Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Εφαρμογή της τεχνολογίας Distributed Ledger/Blockchain

Τι αντιπροσωπεύει η νέα τεχνολογία, τα κύρια πλεονεκτήματά της και η εφαρμογή της στην πράξη

Για να κατανοήσουμε τι αντιπροσωπεύει η τεχνολογία Distributed Ledger/Blockchain, ας φανταστούμε ένα μητρώο στο οποίο καταγράφονται και αποθηκεύονται διάφορες πληροφορίες ή δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα ταξινομούνται, ενσωματώνονται σε ένα μπλοκ με τη χρήση κρυπτογράφησης, δημιουργώντας μίαν αλυσίδα πληροφοριών/δεδομένων, με την κάθε τροποποίηση μιας πληροφορίας που έχει καταγραφεί σε αυτό το μητρώο να επηρεάζει όλες τις μετέπειτα καταχωρίσεις δεδομένων.

Η διαφορά του μητρώου Blockchain σε σχέση με άλλα μητρώα όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, έγκειται στο γεγονός ότι η ενημέρωση/τήρηση του μητρώου Blockchain δεν αποτελεί ευθύνη μίας κεντρικής Αρχής αλλά των χρηστών του μητρώου, οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει και χρησιμοποιούν το σχετικό λογισμικό. Οι χρήστες ενημερώνουν το μητρώο ταυτόχρονα σε σχέση με τα δεδομένα μίας πράξης/συναλλαγής, ούτως ώστε όλοι οι χρήστες του μητρώου ανά πάσα στιγμή να έχουν την ίδια κατάσταση του μητρώου. Αυτό συνεπάγεται ότι το μητρώο θα τηρείται από περισσότερους από ένα χρήστες, δημιουργώντας μιαν αποκέντρωση ως προς την τήρηση του μητρώου με την οποία επιτυγχάνεται διαφάνεια, αφού μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή επαλήθευση της συναλλαγής. Στην πράξη, οι πληροφορίες καταχωρούνται σε μία πλατφόρμα Βlockchain με τη χρήση αλγορίθμων και την «παραγωγή» αριθμών, οι οποίοι ενσωματώνουν τα δεδομένα μιας συναλλαγής (μεταξύ των οποίων και το «κλειδί» κάθε χρήστη).

Αυτά τα κρυπτογραφικά στοιχεία κάθε συναλλαγής κρυπτογραφούνται περαιτέρω ανά δύο ή περισσότερες συναλλαγές, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένας τελικός αριθμός, ο οποίος να αναφέρεται στο συγκεκριμένο μπλοκ συναλλαγών. Η ολοκλήρωση της πιο πάνω εργασίας απαιτεί την άντληση/χρήση στοιχείων από προηγούμενο μπλοκ που έχει δημιουργηθεί, φτάνοντας έτσι στην πρώτη συναλλαγή. Η διασύνδεση του μπλοκ με στοιχεία από το προηγούμενο μπλοκ είναι σημαντική, γιατί οποιαδήποτε κακόβουλη προσπάθεια τροποποίησης δεδομένων προηγούμενης συναλλαγής θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφορετικού «αριθμού», με αποτέλεσμα η κρυπτογράφηση όλων των μεταγενέστερων συναλλαγών να είναι διαφορετική. Αυτό θα δημιουργούσε μιαν ανακολουθία, η οποία δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί/ισχύσει, αφού οι χρήστες/υπολογιστές που μετέχουν στο μητρώο σαν συμβαλλόμενοι στις συναλλαγές θα είχαν διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με τη συναλλαγή, άρα δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί η συναίνεση («consensus») που απαιτείται από τους μετέχοντες στο δίκτυο για να μπορέσουν να αλλάξουν τα δεδομένα. Αυτή η ασφάλεια που παρέχει το Βlockchain αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά του πλεονεκτήματα.

Συνοπτικά, μερικά από τα πιο κύρια πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας είναι τα ακόλουθα:

(α) Τήρηση του μητρώου από έναν αριθμό χρηστών και όχι από μια κεντρική Αρχή.

(β) Η μονομερής τροποποίηση/αλλαγή στοιχείων για συναλλαγές που έχουν καταχωρηθεί είναι εξαιρετικά δύσκολη, αφού απαιτείται το «consensus» των χρηστών.

(γ) Οι χρήστες του δικτύου μπορούν να επαληθεύσουν οποιαδήποτε συναλλαγή στο δίκτυο ανά πάσα στιγμή, κάτι το οποίο προσδίδει εμπιστοσύνη και διαφάνεια.

Εφαρμογή της νέας τεχνολογίας στην πράξη

Χρηματοπιστωτικός τομέας

(α) Μεταφορά χρημάτων από μια εταιρεία σε μια άλλη. Αντί οι εταιρείες να αναμένουν την επιβεβαίωση της μεταφοράς των χρημάτων από την τράπεζα (κάτι που απαιτεί κάποιο χρόνο), η επαλήθευση μπορεί να γίνει από τους χρήστες, με την ταυτόχρονη ενημέρωση του μητρώου.

(β) Στην περίπτωση συναλλαγών που αφορούν τίτλους όπου εμπλέκεται ένας αριθμός διαφορετικών οντοτήτων μέχρι την εκκαθάριση της συναλλαγής (όπως θεματοφύλακες, brokers), οι οντότητες που διεξάγουν συναλλαγές μπορούν να τις καταχωρούν στο Blockchain (αντί η καθεμιά να διατηρεί τα δικά της αρχεία), ούτως ώστε να υπάρχει στην ουσία ένα αρχείο στο οποίο όλοι θα έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή, κάτι το οποίο θα μειώσει δραστικά τον χρόνο που χρειάζεται για την ολοκλήρωση και καταχώριση μιας συναλλαγής, μειώνοντας συνάμα σημαντικά το κόστος για όλους.

(γ) Ο έλεγχος των συναλλαγών από τους ελεγκτές των εταιρειών/χρηστών του δικτύου θα καταστεί πιο εύκολος και πιο αποτελεσματικός, αφού θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο μητρώο στο οποίο οι συναλλαγές που έχουν καταγραφεί έχουν συμφωνηθεί ήδη μεταξύ των μερών, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής/παραποίησης των στοιχείων της καταχώρισης.

Περιουσιακά στοιχεία ψηφιακής φύσης (digital assets)

Σε σχέση με περιουσιακά στοιχεία ψηφιακής φύσης, πολλές φορές είναι δύσκολο να παρεμποδιστεί η χρησιμοποίηση τέτοιων στοιχείων παράγοντας αντίγραφα, χωρίς να υπάρχει ένας τρόπος όπου δημόσια να υπάρχει η δυνατότητα επαλήθευσης της μεταφοράς τέτοιων στοιχείων σε συγκεκριμένη οντότητα.

Συμπερασματικά, η ολοένα και μεγαλύτερη χρήση της εν λόγω τεχνολογίας θα βελτιώσει τη γνώση γύρω από αυτή, με ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις να αντιλαμβάνονται τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει.

Υποστηρίξτε τη