Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος»: Τα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού “H ΠΡΟΟΔΟΣ” Δημόσια Λίμιτεδ σε συνεδρία του, που έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου 2020, μελέτησε και ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και την ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης της Εταιρείας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού “H ΠΡΟΟΔΟΣ” Δημόσια Λίμιτεδ (η “Εταιρεία”) σε συνεδρία του, που έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου 2020, μελέτησε και ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (οι “οικονομικές καταστάσεις”) και την ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης της Εταιρείας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. 

Οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 ετοιμάστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον καταρτισμό των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.  Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ. 34 ‘Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις’ και παρουσιάζονται σε Ευρώ.

photo.jpeg

Υποστηρίξτε τη