Οι ειδικές αρμοδιότητες των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης

Η μεταρρύθμιση της δομής των τοπικών Aρχών Aυτοδιοίκησης επέρχεται με σημαντικές αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας τους. Μεταξύ άλλων, ειδικότερα με τη δημιουργία των πέντε Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, οι νέοι Οργανισμοί θα έχουν αρμοδιότητες επί της υδατοπρομήθειας, των αποχετευτικών συστημάτων και των αποβλήτων. Τα Μέρη VI – VIII του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου, Αρ. 37(Ι)/2022 αναφέρονται ειδικότερα στα πιο πάνω θέματα.

Όσον αφορά την υδατοπρομήθεια, κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης έχει καθήκον για όλη την περιοχή της αρμοδιότητάς του να παρέχει και να διατηρεί καλή και επαρκή προμήθεια ύδατος και να τηρεί ή να μεριμνά να τηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση όλα τα υδατικά έργα που συνδέονται με αυτήν, να εξασφαλίζει όπως κάθε οικία και κτήριο έχουν διαθέσιμη επαρκή προμήθεια ύδατος, να μεριμνά για την απρόσκοπτη προμήθεια ύδατος και να προβαίνει αμέσως στις απαραίτητες ενέργειες, σε περίπτωση που παρουσιάζεται διακοπή, βλάβη ή άλλο πρόβλημα όσον αφορά την προμήθεια ύδατος. Ο Νόμος μεταφέρει όλα τα υφιστάμενα υδατικά έργα, κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία, καθήκοντα και εξουσίες Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων στον κατά Επαρχία Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, ενώ οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης επιβάλλουν δικαιώματα ή επιβαρύνσεις για την προμήθεια ύδατος με καθορισμένο συντελεστή και σε καθορισμένη κλίμακα και δύνανται, κατ’ εξαίρεσιν, να καθορίζουν διαφορετικούς συντελεστές και κλίμακες για διαφορετικές περιοχές ή για διαφορετικούς σκοπούς, νοουμένου ότι υπάρχει η δέουσα τεκμηρίωση.

Σε σχέση με τα αποχετευτικά συστήματα, οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε στην περιοχή τους, σε κάθε οικισμό με μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού άνω των δύο χιλιάδων,, να συνεχίσουν να υφίστανται και να λειτουργούν συστήματα αποχέτευσης λυμάτων και εγκαταστάσεις τουλάχιστον δευτεροβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων. Στη δικαιοδοσία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης περιέρχονται, επίσης, τα υφιστάμενα αποχετευτικά συστήματα σε οικισμούς κάτω των δυο χιλιάδων κατοίκων, ενώ οι Επαρχιακοί Οργανισμοί μεριμνούν για την κατασκευή, απόκτηση, προμήθεια, συντήρηση, βελτίωση, επέκταση, τροποποίηση και λειτουργία, μεταξύ άλλων, κατάλληλων και επαρκών συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων και συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

Τέλος, όσον αφορά τις επιμέρους αρμοδιότητες των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, περιλαμβάνεται η εφαρμογή των διατάξεων του περί Αποβλήτων Νόμου, του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου και των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμών. Οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης αποτελούν φορέα παραλαβής, επεξεργασίας και γενικά διαχείρισης των αποβλήτων της περιοχής τους και έχουν ευθύνη για τη λειτουργία των χώρων παράδοσης και των εγκαταστάσεων που αφορούν την επεξεργασία ή / και διαχείριση των αποβλήτων αυτών.