Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Η Βουλή και η «λίστα» Γιωρκάτζη, το Τμήμα Φορολογίας και οι φορολογικοί «παράδεισοι»

Αν το θέμα αυτού του καταλόγου ονομάτων της κ. Γιωρκάτζη συνεχίζει να προβληματίζει περί το εάν αποκαλύπτει ή όχι διαφθορά, το θέμα της διά Νόμου παραχώρησης εξουσίας στο Υπουργικό να διορίσει Διευθυντή και τρεις Βοηθούς του στο Τμήμα Φορολογίας με διαπιστωμένη δικαστικά αντισυνταγματικότητα του Νόμου και των διορισμών αποτελεί προφανώς ένα μέγιστο νομικό και πολιτικό ατόπημα, που δυστυχώς ακατανόητα συνεχίζει, προκλητικά, με τη συνδρομή της Βουλής!

Γνωρίζοντας η Εκτελεστική Εξουσία εκ καθήκοντος τη σαφή και σταθερή Νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου από πολλές δεκαετίες, αναφορικά με το ότι οι διορισμοί στη Δημόσια Υπηρεσία είναι αποκλειστικό καθήκον της ΕΔΥ και με δεδομένο ότι οφείλει σεβασμό και συμμόρφωση στις αποφάσεις του Δικαστηρίου, κατ’ εφαρμογήν και της Αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών, δεν μπορούσε να υποβάλει Νομοσχέδιο και βεβαίως ούτε η Βουλή μπορούσε να το ψηφίσει, αφού ο σκοπός του νομοσχεδίου ήταν, όπως και τον πρόβλεψε, η «εξουσία διορισμού» για θέσεις που ανήκουν στη Δημόσια Υπηρεσία, με επιλογή, αντί από την ΕΔΥ, του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ένας τέτοιος Νόμος όμως υπήρξε, ψηφίστηκε το 2014 και τροποποιήθηκε το 2016 και αφορούσε μάλιστα σε ένα ουσιώδες και ιδιαίτερα ευαίσθητο Τμήμα (φορολογίας) της Δημόσιας Υπηρεσίας. Η τροποποίηση μάλιστα του 2016 αφορούσε μιαν άλλη πρόσθετη αντισυνταγματική πρόνοια, που πρόβλεπε για «συγκατάθεση» της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής» σε σχέση με τα πρόσωπα που θα διορίζονταν από το Υπουργικό για τη θέση Εφόρου και τριών Βοηθών Εφόρων και η οποία είχε κριθεί και τότε δικαστικά ότι αποτελούσε μορφή παραβίασης της Αρχής της Διάκρισης των εξουσιών.

Η νέα απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου (δύο διαδοχικές του 2020) έκρινε Αντισυνταγματική την εξουσία του Υπουργικού να διορίζει τον Έφορο και τους τρεις Βοηθούς Εφόρου, γιατί δεν είναι αρμοδιότητά του κατά το Σύνταγμα και γιατί λήφθηκε με αδιαφανή διαδικασία και αναιτιολόγητη επιλογή, χωρίς να προηγηθεί διαδικασία προκήρυξης της θέσης, κατά την αρχή της ισότητας. Τούτο, μάλιστα, αντίθετα προς τη διεθνή συμβατική υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε όλες οι θέσεις του Δημοσίου να είναι ανοικτές προς διεκδίκηση από καθένα πολίτη, που επιθυμούσε να διεκδικήσει τη θέση, γιατί κατέχει τις απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας.

Το πώς και κατά ποία διαδικασία προέκυψαν οι λεγόμενοι «προτεινόμενοι» προς διορισμό, ως αναφέρει σχετικά η ίδια η πρόταση του Υπουργού Οικονομικών προς το Υπουργικό, είναι άγνωστο. Απλώς το διαπίστωσε τούτο η δικαστική απόφαση και κατέγραψε ότι:

«Ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα είναι ο εισηγητής της πρότασης αυτής, αφού ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για τα προσόντα, την πείρα και την κατάρτιση των προτεινόμενων ατόμων και το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι τα προτεινόμενα άτομα πληρούν τις πρόνοιες και προϋποθέσεις του άρθρου 4 και 5, του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου του 2016 Ν27(Ι)/2016 για διορισμό στη θέση του Εφόρου και των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας θα καλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο να διορίσει αναδρομικά …».

Οι λεγόμενοι «προτεινόμενοι»

Ουδείς γνωρίζει από την αόριστη αυτή και νεφελώδη αναφορά, πώς προέκυψαν οι λεγόμενοι «προτεινόμενοι», ποία αίτηση και πότε την υπέβαλαν, πόσοι ήσαν και κατά ποία διαδικασία κατέληξε ο Υπουργός στην «εισήγηση» για διορισμό των τεσσάρων συγκεκριμένων και όχι άλλων. Παρά το κενό αυτό, το Υπουργικό ενέκρινε, όπως γράφει η δικαστική ακυρωτική απόφαση, την ίδια ημέρα την πρόταση αυτή!

Όλη αυτή η αόριστη και αδιαφανής διαδικασία αποτελεί σαφέστατη και προκλητική παραβίαση του Συντάγματος αλλά και της δεσμευτικής Νομολογίας που επανέλαβε για μια ακόμη φορά κατά τρόπο ξεκάθαρο, ότι το μόνο όργανο που έχει την αποκλειστική και μόνη αρμοδιότητα για να διορίζει σε θέση κενή στη Δημόσια Υπηρεσία, είναι η ΕΔΥ. Τόνισε δε σαφέστατα και επανέλαβε στην ακυρωτική του απόφαση το Δικαστήριο, αυτό που ήταν ήδη καλά γνωστό και διαμορφωμένο πάγια, ότι μια τέτοια απόφαση από άλλο όργανο και όχι την ΕΔΥ:

«Παραβιάζει το Σύνταγμα, το οποίο εναποθέτει την εξουσία για τη διενέργεια διορισμών στη Δημόσια Υπηρεσία αποκλειστικά στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Βουλής, η ανάμειξή της, κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο, στο πεδίο διορισμών σε δημόσιες θέσεις (Βλέπε, μεταξύ άλλων, Δημοκρατία v. Βουλή των Αντιπροσώπων (Αρ. 3) (1992) 3 Α.Α.Δ. 458). Η πρόσληψη μόνιμου όσο και έκτακτου προσωπικού ανάγεται αποκλειστικά και ουσιαστικά στην αρμοδιότητα της Δημόσιας Υπηρεσίας (Βλέπε, μεταξύ άλλων, Tryfonos v. Republic (1985) 3 C.L.R. 2555. Κυπριακή Δημοκρατία v. Γιάλλουρος κ.ά. (1995) 3 Α.Α.Δ. 363. …..).

Ούτε στο Υπουργικό Συμβούλιο παρέχεται αρμοδιότητα για τον διορισμό υπαλλήλων στη Δημόσια Υπηρεσία. Η αρμοδιότητα για διορισμούς σε δημόσιες θέσεις ανήκει αποκλειστικά στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ανεξάρτητο όργανο της Δημοκρατίας.

Το Σύνταγμα αποκλείει την ανάμειξη κάθε οργάνου της πολιτικής εξουσίας από την άσκηση της λειτουργίας για τη στελέχωση της Δημόσιας Υπηρεσίας».

Παρά το καθήκον συμμόρφωσης προς το δεσμευτικό ακυρωτικό αυτό δικαστικό αποτέλεσμα, υπήρξε αφ’ ενός προσωρινός διορισμός από το Υπουργικό των ακυρωθέντων και ακολούθησε η ίδια η Βουλή, παρά τη σαφέστατη αυτή και δεσμευτική δικαστική κρίση, που ενέκρινε και ψήφισε κατά περιφρόνηση του δεδικασμένου το σχετικό νομοσχέδιο (Τροποιητικός Νόμος 82(Ι)/2020), με το οποίο παρατάθηκε η «θητεία» των τεσσάρων διορισμών, την οποία ακύρωσε, αφού τους έκρινε ως αντισυνταγματικά διορισθέντες, το Δικαστήριο!

Με αυτή την αδιαμφισβήτητη και σαφέστατη από χρόνια Νομολογία, είναι ακατανόητο, αν όχι άκρως προκλητικό σε σχέση προς την έννοια του Κράτος Δικαίου, τη διαφάνεια και τη Νομιμότητα, το γιατί επέλεξε να διορίζει, ανεπίτρεπτα, την Ιεραρχική κορυφή αυτού του τόσο ευαίσθητου Τμήματος της Δημόσιας Υπηρεσίας, η Πολιτική εξουσία. Ο χαρακτηρισμός, για νομικό ατόπημα της Κυβέρνησης με τη συμμετοχή της Βουλής είναι ένας ιδιαίτερα επιεικής χαρακτηρισμός. Συνεπώς, η δημοσιοποίηση ή όχι της «λίστας» Γιωρκάτζη σε σύγκριση με το δεδομένο της συγκεκριμένης περιφρόνησης του Συντάγματος και της Δικαστικής κρίσης, ομοιάζει πρόβλημα ασήμαντο!

*Δικηγόρος

Υποστηρίξτε τη