Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

«Καύσιμο» σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους

«Επιχειρηματικό Restart» από την Τράπεζα Κύπρου - Δάνειο με επιδότηση επιτοκίου μέχρι €800.000 για επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους

Σε καθεστώς restart βρίσκεται σήμερα η κυπριακή οικονομία και οι επιχειρήσεις, μετά την τρίμηνη στασιμότητα λόγω της πανδημίας του COVID – 19 και του «lockdown». Τώρα, όλες οι δυνάμεις και όλα τα μέτρα στρέφονται προς την επανεκκίνηση της οικονομίας, ώστε να ανακάμψουν οι επιχειρήσεις, να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και τα εισοδήματα των κυπριακών νοικοκυριών.

Όμως, για να επανακάμψει η οικονομία και η επιχειρηματικότητα, δεδομένης και της μεγάλης απώλειας του τουρισμού, οι επιχειρήσεις χρειάζονται καύσιμο, χρειάζονται ρευστότητα. Αναγνωρίζοντας αυτήν την αναγκαιότητα και σε συνεργασία με τον τραπεζικό τομέα, η Κυβέρνηση αποφάσισε να παρέχει κρατική ενίσχυση σε αυτοτελώς εργαζομένους, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, υπό τη μορφή επιδότησης του επιτοκίου τους, ώστε να στηριχθεί η οικονομία.

Η σχετική απόφαση, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 27/5/2020, καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν από την 1/3/2020 μέχρι τις 31/12/2020, και αφορούν ανάγκες κεφαλαίων κίνησης και/ή επενδύσεις εντός της Δημοκρατίας, με μέγιστη διάρκεια επιδότησης επιτοκίου τα 4 χρόνια. Από τα νέα δάνεια εξαιρούνται όσα έχουν προκύψει μέσω αναδιαρθρώσεων. Επιπλέον, τα νέα δάνεια δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων.

Στο Σχέδιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια που θα εκταμιευθούν μέχρι τις 31/12/2020 μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών (λεπτομέρειες παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στον σύνδεσμο http://mof.gov.cy/gr/), το ύψος του δανείου, του οποίου το επιτόκιο θα επιχορηγείται, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο του διπλάσιου του ετήσιου μισθολογικού κόστους του δικαιούχου για το 2019 (ή για το πλέον πρόσφατο διαθέσιμο έτος) ή του 25% του συνολικού κύκλου εργασιών του δικαιούχου το 2019, με ανώτατο όριο δανείου τις €800.000.

Το συνολικό δάνειο σε αυτοτελώς εργαζομένους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €120.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή τις €100.000 ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Στις περιπτώσεις που ο/η αιτητής/τρια είναι μέρος μίας οικονομικής ενότητας η οποία αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα ανώτατα όρια αφορούν μία «ενιαία επιχείρηση».

Ποιοι δικαιούνται

Δικαιούχοι είναι όλες οι μη προβληματικές επιχειρήσεις κατά την 31/12/2019 (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες και αυτοτελώς εργαζόμενοι), οι οποίες θα προσκομίσουν προς την τράπεζα βεβαίωση από εγκεκριμένο λογιστή ότι δεν ήταν ήδη προβληματικές (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) στις 31/12/2019.

Η επιδότηση του επιτοκίου για τα πρώτα δύο έτη είναι μέχρι 3,50% και 2,00% για το 3ο μέχρι 4ο έτος για Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενους ή 1,5% για το 3ο μέχρι 4ο έτος για Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο είναι υποχρεωμένες να μην προχωρούν σε απολύσεις πέραν του 2% του προσωπικού που απασχολούσαν χωρίς αντικατάσταση (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποίησης) και για περίοδο 6 μηνών από τις 25/6/2020 (ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Δήλωση συμμετοχής

Οι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου που έχουν ήδη λάβει ή αιτηθεί επιχειρηματικό δάνειο και είναι δυνητικά δικαιούχοι κρατικής επιδότησης, βάσει των προϋποθέσεων του Σχεδίου, καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δηλώσεις όπως έχουν καθοριστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ανάμεσα στα έγγραφα που θα προσκομίσουν είναι υπογεγραμμένη δήλωση από εξωτερικό ελεγκτή ότι η επιχείρηση/αυτοτελώς εργαζόμενος δεν ήταν ήδη προβληματικοί στις 31/12/2019, και βεβαίωση από το Τμήμα Φορολογίας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διευθετημένες ή σε ρύθμιση φορολογικές οφειλές και υποχρεώσεις. Όλα τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Τράπεζα Κύπρου, αντιλαμβανόμενη τη σημαντικότητα της στήριξης των επιχειρήσεων σε αυτήν την κομβικής σημασίας περίοδο και στο πλαίσιο της προσπάθειας για επανεκκίνηση της οικονομίας, προσφέρει το ειδικό επιχειρηματικό δάνειο με την ονομασία «Επιχειρηματικό Restart». Το Σχέδιο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις πρόνοιες του κυβερνητικού Σχεδίου.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας, στο τηλεφωνικό κέντρο 800 00 800 και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Υποστηρίξτε τη