Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

«Χρυσή βίζα» αντί «χρυσό διαβατήριο»

Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατότητα σε ξένους επενδυτές να λαμβάνουν άδεια Μετανάστευσης και παραμονής στην Κύπρο αν πληρούνται τα κριτήρια

Ανακοινώθηκε την Τετάρτη και τίθεται σε ισχύ το νέο Σχέδιο για ξένους επενδυτές, το οποίο φιλοδοξεί να αναπληρώσει το κενό που δημιουργήθηκε στην κυπριακή οικονομία μετά την κατάργηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος τον περασμένο Οκτώβριο. Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατότητα σε ξένους επενδυτές να λαμβάνουν Άδεια Μετανάστευσης και παραμονής στην Κύπρο αν πληρούνται τα κριτήρια τα οποία τίθενται στο νέο σχέδιο, το οποίο ο Υπουργός Εσωτερικών έχει ήδη θέσει ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Με ανακοίνωσή του το Τμήμα Αρχείο Πληθυσμού και Μετανάστευσης έδωσε στη δημοσιότητα το νομικό πλαίσιο, τα κριτήρια, τις διαδικασίες και πληροφορίες για το νέο επενδυτικό σχέδιο.

Το νομικό πλαίσιο

Όπως αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο, κατ' εφαρμογή των προνοιών του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών, ο Υπουργός Εσωτερικών αποφάσισε, αφού ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, να εκδίδει Άδεια Μετανάστευσης σε αιτητές υπηκόους τρίτων χωρών, σε περιπτώσεις επενδύσεων οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας πολιτικής. Ο αιτητής πρέπει να πληροί ένα εκ των επενδυτικών κριτηρίων, καθώς επίσης τα ποιοτικά κριτήρια που αναφέρονται πιο κάτω. Νοείται ότι τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την επένδυση θα πρέπει αποδεδειγμένα να προέρχονται από το εξωτερικό.

Επενδυτικά κριτήρια

Ο αιτητής θα πρέπει να προβεί σε επένδυση ύψους τουλάχιστον €300.000 σε μιαν από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

(Α) Επένδυση σε οικία/διαμέρισμα: Αγορά οικίας ή διαμερίσματος από εταιρεία ανάπτυξης γης, η οποία θα πρέπει να αφορά πρώτη πώληση ύψους τουλάχιστον €300.000 (πλέον Φ.Π.Α.).

(Β) Επένδυση σε ακίνητα (εξαιρουμένων οικιών/διαμερισμάτων): Αγορά άλλης μορφής ακινήτων όπως γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχείων ή παρόμοιας φύσης αναπτύξεις ή συνδυασμός αυτών συνολικής αξίας €300.000. Τα εν λόγω ακίνητα μπορούν να αφορούν και μεταπωλήσεις.

(Γ) Επένδυση σε μετοχικό κεφάλαιο Κυπριακής Εταιρείας με δραστηριότητες και προσωπικό στην Κύπρο: Επένδυση αξίας €300.000 σε μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εδρεύει και δραστηριοποιείται στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχει αποδεδειγμένα φυσική παρουσία στην Κύπρο και απασχολεί τουλάχιστον πέντε (5) άτομα.

(Δ) Επένδυση σε μερίδια Κυπριακού Επενδυτικού Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων (τύπου AIF, AIFLNP, RAIF): Επένδυση αξίας €300.000 σε μερίδια Κυπριακού Επενδυτικού Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων.

Νοείται ότι, η οποιαδήποτε αποξένωση του κατόχου της Άδειας Μετανάστευσης από την επένδυση στην οποία έχει προβεί χωρίς την άμεση αντικατάστασή της με άλλη της ίδιας ή μεγαλύτερης αξίας, η οποία θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα διαδικασία, θα συνεπάγεται ενεργοποίηση της διαδικασίας ακύρωσης της Άδειας με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 6 των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών.

Ο αιτητής θα πρέπει, επιπρόσθετα της επένδυσης με βάση τα πιο πάνω, να είναι σε θέση να αποδείξει ότι έχει στη διάθεσή του ασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα ύψους τουλάχιστον €30.000. Το ετήσιο εισόδημα αυξάνεται κατά €5.000 για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και €8.000 για κάθε εξαρτώμενο γονέα (του ιδίου ή/και της συζύγου). Το εισόδημα αυτό μπορεί να προέρχεται από μισθούς για εργασία, συντάξεις, μερίσματα μετοχών, μόνιμες καταθέσεις, ενοίκια, κ.ο.κ. που προέρχονται από το εξωτερικό για τις περιπτώσεις που ο αιτητής επιλέξει να επενδύσει σε οικία ή διαμέρισμα. Στον υπολογισμό του συνόλου του εισοδήματος μπορεί να λαμβάνεται υπόψη και το εισόδημα της συζύγου του αιτούντος. Στις περιπτώσεις όπου ο αιτητής επιλέξει να επενδύσει με όποια άλλη μορφή εκτός της επένδυσης οικίας ή διαμερίσματος, το συνολικό εισόδημά του ή μέρος του μπορεί να προκύπτει και από πηγές που προέρχονται από δραστηριότητες εντός της Δημοκρατίας.

Ποιοτικά κριτήρια

Ο αιτητής και η σύζυγός του πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα παραμονής τους ή από τη Δημοκρατία στην περίπτωση που διαμένουν στην Κύπρο και γενικότερα να μην αποτελούν με οποιοδήποτε τρόπο απειλή κατά της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας.

Ο αιτητής και η σύζυγός του θα βεβαιώνουν ότι δεν προτίθενται να απασχοληθούν στη Δημοκρατία με εξαίρεση την απασχόλησή τους ως Διευθυντές σε Εταιρεία στην οποία έχουν επιλέξει να επενδύσουν στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής.

Στις περιπτώσεις που η επένδυση δεν αφορά σε μετοχικό κεφάλαιο Εταιρείας, ο αιτητής ή/και η σύζυγός του μπορούν να είναι μέτοχοι σε Εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο και τα εισοδήματα από τα μερίσματα σε τέτοιες εταιρείες να μη θεωρούνται ως κώλυμα για σκοπούς απόκτησης της Άδειας Μετανάστευσης. Επίσης μπορεί να κατέχουν αμισθί τη θέση του Διευθυντή σε τέτοιες εταιρείες.

Στις περιπτώσεις όπου ο αιτητής επιλέξει να επενδύσει με τους προαναφερθέντες τρόπους Β, Γ και Δ, θα πρέπει να παρουσιάσει στοιχεία σχετικά με τον χώρο διαμονής του στη Δημοκρατία (π.χ. τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου, αγοραπωλητήριο έγγραφο, ενοικιαστήριο έγγραφο).

Εξαρτώμενα πρόσωπα αιτητή

Η Άδεια Μετανάστευσης εκδίδεται στον αιτητή. Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτώμενα πρόσωπα του αιτητή, που είναι η σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά τους μέχρι την ηλικία των 18 ετών.

Σε περίπτωση που το επιθυμούν, είναι δυνατόν να εκδοθούν δύο ξεχωριστές Άδειες Μετανάστευσης σε καθένα από τα μέρη του ζευγαριού χωρίς την υποχρέωση και ο δεύτερος να πληροί τα πιο πάνω κριτήρια, με την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση και θα καταβληθεί το αντίστοιχο τέλος.

Άγαμα παιδιά με ηλικία από 18 μέχρι 25 ετών, μόνον όταν αυτά είναι αποδεδειγμένα φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και τα οποία είναι οικονομικά εξαρτώμενα του αιτητή, μπορούν να υποβάλουν δική τους, ξεχωριστή αίτηση για απόκτηση Άδειας Μετανάστευσης με την υποβολή του ανάλογου τέλους. Σε τέτοια περίπτωση ο πατέρας ή η μητέρα ή/και οι δυο γονείς μαζί θα πρέπει να παρουσιάζουν επιπλέον ετήσιο εισόδημα €5.000 για κάθε τέτοιο εξαρτώμενο παιδί.

Άδεια Μετανάστευσης είναι επίσης δυνατόν να παραχωρηθεί και στους γονείς του αιτητή και της συζύγου του, με την υποβολή ξεχωριστών αιτήσεων για κάθε άτομο και καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος, με μόνη προϋπόθεση ότι ο αιτητής θα παρουσιάσει επιπλέον ετήσιο εισόδημα €8.000 για κάθε εξαρτώμενο γονέα. Νοείται ότι δεν θα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται ως εξαρτώμενα πρόσωπα στην εν λόγω Άδεια ο/η σύζυγος και ανήλικα παιδιά τους.

Άδεια Μετανάστευσης είναι δυνατό να παραχωρηθεί και σε ενήλικα τέκνα αιτητή που δεν είναι οικονομικά εξαρτώμενά του νοουμένου ότι πραγματοποιηθεί επένδυση υψηλότερης αξίας, ως εξής:

Η αγοραία αξία της επένδυσης ύψους €300.000 θα πρέπει να πολλαπλασιάζεται ανάλογα με τον αριθμό των ενήλικων τέκνων, τα οποία θα επικαλεστούν την ίδια επένδυση για σκοπούς απόκτησης Άδειας Μετανάστευσης. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ο αιτητής έχει ένα ενήλικο παιδί, θα πρέπει να προβεί σε επένδυση αξίας €600.000, αν έχει δύο ενήλικα παιδιά η αξία της επένδυσης θα πρέπει να ανέρχεται σε €900.000 κ.ο.κ.

Εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια της παρούσας πολιτικής και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι που αφορούν είτε στο ποινικό μητρώο του αιτητή είτε σε λόγους δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας, η αίτηση θα προωθείται για εξέταση και λήψη απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών. Εκτιμάται ότι η περίοδος εξέτασης της αίτησης από την ημερομηνία υποβολής της συμπληρωμένης αίτησης, θα κυμαίνεται περίπου στους δύο μήνες.

Πρόσωπα στα οποία παραχωρείται Άδεια Μετανάστευσης οφείλουν να αποκτήσουν μόνιμη διαμονή στη Δημοκρατία εντός ενός έτους από την ημερομηνία έγκρισης της υποβληθείσας αίτησης, ενώ οφείλουν όπως και τα μέλη της οικογένειάς τους μη παραμείνουν εκτός Δημοκρατίας για περίοδο δύο ετών. Σε αντίθετη περίπτωση, η Άδεια Μετανάστευσης παύει να ισχύει.

Υποστηρίξτε τη