Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Η επόμενη μέρα για τους Παρόχους Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης για Επιχειρήσεις (Crowd-Funding)

«Το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο θέτει ομοιόμορφους κανόνες σχετικά με την οργάνωση, την αδειοδότηση και την εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης. Οι πάροχοι αυτοί δύνανται να χειρίζονται τις ψηφιακές πλατφόρμες για προσφορές έως 5 εκατομ. ευρώ, υπολογιζόμενες για περίοδο 12 μηνών ανά κύριο του έργου»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει προχωρήσει τη διαδικασία θέσπισης ενός εναρμονισμένου νομικού πλαισίου για τις υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης, το οποίο στηρίζεται σε ένα ενιαίο σύνολο κανόνων συμμετοχικής χρηματοδότησης μεταξύ των κρατών-μελών. Επιπρόσθετα, επιτρέπει στις ψηφιακές πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης να παρέχουν εύκολα υπηρεσίες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ και ταυτόχρονα να διευρύνουν το εύρος επενδυτών για νεοσύστατες, καινοτόμες και μικρές εταιρείες, καθώς και να διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές έχουν μεγαλύτερη επιλογή σε επιχειρηματικά έργα και καλύτερη προστασία.

Το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο θέτει ομοιόμορφους κανόνες σχετικά με την οργάνωση, την αδειοδότηση και την εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης. Οι πάροχοι αυτοί δύνανται να χειρίζονται τις ψηφιακές πλατφόρμες για προσφορές έως 5 εκατομ. ευρώ, υπολογιζόμενες για περίοδο 12 μηνών ανά κύριο του έργου.

Τι είναι η Συμμετοχική Χρηματοδότηση

Η συμμετοχική χρηματοδότηση θεωρείται ως μια καλά αναδυόμενη πρακτική χρηματοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων φυσικών και νομικών προσώπων. Μπορεί να λειτουργήσει επίσης και ως μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης για νεοσύστατες και καινοτόμες εταιρείες στο πρώιμο στάδιο ανάπτυξής τους, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε κεφάλαια με παραδοσιακά μέσα, όπως τραπεζικά δάνεια.

Οι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης διευκολύνουν τη χρηματοδότηση ενός έργου συγκεντρώνοντας κεφάλαια από μεγάλο αριθμό επενδυτών, οι οποίοι συνεισφέρουν σχετικά μικρά ποσά επενδύσεων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων. Με άλλα λόγια, ένας πάροχος υπηρεσιών, χωρίς να αναλαμβάνει κίνδυνο ο ίδιος, λειτουργεί μια ψηφιακή πλατφόρμα ανοικτή στο κοινό, με σκοπό τη σύζευξη δυνητικών επενδυτών ή δανειστών με επιχειρήσεις που αναζητούν χρηματοδότηση.

Κύρια χαρακτηριστικά και επιχειρηματικές δραστηριότητες της συμμετοχικής χρηματοδότησης

Η παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης περιλαμβάνει τρεις τύπους συντελεστών: (1) τον κύριο του έργου που προτείνει τη χρηματοδότηση ενός συγκεκριμένου έργου, (2) επενδυτές που χρηματοδοτούν το προτεινόμενο έργο και (3) έναν διαμεσολαβητικό οργανισμό υπό μορφή παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, ο οποίος συγκεντρώνει τους κυρίους των έργων και τους επενδυτές μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας.

Τα έργα συμμετοχικής χρηματοδότησης, που προσφέρονται στην πλατφόρμα, αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, σε μια προσπάθεια δημιουργίας μιας δευτερεύουσας αγοράς με επαρκή ρευστότητα για τους επενδυτές. Η χρηματοδότησή τους δύναται να λάβει τη μορφή δανείων (συμμετοχική χρηματοδότηση βάσει δανεισμού) ή την απόκτηση κινητών αξιών ή άλλων εισηγμένων μέσων (συμμετοχική χρηματοδότηση βάσει επενδύσεων).

Αδειοδότηση και εποπτεία παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης

Ένα νομικό πρόσωπο που σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης δύναται να υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας στην αρμόδια Αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένο να λειτουργεί.

Προστασία των επενδυτών και προϋποθέσεις λειτουργίας των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης

Α) Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών. Καθορίζουν προϋποθέσεις προσεγμένης πληροφόρησης και διαφάνειας και περιλαμβάνουν δικλίδες προστασίας για μη ειδικευμένους επενδυτές.

Αυτοί οι κανόνες απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών να παρέχουν στους επενδυτές και κυρίους έργων σαφή πληροφόρηση σχετικά με τους πιθανούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους κάθε έργου και για τις χρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν, τους κινδύνους αφερεγγυότητας και τα κριτήρια επιλογής ενός προτεινόμενου έργου, αντίστοιχα.

Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να αξιολογούν εάν οι υπηρεσίες στις πλατφόρμες τους είναι κατάλληλες για μη ειδικευμένους επενδυτές, εφαρμόζοντας μέτρα (όπως τη προσομοίωση της ικανότητας να υποστούν ζημιές), και να προβαίνουν σε ρητές προειδοποιήσεις όταν οι υπηρεσίες συλλογικής χρηματοδότησης ενδέχεται να είναι ακατάλληλες γι’ αυτούς (με το να υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό).

Β) Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικό οργανωτικό πλαίσιο διακυβέρνησης που να διασφαλίζει τη συνετή διαχείριση των κινδύνων και την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τις οργανωτικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις, όπως της εξωτερικής ανάθεσης, διαχείρισης καταγγελιών, επικοινωνίας μάρκετινγκ, παροχής υπηρεσιών φύλαξης περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσίες πληρωμών και αναφορές.

Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης πρέπει να έχουν καλή φήμη και να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία.

Η συμμετοχική χρηματοδότηση μπορεί να προσφέρει και επιπρόσθετα οφέλη στις επιχειρήσεις, καθώς μπορεί να επιβεβαιώσει μια επιχειρηματική ιδέα, να παράσχει στους επιχειρηματίες πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων που παρέχουν εμπεριστατωμένες πληροφορίες και απόψεις, ακόμα και να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μάρκετινγκ.

Οι εναρμονισμένοι κανόνες της ΕΕ αναμένεται να συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία της συμμετοχικής χρηματοδότησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο διασυνοριακής χρηματοδότησης, το μέλλον και οι προοπτικές ευημερίας και ανάπτυξης των νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων φαντάζει ευοίωνο.

*Senior Legal Αdvisor I, KPMG Limited

Υποστηρίξτε τη