Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Μονόδρομος η ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων στις εταιρικές πρακτικές

Περίπου το ένα τρίτο των εταιρειών των χωρών της G20, που συμμετείχαν πρόσφατα σε σχετική έρευνα, δήλωσαν ότι βρίσκονται υπό «έντονη» πίεση για την ενσωμάτωση ESG πρακτικών στις δραστηριότητές τους

Οι υπεύθυνες πρακτικές σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης (το λεγόμενο ESG) είναι πλέον στο μικροσκόπιο της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας. Η υιοθέτηση των συγκεκριμένων κριτηρίων, ιδιαίτερα όσον αφορά την επιλογή επενδυτικών τοποθετήσεων, αποτελεί μια ταχέως αναπτυσσόμενη τάση σε παγκόσμιο επίπεδο. Περίπου το ένα τρίτο των εταιρειών των χωρών της G20, που συμμετείχαν πρόσφατα σε σχετική έρευνα, δήλωσαν ότι βρίσκονται υπό «έντονη» πίεση για την ενσωμάτωση ESG πρακτικών στις δραστηριότητές τους. Το 30% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι αναμένουν να πραγματοποιήσουν εξαγορές και συγχωνεύσεις τους επόμενους 12 μήνες, ούτως ώστε να ενισχύσουν τα διαπιστευτήρια και τις ικανότητές τους όσον αφορά τις πρακτικές ESG.

Τα κριτήρια ESG αναφέρονται ουσιαστικά σε παράγοντες μέτρησης των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού/μιας επιχείρησης καθώς η υιοθέτησή τους στηρίζει έμπρακτα τη βιώσιμη ανάπτυξη, που αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα, τα περιβαλλοντικά κριτήρια (environmental) εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους οι δραστηριότητες και οι αποφάσεις ενός οργανισμού/μιας επιχείρησης επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να διακυμαίνονται από τη μείωση των ενεργειών που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή, τη γενικότερη στάση σεβασμού προς το περιβάλλον αλλά και την υιοθέτηση πρακτικών που προωθούν την ενεργειακή αποδοτικότητα (π.χ. χρήση λαμπτήρων ενεργειακής απόδοσης, κ.λπ.).

Τα κοινωνικά κριτήρια (social) αναφέρονται σε δραστηριότητες οι οποίες προάγουν και προασπίζουν, μεταξύ άλλων, την ισότητα των φύλων αλλά και τη φιλανθρωπική δραστηριότητα. Η υιοθέτηση των κοινωνικών κριτηρίων διαφαίνεται έμπρακτα από τη γενικότερη και συστηματική συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ. αιμοδοσία, εκστρατεία καθαρισμού, παραχώρηση υποτροφιών, κ.λπ.).

Τα κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης αναφέρονται στην επιχειρηματική ηθική, τη διαφάνεια στις δραστηριότητες της εταιρείας, ακόμη και στις εργασιακές σχέσεις. Η ύπαρξη, επίσης, ευκαιριών για ανέλιξη αλλά και η παρουσία γυναικών και μειονοτήτων σε διοικητικά συμβούλια, αποτελούν παραδείγματα ευθυγράμμισης με εταιρικές πρακτικές, οι οποίες συμβαδίζουν με το κριτήριο της (ηθικής) εταιρικής διακυβέρνησης.

Η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και η διασφάλιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών συμφερόντων στις εταιρικές πρακτικές προωθούν οργανισμούς οι οποίοι στηρίζουν τη βιωσιμότητα ενεργά και υπεύθυνα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερο, πλέον, ενδιαφέρον από το κοινό για επενδύσεις σε αυτές. Αυτός ο τρόπος είναι, στο σύγχρονο ασταθές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, ένας παράγοντας ο οποίος ενδέχεται να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη επιτυχία. Το επενδυτικό κοινό σήμερα τείνει προς οργανισμούς και επιχειρήσεις που στηρίζουν τη βιωσιμότητα ενεργά και υπεύθυνα. Ο σύγχρονος επενδυτής συνδυάζει με αυτόν τον τρόπο (επενδυτικές) ευκαιρίες με την ενεργό συμμετοχή στη βιωσιμότητα. Πλέον, οι διαχειριστές κεφαλαίων, ανταποκρινόμενοι στις αυξανόμενες ανάγκες του σημερινού ανθρώπου/επενδυτή, συνειδητά επιλέγουν να διαμορφώνουν και να προωθούν επενδυτικά σχήματα τα οποία συμβαδίζουν με το ESG και προωθούν τη βιωσιμότητα.

Τα κριτήρια ESG αποτελούν πλέον μια όλο και πιο δημοφιλή παράμετρο αξιολόγησης μιας ενδεχόμενης επενδυτικής ή άλλης δραστηριότητας από τους επενδυτές/καταναλωτές. Υπάρχει στροφή προς τη βιωσιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Η μη υιοθέτηση κριτηρίων ESG από οργανισμούς/επιχειρήσεις δημιουργεί οικονομικούς και όχι μόνο κινδύνους, που ελλοχεύουν από τις πρακτικές οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη τους την κοινωνία ως σύνολο αλλά και το περιβάλλον. Άλλωστε, όπως ανέφερε και η Karen Hamilton, αντιπρόεδρος της Διεύθυνσης Βιωσιμότητας της Unilever: «Δεν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Μάλιστα, είναι κάτι που το απαιτούν όλο και περισσότεροι καταναλωτές». Η βιωσιμότητα, επίσης, συνεπάγεται μείωση εξόδων και αύξηση της κερδοφορίας για τους οργανισμούς/επιχειρήσεις.

Η εταιρική δραστηριότητα ESG επηρεάζει όλο και περισσότερο τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές. Το επόμενο διάστημα, οι επενδυτές, οι εξαγοράζουσες εταιρείες και οι ρυθμιστικές Αρχές μπορεί να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην ενσωμάτωση πρακτικών ΕSG στις εταιρικές δραστηριότητες και καθώς αυτή η τάση εξελίσσεται, θα είναι απαραίτητη η στενότερη αξιολόγηση των πιθανών στόχων, της αξίας που προσφέρουν οι πρακτικές ESG αλλά και της βιωσιμότητας. Ο εκσυγχρονισμός και η ευθυγράμμιση με τη βιωσιμότητα αποτελεί και θα πρέπει να αποτελεί μονόδρομο τόσο για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία ενός οργανισμού/μιας επιχείρησης, αλλά και για το μέλλον της ανθρωπότητας.

*Assistant Manager, Deal Advisory, KPMG Limited

Υποστηρίξτε τη