Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Brexit και θέματα για την Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή καλείται να διαχειριστεί την αβεβαιότητα στην κατάρτιση της εκτήσιας έκθεσης

Σε λιγότερο από ένα μήνα -στις 29 Μαρτίου 2019- δρομολογείται η προγραμματισμένη έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (Brexit). Επί του παρόντος, εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τους όρους με τους οποίους το ΗΒ θα εγκαταλείψει την ΕΕ και το κατά πόσον μεταβατικές ρυθμίσεις ή άλλοι παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα και το μέγεθος των τυχόν επιπτώσεων της αποχώρησης του ΗΒ.


Σε ό,τι αφορά εταιρείες που ενδεχομένως να επηρεαστούν από το Brexit, τόσο η Επιτροπή Ελέγχου και οι υπεύθυνοι ετοιμασίας της ετήσιας έκθεσης και των οικονομικών καταστάσεων, όσο και οι εξωτερικοί ελεγκτές, καλούνται να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν τη σχετική αβεβαιότητα στην κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης και τον εξωτερικό του έλεγχο για το 2018 αντιστοίχως.
Επιπτώσεις πέραν των συνόρων του ΗΒ


Ανοιχτά παραμένουν διάφορα σενάρια, μεταξύ των οποίων η έξοδος χωρίς διαπραγμάτευση ή η παρατεταμένη περίοδος διαπραγμάτευσης. Η αβεβαιότητα που συνδέεται με το Brexit και οι επιπτώσεις του μπορεί να γίνουν αισθητές και εκτός του ΗΒ και της ΕΕ. Για εταιρείες με -άμεση ή έμμεση- έκθεση στο ΗΒ, το Brexit ενδέχεται να επηρεάσει διάφορες πτυχές· για παράδειγμα την αλυσίδα εφοδιασμού, τη ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες, τους φόρους, τα τιμολόγια και τη χρηματοδότηση.
Βrexit - θέματα για την Επιτροπή Ελέγχου


Η Επιτροπή Ελέγχου, στο πλαίσιο της εποπτείας ετοιμασίας της ετήσιας έκθεσης, αναμένεται να αξιολογήσει τη σημαντικότητα των επιπτώσεων του Brexit. Σε περίπτωση που τα θέματα Brexit εγείρουν επιχειρηματικούς κινδύνους, τότε πρέπει να ληφθούν απαραίτητα μέτρα διαχείρισης των επιπτώσεων. Η Επιτροπή βεβαιώνεται ότι η διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις για να εκτιμήσει τον ενδεχόμενο αντίκτυπο που προκύπτει για το επιχειρηματικό μοντέλο, τη στρατηγική, τα επιχειρηματικά σχέδια, τις προβλέψεις και τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.


Σχετικά με το τελευταίο, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει και να αντιμετωπίσει καταλλήλως τις πιθανές επιπτώσεις που εμπερικλείει το Brexit στην ετήσια έκθεση για το 2018. Πιθανοί τομείς της ετήσιας έκθεσης που επηρεάζονται συμπεριλαμβάνουν: την έκθεση διαχείρισης (management report) και τις οικονομικές καταστάσεις.


Σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει υπόψη πιθανούς τομείς των οικονομικών καταστάσεων για τους οποίους θα πρέπει να αξιολογηθεί το κατά πόσον ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις του Brexit αντικατοπτρίζονται καταλλήλως, όπως για παράδειγμα:


γνωστοποιήσεις σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων, χρήση εκτιμήσεων και κρίσεων και τις κύριες πηγές αβεβαιότητας των εκτιμήσεων,


επιπτώσεις για την αξιολόγηση της εταιρείας ως δρώσας οικονομικής μονάδας,


αξιολόγηση ενδείξεων για απομείωση της αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακίνητα) και σχετικής επιμέτρησης της απομείωσης, αν κριθεί αναγκαίο,


επιμέτρηση της εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακίνητα και επενδύσεις σε μη εισηγμένους μετοχικούς τίτλους),


εκτίμηση αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών,


γνωστοποιήσεις για θέματα φορολογίας και σχετικές αβεβαιότητες,


γνωστοποιήσεις για γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού.
Επαρκείς γνωστοποιήσεις


Σε ό,τι αφορά την κατάρτιση και εποπτεία της ετοιμασίας της ετήσιας έκθεσης, είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στην παρουσίαση ουσιαστικών και συγκεκριμένων γνωστοποιήσεων σχετικά με την έκθεση της εταιρείας στους κινδύνους που σχετίζονται με το Brexit και την επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις.


Επενδυτές και ρυθμιστικές Αρχές αναμένεται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις γνωστοποιήσεις σχετικά με το Brexit στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το 2018. Ορισμένες ρυθμιστικές Αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority, ESMA), έχουν επισημάνει ότι -ανάμεσα σε άλλους τομείς- θα εστιάσουν και στις γνωστοποιήσεις για το Brexit.


Επίσης είναι σημαντικό οι γνωστοποιήσεις να είναι συγκεκριμένες στις περιστάσεις της Εταιρείας, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζουν:


τους κίνδυνους που αντιμετωπίζουν και που έχουν αντίκτυπο στο επιχειρηματικό μοντέλο τους,


τις πιθανές απειλές, όπως οι αλλαγές στους φόρους εισαγωγής ή εξαγωγής,


τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ή που σκοπεύουν να προβούν για την καλύτερη διαχείριση των πιθανών επιπτώσεων.


Η πρόκληση στην υλοποίηση του στόχου αυτού είναι βέβαια η αβεβαιότητα γύρω από το τελικό αποτέλεσμα του Brexit.


Πάνω απ’ όλα, όμως, οι υπεύθυνοι κατάρτισης και εποπτείας της ετήσιας έκθεσης πρέπει να έχουν στόχο τη διαφάνεια και να βεβαιώνονται ότι οι γνωστοποιήσεις δίνουν την αληθινή εικόνα για τις πραγματικές επιπτώσεις. Πιθανή προσέγγιση για την επίτευξη διαφάνειας στις γνωστοποιήσεις περιλαμβάνει σενάρια με ανάλυση ευαισθησίας που σχετίζονται με τις αναμενόμενες ταμειακές ροές, αλλά και με τις εκτιμήσεις και κρίσεις που χρησιμοποιεί η διοίκηση για την επιμέτρηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Εισηγήσεις στην Επιτροπή Ελέγχου


Πρακτικές εισηγήσεις για διευκόλυνση της Επιτροπής Ελέγχου στην εποπτεία της ετοιμασίας της ετήσιας έκθεσης σε εταιρείες που αναμένεται να επηρεαστούν από τις επιπτώσεις του Brexit συμπεριλαμβάνουν:


Εμβάθυνση στις πιθανές επιδράσεις του Brexit εντός περιβάλλοντος εταιρείας για καλύτερη κατανόηση των δυνητικών επιπτώσεων.


Λεπτομερής αξιολόγηση των γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις για να διαπιστωθεί ότι είναι εύρωστες και σχετικές.


Βεβαίωση ότι η γνωστοποίηση είναι συγκεκριμένη στις περιστάσεις της εταιρείας - συμπεριλαμβανομένης της επεξήγησης του τρόπου με τον οποίο έχει προετοιμαστεί ή μετριαστεί η αβεβαιότητα γύρω από το Brexit, όπως επίσης και πώς έχει επηρεάσει ή θα μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις.


Συνέπεια στην έκθεση διαχείρισης και στις οικονομικές καταστάσεις ως μέρη της ετήσιας έκθεσης.
ΦΑΙΔΡΑ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ
phedra.diomidous@kpmg.com.cy
Principal, KPMG Limited
Τηλ. 22209000


Υποστηρίξτε τη