Ακόμα €171,8 εκ. συμπληρωματικός προϋπολογισμός

Η εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών αφορά συμπληρωματικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 170 εκατομμύρια ευρώ.

Νέος συμπληρωματικός προϋπολογισμός €171,8 εκατομμυρίων συμπληρωματικού προϋπολογισμού κατατέθηκαν στην Βουλή κυρίως για τη κάλυψη επιπρόσθετων αναγκών που αφορούν την πρόληψη πυρκαγιών, την αμυντική θωράκιση, κοινωνικές παροχές και παροχές υγείας.

Σύμφωνα με εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών λόγω συνέχισης της πανδημίας του κορωνοϊού κατά τους πρώτους μήνες του 2022, απαιτήθηκε η παράταση εφαρμογής σειράς μέτρων για σκοπούς αντιμετώπισης της, με συνεπαγόμενες δαπάνες οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του 2022.

Αναφέρεται επίσης ότι προέκυψαν έκτακτες δαπάνες συνεπεία του πολέμου στην Ουκρανία ενώ τις προηγούμενες μέρες το Υπουργείο Οικονομικών είχε αποστείλει θερμή παράκληση για να τηρηθούν οι ανώτατες οροφές δαπανών για την κάθε κρατική υπηρεσία ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχιασμού.

Συνεπώς, απαιτήθηκε η ψήφιση του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου (Αρ.1) του 2022 (Ν.37(ΙΙ)/2022), ο οποίος προβλέπει την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €102 εκ., περίπου.

Έχουν προκύψει σειρά αιτημάτων που υπέβαλαν Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/ Υπουργεία/ Υφυπουργεία/ Τμήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών για κάλυψη πρόσθετων αναγκών για ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης, πρόληψης πυρκαγιών, για κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας, αθλητισμού καθώς και άλλων αιτημάτων. Προέκυψε επίσης ανάγκη για τροποποίηση του άρθρου 16 του Νόμου του Προϋπολογισμού καθώς και η δημιουργία / κατάργηση / μετονομασία θέσεων.

Παρατίθενται συνοπτικά οι σημαντικότερες, μεταξύ άλλων, σε ύψος δαπάνες:

 • Ειδικές Ανεξάρτητες Υπηρεσίες - €6,4 εκατ.
 • Αμυντική Θωράκιση - €52,8 εκατ.
 • Αγορά Ύδατος - €36 εκ. και ΟΕΔΑ - €2 εκατ.
 • Επίδομα Συνταξιούχων με Θητεία Κατά την Τουρκική Εισβολή - €2.6 εκατ. και Κοινωνική Σύνταξη €2.98 εκατ., περίπου.
 • Στεγαστικά προγράμματα που απευθύνονται σε πρόσφυγες δικαιούχους - €2,5 εκατ.
 • Χορηγία για επιδιόρθωση και συντήρηση κατεχόμενων ναών - €1,3 εκατ.
 • Συνεισφορά στο Επενδυτικό Ταμείο Χρηματοδότησης Κεφαλαίου - €10 εκατ.
 • Εξόφληση καθυστερημένων οφειλών του Δήμου Λακατάμιας προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων - €3,4 εκατ.
 • Αποπληρωμή δανείου λιμενεργατών - €5,8 εκατ.
 • Χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για ολοκλήρωση του Σταδίου Λεμεσού – €4,5 εκατ.
 • Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης - €4 εκατ., περίπου.
 • Παροχή υπηρεσιών νοσηλείας ατόμων/ασθενών με νευρολογικές παθήσεις στο Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ για σκοπούς αποκατάστασης, υπηρεσίες οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν ενταχθεί στο ΓεΣΥ - €2 εκατ. περίπου.
 • Αγορά φαρμάκων και εμβολίων - €31 εκατ. περίπου.

Επίσης προκύπτουν τα ακόλουθα:

 1. Η ανάγκη μετονομασίας των θέσεων Προέδρου Εμπορικού Δικαστηρίου σε Δικαστές Εμπορικού Δικαστηρίου και η δημιουργία δύο νέων θέσεων Δικαστή Ναυτοδικείου, σύμφωνα με τον Νόμο που προνοεί για την ίδρυση και λειτουργία του Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου [Ν 69(Ι)/2022].
 2. Η ανάγκη δημιουργίας νέου Κεφαλαίου, με βάση τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμο του 2022 [Ν.19(Ι)/2022] και των δαπανών για τη λειτουργία της Αρχής περιλαμβανομένου και της δημιουργίας των θέσεων και της μισθοδοσίας του Επιτρόπου Διαφάνειας και των τεσσάρων Μελών της Αρχής, για επτά μήνες.
 3. Η ανάγκη δημιουργίας νέου Κεφαλαίου με βάση τον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2022 [Ν.55(Ι)/2022], και των δαπανών για τη λειτουργία του Υφυπουργείου, περιλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω, και των συμβούλων/ συνεργατών του και του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου, και κατ’ επέκταση της μισθοδοσίας τους για έξι μήνες, καθώς και συμπερίληψη/μεταφορά πρόνοιας για τις χορηγίες της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, για 6 μήνες.
 4. Η ενσωμάτωση των νέων ονομασιών δύο Υπουργείων στον Προϋπολογισμό μετά την ψήφιση σχετικών νομοθεσιών, και τα οποία μετονομάζονται σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων [Ν.28(Ι)/2022] και Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας από Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας [Ν.56(Ι)/2022].
 5. Μετονομασία των θέσεων του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Βοηθού Γενικού Ελεγκτή και Βοηθού Γενικού Λογιστή σε Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Βοηθό Γενικό Ελεγκτή και Βοηθό Γενικό Λογιστή, σε συνέχεια σχετικής γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με αρ. φακ. Γ.Ε. 14(Δ)/1960/35 και με ημερ. 24 Μαρτίου 2022 και της εγκυκλίου που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, με αρ. 1703 και ημερ. 19 Απριλίου 2022.
 6. Η παραχώρηση κατά χάριν χορηγίας ύψους €83.876 προς το Κίνημα Ενωμένων Κύπριων Κυνηγών.
 7. Προέκυψε επίσης η ανάγκη δημιουργίας πολύ περιορισμένου αριθμού θέσεων, για ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της κρατικής μηχανής οι οποίες αφορούν:
 • Tο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, το Τμήμα Δασών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για κάλυψη αναγκών για την ενίσχυση της έγκαιρης πρόληψης πυρκαγιών και νομικού λειτουργού έναντι κατάργησης θέσεων Νομικού Λειτουργού στη Νομική Υπηρεσία, νέων θέσεων λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως, στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και νέων θέσεων στη ΓΔ Ανάπτυξης, έναντι σημείωσης με διπλό σταυρό μιας θέσης.  
 1. Τροποποιείται επίσης το άρθρο 16 του Νόμου του Προϋπολογισμού για περίληψη:
 • Μέχρι 6 εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου Λειτουργών Πληροφορικής (Κλ. Α8, Α10 και Α11), στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, μέχρι 12 εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου (6 Λειτουργοί Γεωργικών Ερευνών (Κλ. Α8, Α10 και Α11) και 6 Τεχνικών Γεωργικών Ερευνών (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii))) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος για εφαρμογή γονιδιωματικών αναλύσεων και καινοτομιών στη ζωική και φυτική παραγωγή (AGRICYGEN), στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.
 • Για αύξηση της οροφής του συνολικού αριθμού μόνιμων και έκτακτων εκπαιδευτικών για τη σχολική χρονιά 2022 – 2023 (σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης), κατά 337 εκπαιδευτικούς (από 13.548 σε 13.885). 
 • Για σκοπούς ικανοποίησης των πιο πάνω, και επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες αποδεκτές εξοικονομήσεις από άλλες Ομάδες/ Υποομάδες του ιδίου Κεφαλαίου, αλλά ούτε είναι δυνατή η μεταφορά ισόποσων πιστώσεων από το Κεφάλαιο 18.30 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό», οι απαιτούμενες πιστώσεις θα πρέπει να εξασφαλιστούν με την ψήφιση Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού.

Τηρουμένων των εξαιρέσεων που προβλέπει το άρθρο 65 του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν. 20(Ι)/2014), είναι επιτρεπτή η προώθηση μέχρι δύο Νομοσχεδίων συμπληρωματικού προϋπολογισμού ή/και τροποποιητικού προϋπολογισμού, μετά την 15η Ιουνίου κάθε έτους.

Το συνολικό ύψος των πρόσθετων πιστώσεων που απαιτείται ανέρχεται στα €171,8 εκατ., περίπου. Η επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου από την έγκριση της προτεινόμενης πρότασης Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού ανέρχεται στο 0,64% του ΑΕΠ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 15 Ιουνίου 2022 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όπως:

(α) εγκρίνει το επισυναπτόμενο νομοσχέδιο του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.2) του 2022» και το οποίο προνοεί την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €171.852.323, και

(β)  εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.