Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του Covid-19

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε με στοχευμένο τρόπο στην πανδημία του νέου κορωνοϊού. Αν και εκ των υστέρων διεφάνη καθυστέρηση στην αντίδραση τούτη, ειδικά στα πρώτα στάδια της πανδημίας του Covid-19, η μετέπειτα πορεία κατέδειξε τη συνοχή εν πολλοίς της Ένωσης και της στρατηγικής της σε σχέση με τους κινδύνους που επέφερε η πανδημία του Covid-19. Η θέσπιση του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (Κανονισμός SURE) την 19η Μαΐου 2020 αποτέλεσε το πρώτο απτό βήμα στήριξης προς τα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο εν λόγω Κανονισμός προβάλλει τον στόχο της έμπρακτης βοήθειας προς τα Κράτη - Μέλη της Ένωσης όσον αφορά την αντιμετώπιση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης λόγω της επιδημικής έκρηξης της Covid-19, παρέχοντας τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση της Ένωσης σε Κράτος - Μέλος που αντιμετωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες οφειλόμενες σε έκτακτες περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχό του.

Στο πιο πάνω πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε στις 2 Φεβρουαρίου 2021, 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε εννέα Κράτη - Μέλη με την τέταρτη δόση χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο του Κανονισμού SURE. Στη βάση της τέταρτης δόσης, που αποτελεί την πρώτη τέτοια δόση για το 2021, η Κύπρος λαμβάνει 229 εκατομμύρια ευρώ, επιπρόσθετα με τις τρεις πρώτες εκδόσεις και πράξεις εκταμίευσης που έλαβε το 2020. Τα υπόλοιπα 8 Κράτη – Μέλη που επωφελούνται της τέταρτης δόσης είναι το Βέλγιο (2 δις. Ευρώ), η Ουγγαρία (304 εκ. ευρώ), η Λετονία (72 εκ. ευρώ), η Πολωνία (4,28 δις ευρώ), η Σλοβενία (913 εκ. ευρώ), η Ισπανία (1,03 εκ. ευρώ), η Ελλάδα (728 εκ. ευρώ) και η Ιταλία (4,45 δις ευρώ).

Ο Κανονισμός SURE εδράζεται στο άρθρο 122(1) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και το άρθρο 122(2) ΣΛΕΕ και προβλέπει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημικής έκρηξης της Covid-19 για την αντιμετώπιση, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κρίσης στην αγορά εργασίας με συντονισμένο, ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο και με πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των Κρατών - Μελών, αμβλύνοντας με αυτόν τον τρόπο τον αντίκτυπο στην απασχόληση για τα άτομα και τους οικονομικούς τομείς που πλήττονται περισσότερο και μετριάζοντας τις άμεσες επιπτώσεις αυτής της έκτακτης κατάστασης στις δημόσιες δαπάνες των Κρατών - Μελών, ως αναφέρεται στον σχετικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ενίσχυση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται υπό την μορφή δανείων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της τυχόν αιφνίδιας αύξησης των δημόσιων δαπανών για τη διατήρηση της απασχόλησης, υποβοηθώντας τις εθνικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και καλύπτοντας τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τους εργαζόμενους. Το συνολικό ποσό που αναλογεί στην Κύπρο με την ολοκλήρωση του Κανονισμού ανέρχεται στα 479 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ποσό καλύπτεται από την έκδοση του τέταρτου κοινωνικού ομολόγου στο πλαίσιο του μέσου EUSURE, το οποίο έχει ήδη προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον από επενδυτές και έχει υπερκαλύψει τις ανάγκες του.

*Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law (Bristol), Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Υποστηρίξτε τη