Η αξία των επενδύσεων στον τομέα της βιωσιμότητας: To invest or not to invest?

Η ανασφάλεια της αγοράς απέναντι στις απαιτούμενες επενδύσεις για υιοθέτηση πρακτικών βιωσιμότητας

Η γρήγορα αναπτυσσόμενη τάση και πίεση για την υιοθέτηση πρακτικών βιωσιμότητας έχει προκαλέσει ανασφάλεια σε εταιρείες στην Κύπρο, αλλά και παγκοσμίως, αφού νιώθουν αβεβαιότητα ως προς την αξία που θα επιφέρουν οι σημαντικές επενδύσεις που επιβάλλονται για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.

Οι πρακτικές βιωσιμότητας, και κυρίως αυτές που σχετίζονται με την «Πράσινη Μετάβαση», συνδέονται τις πλείστες φορές και με σημαντικές κεφαλαιουχικές επενδύσεις. Επενδύσεις τις οποίες οι εταιρείες δεν θα μπορούν για πολύ ακόμα να αποφύγουν, αφού σε αυτές βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής EU Green Deal. Δικαιολογημένα όμως και οι εταιρείες διερωτώνται κατά πόσον οι επενδύσεις αυτές θα επιφέρουν και συμφέροντα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, πέραν των θετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναμένονται.

Οι μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα τις βιωσιμότητας

Ο όρος "αειφόρος ανάπτυξη" δύναται να επιτευχθεί με την υιοθέτηση διαφόρων ενεργειών όπως η διαχείριση της κλιματικής αλλαγής, οι δράσεις προς μηδενικές εκπομπές, η διαχείριση αποβλήτων και υποπροϊόντων μιας πιο βιομηχανοποιημένης κοινωνίας, τα οποία εμπίπτουν στο τρίπτυχο: Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (ESG).

Επενδυτές και γενικότερα όλο το οικοσύστημα πιέζει τις επιχειρήσεις να εναρμονίσουν τα λειτουργικά τους μοντέλα με τις αρχές βιωσιμότητας, καθιστώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη ένα από τα κυριότερα θέματα στη ατζέντα διοικητικών συμβουλίων. Ως εκ τούτου, παρουσιάζονται πλέον τάσεις για σημαντικές επενδύσεις που αφορούν την επίτευξη στόχων βιωσιμότητας, κυρίως στον τομέα του περιβάλλοντος, όπως:

  1. Δημιουργία προϊόντων βάσει των αρχών βιωσιμότητας: Όλο και περισσότεροι καταναλωτές συνειδητοποιούν τις επιπτώσεις που προκαλούν στο περιβάλλον οι αγοραστικές τους συνήθειες και δη τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που αγοράζουν. Επομένως, έχει καταστεί επιτακτική η ανάγκη για τις εταιρείες να επενδύσουν στην καινοτομία για να δημιουργήσουν προϊόντα με βιώσιμα χαρακτηριστικά.
  2. Μείωση και αντιστάθμιση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (Carbon-offsetting): Οι εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν και να εφαρμόσουν πρακτικές για μείωση και αντιστάθμιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από τις λειτουργίες τους.
  3. Μετάβαση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): Η πράσινη μετάβαση από την εποχή των ορυκτών καυσίμων στη λεγόμενη ηλιακή οικονομία είναι κρίσιμη και έχει στον πυρήνα της την ανάπτυξη των τεχνολογιών ΑΠΕ. Κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως μέρος του εταιρικού τους μοντέλου, έχουν προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις. Σε αντίθεση, οι επιχειρήσεις που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα βρίσκονται υπό πίεση να προσαρμόσουν τις επιχειρηματικές τους πρακτικές, ώστε να μεταβούν σε πιο βιώσιμες πηγές ενεργειακού εφοδιασμού.

Η ανάγκη για επενδύσεις σε θέματα βιωσιμότητας εντείνεται και από το επερχόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα επιβάλει σε εταιρείες να γνωστοποιούν με διαφάνεια τον αντίκτυπο των λειτουργιών τους, σε συγκεκριμένα θέματα που εμπίπτουν κάτω από την ομπρέλα του ESG, συμπεριλαμβανομένων και των πιο πάνω.

Η ένδειξη ότι οι βιώσιμες πρακτικές είναι πιο κερδοφόρες

Πρόσφατες ακαδημαϊκές έρευνες καταδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις υψηλής βιωσιμότητας ξεπέρασαν δραματικά τις επιχειρήσεις χαμηλής βιωσιμότητας τόσο σε χρηματιστηριακούς όσο και σε λειτουργικούς δείκτες απόδοσης, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Υψηλή βιωσιμότητα ορίζεται η εφαρμογή περιβαλλοντικών και κοινωνικών πολιτικών επί σειρά ετών, και αντίστοιχα η χαμηλή ως η μη εφαρμογή τέτοιων πολιτικών. Διαφαίνεται πλέον ξεκάθαρα πως η ικανότητα μιας εταιρείας να δημιουργεί θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο λειτουργεί γρήγορα ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οφείλεται στο ότι εταιρείες υψηλής βιωσιμότητας μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους μέσω δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων. Πρόσθετα, οι βιώσιμες εταιρείες είναι σε θέση να καινοτομήσουν δημιουργώντας καλύτερες προοπτικές αύξησης ή διατήρησης της οικονομικής τους αξίας, μακροπρόθεσμα. Η δέσμευση για αειφόρο ανάπτυξη διατηρεί αλλά και ελκύει ποιοτικότερο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο συμβάλλει αποτελεσματικότερα στην ενδυνάμωση της μάρκας και στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη με άμεσο θετικό αντίκτυπο στα έσοδα.

Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι οι επενδύσεις στον τομέα της βιωσιμότητας και της αειφόρου ανάπτυξης έχουν θετικό πρόσημο για τις επιχειρήσεις, τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται και στο φυσικό περιβάλλον.

Συμβουλευτικοί οίκοι έχουν δημιουργήσει εξειδικευμένες ομάδες, όπως το KPMG IMPACT, που παρέχουν ολιστικές λύσεις για να βοηθούν επιχειρήσεις να μεταβούν σε μια βιώσιμη πραγματικότητα. Οι εκτεταμένες αυτές υπηρεσίες επικεντρώνονται σε θέματα ESG, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης με ευρωπαϊκούς κανονισμούς, τη δημιουργία στρατηγικών, την εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων και άλλα, ούτως ώστε να καθοδηγούν σωστά επιχειρήσεις σε κάθε στάδιο του ταξιδιού τους προς τη βιωσιμότητα.

*Senior Manager, ΚPMG IMPACT, KPMG Ltd

**Advisor, KPMG IMPACT, KPMG Ltd