50.000 δικαιούχοι άντεξαν την ανεργία του Covid με τη στήριξη της Ε.Ε.

Σημαντική η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κυπριακή Δημοκρατία για την καταπολέμηση της ανεργίας λόγω του Covid19 -Εφαρμόστηκαν προγράμματα βραχυπρόθεσμης στήριξης της απασχόλησης, στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη - Στην Κύπρο δόθηκε χρηματοδότηση που στήριξε πέραν των 50.000 δικαιούχων

Την απόγνωση της ανεργίας έζησαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στον πλανήτη αλλά και στην Κύπρο, μετρώντας από τη μια τους αριθμούς των θυμάτων καθώς και των ασθενών που ανέβαιναν, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, και από την άλλη βλέποντας τη μια μετά την άλλη τις δουλειές των ιδίων αλλά και των οικογενειών τους να βάζουν λουκέτο.

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν απαραίτητη από την πρώτη στιγμή. Η Κύπρος, ως νησί που βασίζεται σε τεράστιο βαθμό στον τουρισμό, βρέθηκε στο χείλος της καταστροφής και μιαν ανάσα πριν από την επαναλαμβανόμενη οικονομική κρίση που έπληξε ελάχιστα χρόνια πριν και πάλι την χώρα μας, μεταξύ άλλων χωρών.

Ωστόσο τα αντανακλαστικά των ευρωπαϊκών Οργάνων λειτούργησαν άμεσα, ταυτόχρονα η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μερίμνησε στον μέγιστο βαθμό για στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας αλλά όχι μόνο, αφού πολλές άλλες ομάδες εργαζομένων (σχεδόν όλες), πλήγηκαν από τον covid-19 και τις επιπτώσεις που έφερε στο πέρασμά του και συνεχίζει να φέρνει…

Μιλώντας αποκλειστικά στη «Σημερινή» της Κυριακής ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέας Ζαχαριάδης, αναφέρθηκε στη σημαντική στήριξη που έλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία στη μάχη κατά της πανδημίας όσον αφορά τον τομέα της εργασίας.

Πακέτο βοήθειας

Τι ακριβώς είναι το πακέτο Βοήθειας - Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης (REACT-EU) και τι σημαίνει ιδιαίτερα για την Κύπρο;

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «React-EU», η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εξασφαλίσει πρόσθετους πόρους συνολικού ύψους €132,0 εκ. περίπου, οι οποίοι κατανεμήθηκαν στα υφιστάμενα προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για τη διετία 2021 και 2022, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2221 με σκοπό τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των πρωτοφανών συνθηκών που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, οι πόροι που θα διοχετευτούν στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη στήριξη των εργαζομένων στο πλαίσιο εφαρμογής Βραχυχρόνιων Σχεδίων Στήριξης της Απασχόλησης (€65,0 εκ.). Τα εν λόγω Σχέδια έχουν ως στόχο να προστατεύσουν τους εργαζόμενους από τον κίνδυνο της ανεργίας, διατηρώντας ταυτόχρονα το ίδιο επίπεδο συνθηκών εργασίας και απασχόλησης καθώς και των μισθών των εργαζομένων.

Οι πόροι που θα κατανεμηθούν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ θα διατεθούν για στήριξη των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν από την πανδημία (€57,0 εκ.), ενώ τα υπόλοιπα €10,0 εκ. κρίθηκε σκόπιμο όπως διατεθούν σε δράσεις που συμβάλλουν στους στόχους της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πρόνοια του Κανονισμού, καθώς και τη σημασία αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο.

Όπως φαίνεται από την πιο πάνω κατανομή, η Κύπρος προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, που αποτελούν τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας και επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση, αφού η πανδημία είχε καθολική αρνητική επίδραση σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Σε ποιο βαθμό βοήθησε το πακέτο των 65 εκατομμυρίων ευρώ μέσω των πέντε υπο-πακέτων που δημιουργήσατε το 1ο δεκάμηνο του 2021;

Με τη δαπάνη των €65 εκ. (στην πράξη η δαπάνη μέσω των 5 Σχεδίων/υπο-πακέτων είναι μεγαλύτερη από τα 65 εκ. και αυτό ως πρακτική που ακολουθείται στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων Έργων, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων) έχουν επιδοτηθεί περίπου 68.400 άτομα, που εργάζονται σε περίπου 10.320 επιχειρήσεις.

Τα προγράμματα όπως τα έχετε δημιουργήσει ως κρατικός φορέας χρηματοδοτούν μόνο θέσεις εργασίας ή και πρόσθετες επιχειρησιακές δαπάνες και δράσεις;

Στις επιχειρήσεις και στους Α/Ε καταβλήθηκαν σε διάφορες χρονικές περιόδους (Μάιο/Ιούνιο 2020, Νοέμβριο 2020, Μάρτιο 2021, Απρίλιο 2021, Μάιο 2021) ΕΦΑΠΑΞ ποσά για κάλυψη λειτουργικών εξόδων. Οι δαπάνες που αφορούν στα ποσά αυτά καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Μέρος της ΕΦΑΠΑΞ χορηγίας προς τους Α/Ε καλύπτεται από το SURE.

Τι θα γίνει με τους αυτοαπασχολούμενους

Το «REACT-EU» αφορά και σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, όμως τι θα γίνει με τους αυτοαπασχολούμενους; Είναι μέσα στο πλάνο, έχετε κάποια ενημέρωση ως προς το συγκεκριμένο;

Μέσω του «REACT-EU» καλύπτονται δαπάνες που αφορούν στα Ειδικά Σχέδια που απευθύνονταν σε επιχειρήσεις-εταιρείες καθώς και επιχειρήσεις που ανήκουν σε Α/Ε πρόσωπα. Ειδικά όμως για τους Α/Ε υλοποιήθηκε Σχέδιο καθ’ όλην την περίοδο εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων Covid-19, δηλαδή από τις 16/3/2020 μέχρι την 31/10/2021 με εξαίρεση την περίοδο 13/6/2020-30/6/2020. Η δαπάνη για το συγκεκριμένο Σχέδιο καλύφθηκε από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του SURE. Επιπρόσθετα, στους Α/Ε καταβλήθηκε ειδική ΕΦΑΠΑΞ χορηγία σε διάφορες χρονικές περιόδους.

Βάσει της εμπειρίας σας και από άλλα ευρωπαϊκά επιδοτούμενα πακέτα που διαχειρίστηκε ο Φορέας, τι το διαφορετικό είχαν τα συγκεκριμένα πακέτα Βοήθειας - Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης (REACT-EU) από τα προηγούμενα;

Μέχρι πρότινος, η επιδότηση της απασχόλησης των μισθωτών δεν ήταν επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι εξελίξεις που προέκυψαν στην αγορά εργασίας ως αποτέλεσμα της κρίσης από την πανδημία της Covid-19 επέφεραν τροποποιήσεις στο κανονιστικό πλαίσιο επιτρέποντας την επιδότηση των απασχολουμένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς την απαίτηση να συνοδεύονται από μέτρα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Τα Βραχυπρόθεσμα Σχέδια Στήριξης της Απασχόλησης που θα προωθηθούν από το React-EU αποτελούν επέκταση των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν αξιοποιώντας τις δυνατότητες ευελιξίας που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο των Επενδυτικών Πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Coronavirus Response Investment Initiative (‘’CRII’’ 2020/460) και Coronavirus Response Investment Initiative Plus (‘’CRII+’’ 2020/558) για χρηματοδότηση μέτρων του Προγράμματος Στήριξης της Κυπριακής Οικονομίας που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης των πόρων του React-EU καθορίζεται στο 100% κοινοτικής συνδρομής αποσκοπώντας στην ενίσχυση της ρευστότητας των δημόσιων οικονομικών των Κρατών Μελών μέσω εισροών από ευρωπαϊκούς πόρους.

Ποια άλλα ευρωπαϊκά Ταμεία ή/και Θεσμοί χρηματοδοτούν σήμερα προγράμματα στήριξης της απασχόλησης με βάση τη δική σας εμπειρία;

Παρόμοια Σχέδια (Βραχυπρόθεσμα Σχέδια Στήριξης της Απασχόλησης) έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω δανεισμού που εξασφαλίστηκε από τον μηχανισμό “Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency - SURE” συνολικού ύψους €603,0 εκ. περίπου, καθώς και μέσω αξιοποίησης των Επενδυτικών Πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Coronavirus Response Investment Initiative (‘’CRII’’ 2020/460) και Coronavirus Response Investment Initiative Plus (‘’CRII+’’ 2020/558)” ύψους €65,6 εκ.

Η επέκταση εφαρμογής των επιμέρους φάσεων των Σχεδίων χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.