Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Νέα έκδοση: «Νεότερη πολιτική φιλοσοφία: Από τον Μακιαβέλλι στον Ρουσσώ»

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του καθηγητή Κυριάκου Δημητρίου, εκδόσεις Επίκεντρο, 2021.

Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Επίκεντρο η μελέτη του καθηγητή Κυριάκου Δημητρίου, «Νεότερη πολιτική φιλοσοφία: Από τον Μακιαβέλλι στον Ρουσσώ». Στο Δελτίο Τύπου των εκδόσεων σημειώνεται σχετικά:

«Σε αυτό το βι­βλιο πα­ρου­σι­ά­ζο­νται πέ­ντε εμ­βλη­μα­τι­κές μορ­φές του νε­ό­τε­ρου πο­λι­τι­κού στο­χα­σμού (Machiavelli, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau). Επι­χει­ρεί­ται μια κρι­τι­κή ανα­σύν­θε­ση των ιδε­ών τους, λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη το έρ­γο τους σφαι­ρι­κά, δί­χως ν’ απο­μο­νώ­νο­νται στο ερευ­νη­τι­κό μι­κρο­σκό­πιο απο­κλει­στι­κά τα κλα­σι­κά πο­λι­τι­κά τους έρ­γα.

Η πνευ­μα­τι­κή τους πα­ρα­κα­τα­θή­κη, στην οποία συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται τα λο­γο­τε­χνι­κά, ιστο­ρι­ο­γρα­φι­κά και γνω­σι­ο­θε­ω­ρη­τι­κα τους κεί­με­να, δι­α­πλέ­κε­ται άρ­ρη­κτα με την πο­λι­τι­κή τους φι­λο­σο­φία και φω­τί­ζει λι­γό­τε­ρο γνω­στές πτυ­χές της κο­σμο­θε­ω­ρί­ας τους.

Το με­θο­δο­λο­γι­κό ερ­μη­νευ­τι­κό εγ­χεί­ρη­μα απο­δί­δει μια σει­ρά από αντι­συμ­βα­τι­κές θε­ω­ρή­σεις, δι­α­νοί­γει νέα ερευ­νη­τι­κά πε­δία, εγεί­ρει δυ­σε­πί­λυ­τα ερω­τή­μα­τα και ανα­δει­κνύει την ανά­γκη για πε­ραι­τέ­ρω κρι­τι­κό ανα­στο­χα­σμό.

Απευ­θύ­νε­ται στους σπου­δα­στές της πο­λι­τι­κής επι­στή­μης και φι­λο­σο­φί­ας, με­λε­τη­τές της ιστο­ρί­ας των ιδε­ών αλ­λά και στον αμύ­η­το ανα­γνώ­στη που ανα­ζη­τεί πλή­ρη, προ­σι­τή και συ­νο­πτι­κή γνώ­ση της νε­ό­τε­ρης πο­λι­τι­κής σκέ­ψης».

Για τον συγγραφέα:

Ο Κ. Δημητρίου είναι καθηγητής της πολιτικής σκέψης και της ιστορίας των ιδεών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται μονογραφίες, άρθρα σε διεθνή περιοδικά και επιμελημένοι τόμοι. Υπήρξε επιμελητής του διεθνούς περιοδικού Polis: The Journal for Greek and Roman Political Thought (2000-2019). Είναι επιστημονικός υπεύθυνος και επιμελητής της σειράς Brill’s Companions to Classical Reception and Companions to Ancient Philosophy. Έχει εκδώσει εννέα λογοτεχνικά έργα (νουβέλες και διηγήματα).

Υποστηρίξτε τη