Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

«Η άρτια τεχνολογική ανταπόκριση και ο αναβαθμισμένος ψηφιακός μετασχηματισμός, σε συνδυασμό με την προώθηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και τη γρήγορη προσαρμογή στα δεδομένα που έφερε η νέα τάξη πραγμάτων, δημιουργούν ισχυρά εχέγγυα για το μέλλον και συνεπακόλουθες ευκαιρίες για ανάπτυξη, με προσέλκυση περισσότερων φοιτητών ανεξαρτήτως γεωγραφικής προέλευσης»

Η πανδημία του κορωνοϊού επηρέασε σχεδόν όλους τους τομείς της κυπριακής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η επίδραση ήταν το ίδιο αρνητική για όλους τους τομείς. Αντιθέτως, για κάποιους λειτούργησε «ευεργετικά», είτε λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών, είτε ενόψει της δημιουργίας ευκαιριών και προοπτικών για μελλοντική ανάπτυξη.

Ο τομέας της εκπαίδευσης είναι μία από τις πολλά υποσχόμενες δραστηριότητες για την οικονομία της Κύπρου, με συνεισφορά άνω του 6% στη μικτή προστιθέμενη αξία. Σε ό,τι αφορά την ανώτερη εκπαίδευση, τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας είχαν άνω των 50.000 εγγεγραμμένων φοιτητών το 2019, με περισσότερο από το 53% να είναι πολίτες ξένων χωρών.

Είναι γεγονός ότι τα διατάγματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας λειτούργησαν αρνητικά για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Σίγουρα αποτέλεσαν μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις για τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, τα οποία όμως επέδειξαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, αφού η πλειοψηφία των προγραμμάτων τους συνέχισε να προσφέρεται διαδικτυακά. Η άρτια τεχνολογική ανταπόκριση και ο αναβαθμισμένος ψηφιακός μετασχηματισμός, σε συνδυασμό με την προώθηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και τη γρήγορη προσαρμογή στα δεδομένα που έφερε η νέα τάξη πραγμάτων, δημιουργούν ισχυρά εχέγγυα για το μέλλον και συνεπακόλουθες ευκαιρίες για ανάπτυξη, με προσέλκυση περισσότερων φοιτητών ανεξαρτήτως γεωγραφικής προέλευσης. Εξάλλου, τα στοιχεία δείχνουν πως ο αριθμός των φοιτητών που συμμετέχουν σε προγράμματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας αποτελεί γύρω στο 37% του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών στην Κύπρο. Πρόκειται για ραγδαία αυξητική τάση, περίπου ίση με το 33% της περιόδου 2016-2019. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι η Κύπρος κατατάσσεται στις χώρες οι οποίες αντιμετώπισαν αποτελεσματικά την πανδημία, ενδέχεται να λειτουργήσει θετικά στην προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Κύπρο, σε σύγκριση με άλλους προορισμούς τους οποίους διαχρονικά ανταγωνίζονται τα εγχώρια ιδρύματα.

Είναι βέβαιο ότι οι προκλήσεις θα συνεχίσουν και θα ενταθούν στο εγγύς μέλλον. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, που παγκοσμιοποιεί κατά κάποιο τρόπο τον τομέα της εκπαίδευσης, αναμφίβολα θα αυξήσει τον ανταγωνισμό από ιδρύματα του εξωτερικού. Οι νέες τάσεις και οι εξελίξεις απαιτούν εγρήγορση και προνοητικότητα, στοιχεία που θα διασφαλίσουν μακροπρόθεσμα όχι μόνο τη βιωσιμότητα αλλά και την ανταγωνιστικότητά των ντόπιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τόσο από άποψη ποιότητας και προσαρμοστικότητας των προγραμμάτων όσο και από πλευράς τιμολογιακής πολιτικής και διαμόρφωσης ευέλικτων πολιτικών εγγραφής και εισδοχής.

Συνεπώς, η επόμενη μέρα ξεκινάει με πληθώρα θεμάτων που θα πρέπει να εξεταστούν και αξιολογηθούν από τους εμπλεκόμενους φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

-     Συνεχής επένδυση σε νέες τεχνολογικές αναβαθμίσεις

-     Εστίαση στην εκπαιδευτική αριστεία και σχεδιασμός καινοτόμων και ευέλικτων ακαδημαϊκών προγραμμάτων, αλλά και άλλων προγραμμάτων φοίτησης (επαγγελματικά προσόντα, συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση κλπ.)

-     Υιοθέτηση νέων και εξελιγμένων μεθόδων επικοινωνίας και προσέγγισης νέων φοιτητών

-     Επαναξιολόγηση των επενδύσεων σε κτηριακές εγκαταστάσεις, καθότι η ένταση της χρήσης και της αποδοτικότητάς τους ενδεχομένως να επηρεαστούν από τις νέες τάσεις

-     Βέλτιστη αξιοποίηση ή και αναδιαμόρφωση των περιουσιακών στοιχείων καθώς και άλλων, συμπληρωματικών, πηγών εσόδων, όπως αίθουσες διδασκαλίας και εκδηλώσεων, χώροι εστίασης, χώροι φοιτητικών εστιών κλπ.

-     Δημιουργία μεσο-μακροπρόθεσμων προβλέψεων για τους αριθμούς των φοιτητών και προϋπολογισμών εσόδων από δίδακτρα, χορηγίες και ερευνητικά προγράμματα, και διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων ταμειακών ροών για την κάλυψη των ρευστοτικών και επενδυτικών αναγκών, καθώς και την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων

-     Αξιολόγηση ενδεχόμενων στρατηγικών συμμαχιών, συγχωνεύσεων ή εξαγορών, δημιουργία συνεργειών και οικονομιών κλίμακας για την ισχυροποίηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αλλά και μεγαλύτερη και αποδοτικότερη προώθηση των ντόπιων ιδρυμάτων ως κέντρα αριστείας και καινοτόμων προγραμμάτων.

Η ενεργητική παρακολούθηση και διερεύνηση των παγκόσμιων τάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και η έγκαιρη αντιμετώπιση των προκλήσεων, δύνανται να διαφοροποιήσουν το υπάρχον σκηνικό σε ό,τι αφορά τη δυναμικότητα του κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το γεγονός αυτό από μόνο του δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για τα ιδρύματα που θα δράσουν με ταχύτητα, ευελιξία, όραμα και προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Την ίδια στιγμή, οι πιο πάνω ζυμώσεις, με την αγαστή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, λειτουργούν ως καταλύτης προώθησης και ισχυροποίησης της συλλογικής θέσης της Κύπρου ως ποιοτικού εκπαιδευτικού προορισμού.

*Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Cyprus Credit Institute

**Assistant Manager, KPMG in Cyprus

Υποστηρίξτε τη