Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Πώς να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητες του ESG

Οι σημερινές προσεγγίσεις προς τα ζητήματα ESG αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, ωστόσο καλύτερη γνώση και κατανόηση μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος.

Η προσέγγισή προς το ESG πρέπει να εξελιχθεί, και μάλιστα σύντομα, αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές του. Οι επενδυτές, οι εταιρείες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων και των ρυθμιστικών αρχών ζητούν καλύτερες γνωστοποιήσεις για ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) για να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα πώς μια εταιρεία αποδίδει, λαμβάνει αποφάσεις και δημιουργεί αξία.

Υπάρχει ανάγκη στενότερης σύνδεσης μεταξύ του «F» των χρηματοοικονομικών (financials) και του ESG — «FESG» — διαφορετικά το πραγματικό κόστος και οι ευκαιρίες της επιχείρησης δεν μπορουν να μετρηθουν σωστά. Αυτό θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επανεξετάσουν πώς χρησιμοποιούν το ESG για να λαμβανουν σωστά τεκμηριωμένες στρατηγικές αποφάσεις, να προωθήσουν την καινοτομία και να εξηγήσουν πώς δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία.

Μπορει καποιος να ερμηνεύσει κανείς αυτήν την τάση ως μια μονοδιάστατη ροή διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων προς τις επιχειρήσεις για αναλυτικότερες αναφορές. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι κορυφαίες εταιρείες υιοθετούν οι ίδιες ένα ευρύτερο όραμα του ESG για να παρουσιάσουν το μοναδικό τους αφήγημα και να προωθήσουν την καινοτομία. Προσθέτοντας στοιχεία που τις διαφοροποιούν θετικά από τον ανταγωνισμό, επιδιώκουν να καταστούν πιο ελκυστικές για τους επενδυτές, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους άλλους ενδιαφερόμενους. Ονομάζουμε την αναδυόμενη αυτή δυναμική, η οποία συνδέει τις οικονομικές γνωστοποιήσεις πιο στενά με το ESG και υποδηλώνει την καινοτομία των πρόσθετων γνωστοποιήσεων στο μέλλον, "FESG+".

Γιατί δεν αρκεί το σημερινό ESG

Παρότι αναπτύσσεται ταχέως, το οικοσύστημα του ESG είναι ακόμα πρώιμο. Ο στόχος του ESG να βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοήσουν καλύτερα τις ευρύτερες δεσμεύσεις, τις επιδόσεις και τον αντίκτυπο ενός οργανισμού είναι μια καλή αρχή. Ωστόσο, είναι επιτακτική ανάγκη, για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις, να ωριμάσει το ESG στο ίδιο επίπεδο με τη δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων. Πολλοί κλάδοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την άμεση ανάγκη ενημέρωσης σχετικά με τις περιορισμένες επενδυτικές ροές, και τις αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Η έρευνα της EY, Future Consumer Index, έδειξε πρόσφατα ότι το 43% των καταναλωτών παγκοσμίως είναι πρόθυμοι να αγοράσουν από επιχειρήσεις που ωφελούν την κοινωνία, ακόμη και με υψηλότερο κόστος.

Ο επείγων χαρακτήρας της κλιματικής κρίσης είναι η κινητήρια δύναμη που μας φέρνει πιο κοντά σε μια συμφωνία σχετικά με τα πρότυπα για τις μετρήσεις και τους δείκτες των αναφορών που σχετίζονται με το κλίμα (το “E”) στο πλαίσιο του ESG. Ωστόσο, τον περασμένο χρόνο, τα κοινωνικά ζητήματα, από την διαφορετικότητα και την ένταξη χωρίς αποκλεισμούς ως την ισότητα των μισθών, έχουν γίνει ακόμη πιο σημαντικά για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη — κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές, επενδυτές, πελάτες και εργαζόμενους. Και ενώ η δουλειά μας σε ότι αφορά το “E” εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, η προσέγγιση που ακολουθείται για την ευθυγράμμιση ως προς το "E" θα μπορούσε να μας καθοδηγήσει και σε ότι αφορά το "S". Ούτε το «G», όμως, μπορεί να παραμεληθεί. Η χρηστή διακυβέρνηση αποτελούσε πάντα ένα καίριο ζήτημα, κυρίως επειδή ενθαρρύνει την ηθική και αποτελεσματική δράση σε έναν οργανισμό.

Στο μέλλον, η εποπτεία από το διοικητικό συμβούλιο και η διακυβέρνηση σε έναν οργανισμό για το ESG θα πρέπει να συμβαδίζουν με την αυστηρότητα που χαρακτηρίζει σήμερα την οικονομική διαχείριση.

Η ανωριμότητα, η ασυνέπεια και η ανισορροπία μεταξύ των πολλών παραγόντων που συναποτελούν το ESG δημιουργούν ένα σημαντικό επιχείρημα υπέρ της αλλαγής. Το ESG δεν έχει ακόμη ωριμάσει ή ισχυροποιηθεί αρκετά ώστε να συμβάλει στη λήψη επαρκώς τεκμηριωμένων αποφάσεων, την πραγματοποίηση επενδύσεων, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών ή την υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η ταχύτερη εξέλιξη του ESG είναι εφικτή.

Τέσσερα στάδια για την υλοποίηση του “FESG+”

Με την υποστήριξη των ενδιαφερομένων μερών, το ESG μπορεί να μετασχηματιστεί

¨Εστιαζουμε σε τέσσερα στάδια για να μπορέσει το “FESG+” να υλοποιήσει στην πράξη τις δυνατότητές του:

  1. Σύγκλιση — επειδή τα κοινά πρότυπα θα μειώσουν την πολυπλοκότητα και θα προσδώσουν ακόμη μεγαλύτερη σαφήνεια στις γνωστοποιήσεις.
  2. Υιοθέτηση — επειδή η ευρύτερη δυνατή υιοθέτηση θα επιτρέψει την καλύτερη σύγκριση μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων και τη διαρκή εξέλιξη μέσω της εμπειρίας που θα αποκτηθεί.
  3. Διασφάλιση — επειδή οι μη χρηματοοικονομικές αναφορές πρέπει να κερδίζουν και να εμπνέουν εμπιστοσύνη, όπως ακριβώς και οι οικονομικές.
  4. Καινοτομία — επειδή απαιτείται νέα στρατηγική σκέψη για να καλύψουμε ταχύτερα τις μελλοντικές ανάγκες πληροφόρησης των ενδιαφερομένων μερών.

1. Σύγκλιση

Για να προκύψει το «FESG+», οι αναφορές βιωσιμότητας πρέπει να αντλήσουν ένα σημαντικό μάθημα από τις χρηματοοικονομικές αναφορές: Να εξασφαλίσουν τον ίδιο βαθμό συνέπειας, αυστηρότητας και συγκρισιμότητας σε διεθνές επίπεδο.

Σήμερα, βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τη βελτίωση των προτύπων αναφοράς ESG σε παγκόσμιο επίπεδο. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν η πρόοδος που καταγράφει η ΕΕ με την προτεινόμενη Οδηγία Αναφορών για την Εταιρική Αειφορία (CSRD) και τον κατ' εξουσιοδότηση νόμο για την Κλιματική Ταξινόμηση. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη στήριξη βιώσιμων επενδύσεων και παρέχουν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το ποιες οικονομικές δραστηριότητες θα συμβάλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ.

2. Υιοθέτηση

Η αυτορρύθμιση, η ζήτηση των επενδυτών και η πίεση των καταναλωτών διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο ως προς την ενθάρρυνση της υιοθέτησης των προτύπων. Ωστόσο, είναι ενδεχόμενο να χρειαστεί οι κυβερνήσεις να νομοθετήσουν σχετικά με τη συμμόρφωση και τη διαφάνεια, ιδίως για να διασφαλίσουν και να επιταχύνουν την υιοθέτησή τους από σημαντικές εταιρείες που δεν είναι εισηγμένες στις κεφαλαιαγορές.

Οι επιχειρήσεις που δεν συμφωνουν με αυτήν την τάση και προσεγγίζουν την υιοθέτηση με τις ελάχιστες δυνατές διαδικαστικές δεσμεύσεις θα κινδυνεύσουν να βρεθούν σε μειονεκτική θέση μετά την επικείμενη νομοθεσία.

Οι κυβερνήσεις αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι ο ρόλος τους έγκειται στην παροχή κινήτρων για την ενσωμάτωση του ESG στη στρατηγική και στον καθορισμό στόχων. Το ρυθμιστικό πλαίσιο θα προσφέρει την απαραίτητη σταθερότητα και βεβαιότητα στις αναφορές ESG.

3. Διασφάλιση

Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο ESG πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της ίδιας προσέγγισης που χρησιμοποιείται για την αποφυγή ανακριβών οικονομικών αναφορών, δηλαδή ενός συνδυασμού εταιρικής διακυβέρνησης, κανονισμών και υποχρεωτικού ελέγχου.

Επί του παρόντος, το επίπεδο της διασφάλισης σχετικά με τις πληροφορίες βιωσιμότητας ποικίλλει διεθνώς και μεταξύ διαφορετικών πηγών. Η εισαγωγή του CSRD σηματοδοτεί ότι η διασφάλιση των γνωστοποιήσεων βιωσιμότητας θα επεκταθεί ευρέως σύντομα, καθώς θα επιβληθεί ο έλεγχος σε ολόκληρη την ΕΕ βάσει της απαίτησης «περιορισμένης διασφάλισης», με βάση την σημερινή ικανότητα της αγοράς να παράγει πληροφορίες ESG.

4. Καινοτομία

Η προσέγγιση ESG είναι από μόνη της μια πρόσφατη καινοτομία στον κόσμο των εταιρικών γνωστοποιήσεων, αλλά είναι ανάγκη να συνεχίσει να εξελίσσεται.

Στο μέλλον, περισσότερες επιχειρήσεις θα προσπαθήσουν να απεικονίσουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές τους επιπτώσεις με τη μορφή συγκρίσιμων οικονομικών δεδομένων. Ωστόσο, πρέπει να αναπτυχθούν νέες μεθοδολογίες για να ενσωματώσουν πλήρως τη βιωσιμότητα στη στρατηγική, την κατανομή κεφαλαίων και τις λειτουργίες και να προσδώσουν στο ESG με μεγαλύτερη οικονομική συνάφεια. Η υλοποίηση του «FESG», μέσω της σύγκλισης των προτύπων αναφοράς και της αυξημένης οικονομικής τους σημασίας, θα επιτρέψει στις εταιρείες να αποτυπώσουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις με τρόπο διαφανή, συγκρίσιμο και αξιόπιστο.

Ο τραπεζικός κλάδος μπορεί επίσης να δώσει ώθηση στην καινοτομία. Με τον τρόπο που διαχειρίζεται την δική του έκθεση σε κινδύνους βιωσιμότητας, ο κλάδος μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Ο κλάδος μπορεί επίσης να συμβάλει μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων που θα ενισχύσουν την επένδυση σε πράσινες ενέργειες. Οι πλήρεις προοπτικές της αγοράς των πράσινων ομολόγων, της χρηματοδότησης υποδομών, των κεφαλαίων ESG και των δανείων που συνδέονται με τη βιωσιμότητα δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί πλήρως.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει, και αυτές, να επικεντρωθούν στη αξιοποίηση των πληροφοριών ESG για την καλύτερη διαχείριση του κινδύνου. Η έκθεση σε περιβαλλοντικούς κινδύνους είναι μόνο η αρχή. Ο ασφαλιστικός κλάδος, με την τεχνογνωσία του στη διαχείριση του τρέχοντος κινδύνου και στον προσδιορισμό μελλοντικών κινδύνων, έχει κεντρικό ρόλο στην καθοδήγηση της μετάβασης και στην οικοδόμηση νέων μορφών διαχείρισης κινδύνων, μεταφοράς κινδύνου και υποστήριξης της προσαρμογής στις μελλοντικές απειλές.

Τέλος, οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να βασίσουν την πολιτική τους σε ολοκληρωμένες αναφορές ESG για να αποτρέψουν την περαιτέρω εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και να εκπληρώσουν τις μηδενικές δεσμεύσεις τους.

Εν κατα κλείδι η σημερινή προσέγγιση ESG δεν εξυπηρετεί πάντα τις επιχειρήσεις ή τα ενδιαφερόμενα μέρη στο βαθμό που θα μπορούσε, καθώς συχνά στερείται του αναγκαίου βαθμού συγκρισιμότητας, υιοθέτησης και διασφάλισης που απαιτείται για τη λήψη πλήρως τεκμηριωμένων αποφάσεων. Εκτός από την επίλυση αυτών των προβλημάτων, το ESG πρέπει να εξελιχθεί μέσω της καινοτομίας – συνδέοντας τις αναφορές ESG με τις οικονομικές αναφορές και διασφαλίζοντας την ευέλικτη υιοθέτηση μελλοντικών πρόσθετων “+” στοιχείων. Οι ευκαιρίες και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που προετοιμάζονται σήμερα για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της ενσωμάτωσης του «FESG+» είναι σημαντικές — και το ίδιο ισχύει και τα πιθανά οφέλη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Διανύουμε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο, και τώρα είναι η ώρα να περάσει η επιχείρησή σας στο «FESG+», όσον αφορά τη στρατηγική, την καινοτομία, την υλοποίηση και τις αναφορές.

* Associate Partner και Επικεφαλής Βιωσιμότητας της EY Κύπρου

Υποστηρίξτε τη