Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Σύγχυση με τα καθυστερημένα έσοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σε μερικές Εκθέσεις Καθυστερημένων Εσόδων περιλήφθηκαν, λανθασμένα, ποσά τα οποία εξοφλήθηκαν εντός του 2018. Επίσης δεν ετοιμάστηκαν Εκθέσεις Καθυστερημένων Εσόδων σε όλες τις περιπτώσεις

Σοβαρό πρόβλημα προέκυψε με τα καθυστερημένα έσοδα της δημοσιονομικής έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σύγκριση με τα ποσά που παρουσιάζονται στις Εκθέσεις Καθυστερημένων Εσόδων των υπολοίπων Υπηρεσιών/Τμημάτων.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, από έλεγχο περιορισμένου αριθμού Εκθέσεων Καθυστερημένων Εσόδων, διαπιστώθηκαν διαφορές, οι οποίες οφείλονται στην αναθεώρηση, για διάφορους λόγους, των Εκθέσεων Καθυστερημένων Εσόδων, από τις Υπηρεσίες/Τμήματα, μετά την κατάρτιση της Δημοσιονομικής Έκθεσης, καθώς επίσης στο ότι, σε ορισμένες Εκθέσεις Καθυστερημένων Εσόδων, περιλαμβάνονται ποσά που δεν περιλήφθηκαν στον Πίνακα της Δημοσιονομικής Έκθεσης.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι σε μερικές Εκθέσεις Καθυστερημένων Εσόδων και κατ’ επέκτασιν στον Πίνακα της Δημοσιονομικής Έκθεσης, περιλήφθηκαν, λανθασμένα, ποσά τα οποία εξοφλήθηκαν εντός του 2018. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δεν ετοιμάστηκαν Εκθέσεις Καθυστερημένων Εσόδων σε όλες τις περιπτώσεις.

Εντούτοις, σύμφωνα με τη Δημοσιονομική Έκθεση, τα καθυστερημένα έσοδα κατά την 31.12.2018 ανέρχονταν σε €2.656.699.385, εκ των οποίων τα €2.027.260.788 ή το 76% αφορούσαν στο Τμήμα Φορολογίας.

Ποσό ύψους €6,5 εκ., που αφορά στην επιβολή διοικητικών προστίμων, από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (€5,9 εκ.) και από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (€0,6 εκ.), που περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες Εκθέσεις Καθυστερημένων Εσόδων στις 31.12.2018, δεν περιλήφθηκε στον Πίνακα της Δημοσιονομικής Έκθεσης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, όπως διαπιστώθηκε, δικαίωμα για επιβολή διοικητικών προστίμων έχουν και άλλες Υπηρεσίες/Τμήματα, βάσει της οικείας νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, των οποίων τα διοικητικά πρόστιμα δεν έτυχαν παρόμοιου χειρισμού, ενδεχομένως επειδή στην Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων περιλήφθηκαν στη στήλη «Καθυστερήσεις περιόδου» αντί στη στήλη «Τόκοι και πρόστιμα».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέφρασε την άποψη ότι, τα οφειλόμενα διοικητικά πρόστιμα, για τα οποία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχει παρέλθει η ημερομηνία εξόφλησης και δεν βρίσκεται σε εκκρεμότητα προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου ή ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διευθυντή, Υπουργού ή του Υπουργικού Συμβουλίου, πρέπει να περιλαμβάνονται στα καθυστερημένα έσοδα.

Στις Εκθέσεις Καθυστερημένων Εσόδων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Διοίκηση, καθώς και των Τμημάτων Υπηρεσιών του περιλαμβάνονται, κατά το πλείστον, οφειλές που προέκυψαν από υπερπληρωμές δημόσιων βοηθημάτων, επιδομάτων και γενικά παροχών κοινωνικής προστασίας, τα οποία παρουσιάζονται και στον Πίνακα Καθυστερημένων Εσόδων της Δημοσιονομικής Έκθεσης.

Τα πιο πάνω ποσά αφορούν σε ανακτήσεις που προκύπτουν λόγω της εκ των υστέρων διαπίστωσης ότι αυτά καταβλήθηκαν στη βάση ελλιπών στοιχείων, που απέκρυπταν ουσιώδη γεγονότα, ή λόγω ανακριβούς δήλωσης σχετικά με ουσιώδη γεγονότα, ανεξάρτητα αν τέτοια παράλειψη ή δήλωση ήταν δόλια ή όχι, ή/και τα οποία δεν δικαιούνταν οι λήπτες με βάση τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, σε επιστολή του προς τη Γενική Λογίστρια, ανέφερε ότι δεν παρουσίαζε καθυστερημένα έσοδα κατά την 31.12.2018. Το ίδιο ανέφερε και για το 2017. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, την 31.12.2018 εκκρεμούσαν οφειλές εταιρειών για ετήσια τέλη που αφορούν στα έτη 2012-2018, ύψους €211,9 εκ. (31.12.2017: €189,1 εκ.).

Σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές εταιρειών οι οποίες έχουν υποβάλει αίτηση για διαγραφή, ωστόσο η διαδικασία διακόπηκε μετά από ενστάσεις, κυρίως, του Τμήματος Φορολογίας.

Επίσης, στον αριθμό των εγγεγραμμένων εταιρειών, πιθανόν να συμπεριλαμβάνονται και εταιρείες, για τον ακριβή αριθμό των οποίων δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στο Τμήμα, που είχαν εγγραφεί πριν από τις 14.8.1974 και είχαν την έδρα τους ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών τους ή την περιουσία τους σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και δεν δραστηριοποιούνται πλέον και/ή διαθέτουν μόνο περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις μη ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας. Οι εν λόγω εταιρείες, βάσει του άρθρου 391Α του περί Εταιρειών Νόμου, εξαιρούνται από την υποχρέωση για καταβολή του ετήσιου τέλους.

Υποστηρίξτε τη