Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Κοινός Στρατηγικός Σχεδιασμός στην ελεύθερη Αμμόχωστο

Ενιαία Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης για τους τέσσερεις Δήμους και τις πέντε Κοινότητες της ελεύθερης Αμμοχώστου, με στόχο την άντληση κονδυλίων για συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται στην ελεύθερη Αμμόχωστο ο κοινός στρατηγικός σχεδιασμός των εννέα τοπικών Αρχών, ώστε να διαμορφωθεί η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, με απώτερο στόχο τη συγκεκριμενοποίηση των αναπτυξιακών έργων που μπορούν να υλοποιηθούν και την άντληση σχετικών κονδυλίων από τη νέα προγραμματική περίοδο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αγίας Νάπας διαβούλευση μεταξύ των τοπικών αξιωματούχων, ώστε να υποβληθούν οι προτάσεις της κάθε τοπικής Αρχής για αναπτυξιακά έργα, ώστε να προχωρήσει η διαμόρφωση του κοινού στρατηγικού σχεδιασμού.

Τον στρατηγικό σχεδιασμό αλλά και το εταιρικό σχήμα συναπαρτίζουν οι Δήμοι Παραλιμνίου, Δερύνειας, Σωτήρας και Αγίας Νάπας και οι κοινότητες Λιοπετρίου, Φρενάρους, Αγίου Γεωργίου Αχερίτου, Άχνας και Αυγόρου, ενώ οι πολίτες της περιοχής καλούνται να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης.

Υλοποιείται το όραμα των τοπικών Αρχών

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, Χρίστος Ζαννέτου, χαρακτήρισε σημαντική την όλη διαδικασία γιατί, όπως είπε, η επαρχία Αμμοχώστου τόσα χρόνια στερείτο έργων υποδομής και χρηματοδοτήσεων.

Τόνισε ότι η επαρχία Αμμοχώστου, παρά το ότι είναι ημικατεχόμενη, στηρίζει σημαντικά την κυπριακή οικονομία και, μέσα σε κλίμα συνεργασίας, όλες οι οντότητες μαζί προχωρούν σε αυτόν τον σχεδιασμό με το όραμα για το μέλλον, τόσο για την επαρχία όσο και για τις γενιές που θα ακολουθήσουν.

Βασικούς στόχους της διαβούλευσης αποτέλεσαν η παρουσίαση του πλαισίου και των κατευθυντήριων γραμμών για την εκπόνηση της στρατηγικής, η συνδιαμόρφωση του οράματος και των βασικών αξόνων χάραξης της στρατηγικής, η κατάθεση προτάσεων για επιτέλεση έργων και ενδεικτικών δράσεων που θα συμβάλουν στην ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου και τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Όραμα της κοινής Στρατηγικής, όπως αναφέρθηκε και στη δημόσια διαβούλευση, είναι να καταστεί η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου ένας βιώσιμος, καινοτόμος και λειτουργικός τόπος διαβίωσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και παράλληλα να αποτελέσει έναν ελκυστικό σύγχρονο προορισμό, αναβαθμίζοντας την τουριστική εμπειρία όσων την επισκέπτονται.

Ευκαιρίες από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης είναι οι ευκαιρίες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με την προγραμματική περίοδο 2021-2027, που να στηρίζονται στις πέντε πολιτικές του ΕΤΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι πολιτικές αφορούν: πρώτον, σε μία εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, μέσω ενίσχυσης των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και την αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών, εκμετάλλευσης των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις, ενίσχυσης της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και ανάπτυξης δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα.

Δεύτερον, σε μια πιο Πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των Πράσινων και Γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και ειδικότερα στην προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης, στην προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού αποθήκευσης σε τοπικό επίπεδο, στην προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας στις καταστροφές, στην προαγωγή της βιώσιμης διαχείρισης του νερού, στην προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία και στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας, των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον και τη μείωση της ρύπανσης.

Τρίτον, σε μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ και ειδικότερα σε ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας, στην ανάπτυξη βιώσιμου, ανθεκτικού στην κλιματική αλλαγή, έξυπνου, ασφαλούς και διατροπικού ΔΕΔ-Μ, στην ανάπτυξη βιώσιμης, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, έξυπνης, ασφαλούς και διατροπικής εθνικής, περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας, με καλύτερη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ και διασυνοριακή κινητικότητα και προαγωγή της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας.

Τέταρτη πολιτική του ΕΤΠΑ, μια πιο Κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και ειδικότερα η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αγορών εργασίας και της πρόσβασης σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης της κοινωνικής καινοτομίας και των υποδομών, η βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της ανάπτυξης υποδομών, η ακόμη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, μεταναστών και των μειονεκτουσών ομάδων, με την εφαρμογή ολοκληρωμένων μέτρων που αφορούν μεταξύ άλλων τη στέγαση και τις κοινωνικές υπηρεσίες και η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη με την ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

Τέλος, πέμπτη πολιτική του ΕΤΠΑ, μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών και πιο συγκεκριμένα, η ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές και η ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των παράκτιων περιοχών μέσω της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων ΟΧΑ

Τα κριτήρια αξιολόγησης των Προτάσεων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης είναι η Σκοπιμότητα της Στρατηγικής κατά 30%, η Ποιότητα Στρατηγικής, η Ωριμότητα μελετών και έργων, ο Προϋπολογισμός και το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης και η Διοικητική Ικανότητα του Φορέα κατά ποσοστό 15% έκαστο και η Ανάπτυξη Τοπικών Συνεργασιών κατά 10%.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ανάμεσα στα κριτήρια επιλεξιμότητας του εταιρικού σχήματος είναι ο συνολικός πληθυσμός πέραν των 25 χιλιάδων κατοίκων και η συνεργασία τουλάχιστον δύο Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Υποστηρίξτε τη