Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Αλλαγές σε φορολογικές υποχρεώσεις

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε πρόσφατα σημαντικές αλλαγές στον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε πρόσφατα σημαντικές αλλαγές στον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο («Νόμος»).

Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης, Προθεσμίες και Δήλωση Εργοδότη

Από το φορολογικό έτος 2020 όλα τα φυσικά πρόσωπα θα υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση ανεξάρτητα από το αν το ετήσιο μεικτό εισόδημά τους είναι κάτω από το αφορολόγητο όριο των €19.500, εκτός εάν εμπίπτουν σε εξαιρούμενες κατηγορίες που δύνανται να καθοριστούν με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης παραμένει η ίδια για πρόσωπα (δηλαδή εταιρείες και φυσικά πρόσωπα) τα οποία έχουν υποχρέωση ετοιμασίας λογαριασμών. Σε αυτές τις περιπτώσεις η φορολογική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά 15 μήνες μετά τη λήξη του φορολογικού έτους στο οποίο αναφέρεται.

Αναφορικά με φυσικά πρόσωπα που δεν ετοιμάζουν λογαριασμούς, η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης ορίζεται ως η 31 Ιουλίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος στο οποίο αναφέρεται.

Οι προθεσμίες δύνανται να παραταθούν με διάταγμα που εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Έφορος Φορολογίας δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο, να εξαιρεί πρόσωπο από την υποχρέωσηετοιμασίας λογαριασμών και να ζητά την υποβολή άλλων στοιχείων για σκοπούς ελέγχου του προσώπου αυτού.

Η προθεσμία υποβολής Δήλωσης Εργοδότη (ΤΦ7) ορίζεται στην τελευταία μέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος στο οποίο αναφέρεται, με επέκταση τριών μηνών εφόσον η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά (δηλαδή στις 31 Μαΐου του επόμενου έτους). Διευκρινίζεται ότι η Δήλωση Εργοδότη υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.

Υποβολή Αναθεωρημένων Φορολογικών Δηλώσεων

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, πρόσωπο που έχει υποβάλει φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να υποβάλει αναθεωρημένη φορολογική δήλωση για ένα φορολογικό έτος μόνο εντός 3 ετών από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης για το εν λόγω φορολογικό έτος και θα πρέπει να διευθετήσει περαιτέρω τυχόν επιπρόσθετο οφειλόμενο φόρο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναθεωρημένης δήλωσης.

Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να υποβάλει αναθεωρημένη φορολογική δήλωση κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου ή διερεύνησης των φορολογικών υποθέσεων του φορολογουμένου.

Οι νέες διατάξεις επιτρέπουν μεταβατική περίοδο βάσει της οποίας αναθεωρημένες δηλώσεις που αναφέρονται σε φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία των 3 ετών θεωρούνται εγκύρως υποβληθείσες, εάν υποβληθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού Νόμου (δηλαδή έως τις 20 Φεβρουαρίου 2021).

Προθεσμία Καταβολής Φόρου

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, από το φορολογικό έτος 2020 και μετά ο τελικός φόρος καταβάλλεται:

- έως την 31η Ιουλίου του έτους που έπεται του φορολογικού έτους για πρόσωπα των οποίων η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης είναι η 31η Ιουλίου του έτους που έπεται του εν λόγω φορολογικού έτους (π.χ. ο τελικός φόρος για το έτος 2020 για μισθωτούς θα καταβάλλεται έως την 31ή Ιουλίου 2021),

- έως την 1η Αυγούστου του έτους που έπεται του φορολογικού έτους για πρόσωπα των οποίων η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης είναι η 31η Μαρτίου του έτους που ακολουθεί του έτους που έπεται του φορολογικού έτους (π.χ. ο τελικός φόρος για το έτος 2020 για εταιρείες θα καταβάλλεται έως την 1 Αυγούστου 2021).

Σημειώνεται ότι καμία επιστροφή φόρου δεν καταβάλλεται σε φορολογούμενο εάν ο φορολογούμενος παρέλειψε να υποβάλει δήλωση Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους κατά το οποίο άρχισε η εξέταση για επιστροφή φόρου. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή φόρου αναστέλλεται έως ότου ο φορολογούμενος συμμορφωθεί με την εν λόγω υποχρέωση.

Εταιρείες μη φορολογικοί κάτοικοι της Δημοκρατίας

Εταιρεία η οποία έχει συσταθεί στη Δημοκρατία, αλλά δεν είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, οφείλει να ενημερώσει τον Έφορο Φορολογίας αναφορικά με την κατάσταση της επιχείρησής της εντός 60 ημερών από την ημερομηνία σύστασής της.

Υποχρέωση αποδοχής πληρωμής με κάρτα και φορολογική λοταρία

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι αποδέκτες των κεφαλαίων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο πράξης πληρωμής υποχρεούνται να δέχονται πληρωμές με κάρτα στις συναλλαγές τους με τους καταναλωτές. Οι συναλλαγές για την αγορά αγαθών ή την αποδοχή πληρωμών που πραγματοποιούνται μέσω πληρωμών με κάρτα ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής πληρωμής θα εγγράφονται σε δημόσια συστήματα λαχειοφόρων αγορών (λοταρίες), που θα ανταμείβουν τους νικητές με βραβεία (χρηματικά ή μη χρηματικά).

*Διοικητική Σύμβουλος, KPMG Limited

**Principal, KPMG Limited

Υποστηρίξτε τη