Κέρδη €55,4 εκατ. για την Ελληνική το πρώτο εξάμηνο του 2022

Κέρδη €55,4 εκατ. για την 1η εξαμηνία του 2022, κατέγραψε η Ελληνική Τράπεζα σε σχέση με κέρδη €21,0 εκατ. που είχε παρουσιάσει την 1η εξαμηνία του 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα.

«Παρά τις προκλήσεις, οι επιδόσεις της Ελληνικής Τράπεζας ήταν θετικές και πέραν των προσδοκιών, επιτυγχάνοντας σταθερή πρόοδο στους στρατηγικούς της στόχους. Σημειώνοντας κέρδη €55,4 εκατ. μετά τη φορολογία, αποδείξαμε την ανθεκτικότητα και την ευρωστία του επιχειρηματικού μας μοντέλου», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση για τα αποτελέσματα ο  Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου Oliver Gatzke,

Η κεφαλαιακή θέση, παρέμεινε σταθερή με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας και τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) στο 20,95% και 18,68%, αντίστοιχα, υπερβαίνοντας σημαντικά τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

Ο Αναπροσαρμοσμένος Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) έφτασε στο 3,6% και ο Αναπροσαρμοσμένος Δείκτης κάλυψης προβλέψεων των ΜΕΧ στο 57%.

Όπως ανακοινώθηκε το Project Starlight, η συμφωνία για την πώληση περίπου €0,7 δισ. ΜΕΧ και την πώληση της APS Debt Servicer, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η εξαμηνία του 2022 ανήλθαν στα €133 εκατ. και οι ζημιές απομείωσης στα €11,2 εκατ. Οι νέες χορηγήσεις κατά την 1η εξαμηνία του 2022 ανήλθαν στα €556 εκατ.  Ο Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ανήλθε στο 53% στις 30 Ιουνίου 2022

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 1η εξαμηνία του 2022 ανήλθε στο 76%, ενώ υπήρξε πλεόνασμα ρευστότητας με τον Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 473%, στα €6,4 δισ.

Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανήλθε στο 41% στα €556 εκατ.

Στις 30 Ιουνίου 2022, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €15,5 δισ. και αυξήθηκαν κατά 3% από το τέλος του έτους.