Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Δικαίωμα στην πληροφόρηση – Πρόστιμα στη μη συμμόρφωση

Γνωρίζουν τα διάφορα τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων και των δημαρχιακών Αρχών και κάθε γωνιά εξουσίας ότι, από τις 22 Δεκεμβρίου 2020, είναι υποχρεωμένοι διά νόμου να απαντούν εντός τακτής ημερομηνίας σε επιστολές πολιτών και όχι μόνον;

Γνωρίζουν τα διάφορα τμήματα της ΚΔ, συμπεριλαμβανομένων και δημαρχικών Αρχών και άλλων, ότι στον Νόμο αυτό υπάρχει και πρόνοια για πρόστιμα για όσα τμήματα δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους για εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων των πολιτών για ελευθερία στην πληροφόρηση;

Ο νόμος για το Δικαίωμα στη πρόσβαση πληροφοριών του δημοσίου τομέα ισχύει από τις 22 Δεκεμβρίου 2020, δέστε εδώ: www.cylaw.org. Σχετικά ενημερωτικό το άρθρο του δικηγόρου Αχιλλέα Δημητριάδη τον περασμένο Δεκέμβριο , τίτλο «Δικαίωμα στην πληροφόρηση».

Γνωρίζουν οι πολίτες της ΚΔ κι όλα τα τμήματα του κράτους, περιλαμβανομένων των δημαρχιακών Αρχών και άλλων, ότι ο Νόμος αυτός προνοεί όπως η κάθε δημόσια Αρχή, εντός 30 ημερών, είναι υποχρεωμένη να απαντά και να δίδει στον κάθε αιτητή τις πληροφορίες που ζητεί;

Έγραψε ο κ. Δημητριάδης και τούτο: «…Η Επίτροπος Πληροφοριών έχει, µεταξύ άλλων, αρµοδιότητα να αξιολογεί τη συµµόρφωση οποιασδήποτε δηµόσιας Αρχής µε τον Νόµο, να απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις και να καταγγέλλει παραβιάσεις στους αρµοδίους. Πιο σηµαντικό όµως είναι ότι αποφασίζει για παράπονα εναντίον του Δηµοσίου και έχει εξουσία έρευνας και δικαίωµα να επιβάλει, µετά από σχετική διαδικασία, διοικητικό πρόστιµο µέχρι €5.000 και µέχρι €50 για κάθε µέρα συνέχισης αυτής».

Υποστηρίξτε τη