τουριστική βιομηχανία που πλήττεται καίρια από τις επιπτώσεις της πανδημίας, ενώ σημείωσε πως θεωρεί αναγκαία τη στοχευμένη στήριξη για επιχειρήσεις που άμεσα ή έμμεσα βρέθηκαν στη δίνη της κρίσης. Το ΚΕΒΕ τόνισε πως κατανοεί τις ανησυχίες της Κυβέρνησης για διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας, οπότε επικροτεί την προσπάθεια για στοχευμένη στήριξη της οικονομίας και ταυτόχρονα καλεί τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα νέα μέτρα, ώστε όλοι μαζί να συστρατευθούν για επιστροφή της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά.

Υποστηρίξτε τη