Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Το νέο τρίπτυχο για στήριξη της οικονομίας

Το νέο πακέτο στήριξης της πραγματικής οικονομίας, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει σχέδιο απευθείας στήριξης πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων, στοχευμένες κρατικές εγγυήσεις €1,5 δις, καθώς και σχέδιο φορολογικών κινήτρων σε ιδιοκτήτες που θα προχωρήσουν σε μείωση των ενοικίων

Ένα νέο πακέτο στήριξης της πραγματικής οικονομίας λόγω της κρίσης του κορωνοϊού με τρία εργαλεία, εξήγγειλε την εβδομάδα που μας πέρασε ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης. Το νέο αυτό τρίπτυχο περιλαμβάνει σχέδιο απευθείας στήριξης πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων, στοχευμένες κρατικές εγγυήσεις €1,5 δισεκατομμυρίου, καθώς και σχέδιο φορολογικών κινήτρων σε ιδιοκτήτες που θα προχωρήσουν σε μείωση των ενοικίων. Το εν λόγω σχέδιο πρέπει να εγκριθεί τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τα νομοσχέδια αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά. Σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι ποντάρει η Κυβέρνηση για να πετύχει την απαιτούμενη συναίνεση που χρειάζεται σε επίπεδο Βουλής, για την έγκριση του νομοσχεδίου των κρατικών εγγυήσεων για νέο δανεισμό από τις τράπεζες. Τα νομοσχέδια θα τεθούν προς συζήτηση στην αυριανή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ενώ την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση ενώπιον της Ολομέλειας του Σώματος.

Ο νόμος για στήριξη

των επιχειρήσεων

Προχωρώντας στη δεύτερη φάση της διαχείρισης της πανδημίας αλλά και στη σταδιακή άρση των περιορισμών, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ένα νέο, πιο στοχευμένο πακέτο στήριξης της οικονομίας, μέσω τριών νέων νομοσχεδίων.

Πρόκειται για τον νόμο «περί της στήριξης των επιχειρήσεων με βάση το προσωρινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία για τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου του COVID-19», σύμφωνα πάντα με το πλαίσιο και τις χαλαρώσεις που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Νόμος αυτός προβλέπει χορηγία στις μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους, δηλαδή τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτούς που εργοδοτούν μέχρι 10 άτομα, ως ακολούθως:

- Επιχειρήσεις σε πλήρη αναστολή εργασιών μέχρι την 3η Μαΐου: €2.625

- Επιχειρήσεις που συνεχίζουν να είναι σε πλήρη αναστολή εργασιών μετά την 4η Μαΐου: €3.500

- Επιχειρήσεις σε μερική αναστολή εργασιών μέχρι την 3η Μαΐου: €1.875

- Επιχειρήσεις που συνεχίζουν να είναι σε μερική αναστολή εργασιών μετά την 5η Μαΐου: €2.500

- Αυτοτελώς εργαζόμενοι σε πλήρη ή μερική αναστολή εργασιών μέχρι την 3η Μαΐου: €1.125

- Αυτοτελώς εργαζόμενοι που συνεχίζουν να είναι σε πλήρη ή μερική αναστολή εργασιών μετά την 4η Μαΐου: €1.500.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται σημαντική βοήθεια στις μικρές επιχειρήσεις, για κάλυψη αναγκών την περίοδο της κρίσης, όπως για παράδειγμα η κάλυψη ενοικίων, ορισμένων οφειλών σε προμηθευτές ή άλλα λειτουργικά έξοδα. Επισημαίνεται ότι, παράλληλα με τα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, καλύπτεται ένα μεγάλο μέρος του μισθολογικού κόστους αυτών των επιχειρήσεων. Από την εν λόγω πρόνοια του Νόμου, υπολογίζεται ότι μπορούν να επωφεληθούν μέχρι και 40.000 επιχειρήσεις.

Ο Νόμος προβλέπει, επίσης, την παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις μέσω εγγυημένων δανείων ύψους 1.5 δις ευρώ ως ακολούθως:

- 300 εκ. ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες εργοδοτούν κάτω από δέκα άτομα.

- 1 δις ευρώ σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.

- 200 εκ. ευρώ σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Το ποσοστό εγγύησης των δανείων θα είναι για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους της τάξης του 85% από το κράτος και 15% από τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα καλύπτεται το 70% της εγγύησης από το κράτος και το 30% από τα πιστωτικά ιδρύματα. Τα δάνεια θα δίνονται για διάρκεια τριών μηνών μέχρι έξι χρόνων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με πολύ ευνοϊκούς όρους και ευνοϊκό επιτόκιο. Η συνολική ρευστότητα η οποία δύναται να διοχετευθεί στην αγορά μέσω των εγγυημένων δανείων θα κυμανθεί κοντά στα €6 δις.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, «γι’ αυτό το σκέλος του νομοσχεδίου έγινε εκτενής διαβούλευση με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και έχουν υιοθετηθεί οι πλείστες προτάσεις των κομμάτων, οι οποίες μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές, κινούνταν εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου και της φιλοσοφίας αυτών των προγραμμάτων, αλλά και των δυνατοτήτων μας ως χώρας. Τα δύο μέρη του σχεδίου, δηλαδή της χορηγίας και των εγγυημένων δανείων, είναι συμπληρωματικά το ένα με το άλλο και το ένα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το άλλο. Χρειάζονται και τα δύο».

Οι δύο φορο-απαλλαγές για μείωση ενοικίων

Πρόσθετα, και ειδικά όσον αφορά το ενοίκιο, τα άλλα δύο νομοσχέδια, τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφορούν κίνητρα για περαιτέρω μείωση των ενοικίων. Πρόκειται για το νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί φορολογίας του εισοδήματος νόμους του 2002 μέχρι 2020» και το νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί εκτάκτου εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας νόμους του 2002 μέχρι 2020». Σκοπός των δύο νομοσχεδίων είναι να δοθεί φορολογικό κίνητρο σε ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία σε φυσικά ή σε νομικά πρόσωπα να προβούν σε εθελοντική μείωση του ενοικίου για περίοδο τριών μηνών, λόγω των οικονομικών προβλημάτων που υπέστησαν οι ενοικιαστές συνεπεία του κορωνοϊού. Η φορολογική ελάφρυνση που θα παραχωρείται ισούται με το 50% του ποσού μείωσης του ενοικίου, νοουμένου ότι η εν λόγω μείωση ενοικίου δεν υπερβαίνει το πενήντα (50%) και δεν είναι μικρότερη του τριάντα (30%) τοις εκατόν του μηνιαίου ενοικίου.

Σύμφωνα με το πρώτο νομοσχέδιο, στην περίπτωση εισοδήματος προσώπου από ενοικίαση κτηρίων, αφαιρείται ποσό που ισούται με το 50% της μείωσης του ενοικίου στην οποία ο ιδιοκτήτης προέβη εθελοντικά, νοουμένου ότι η εν λόγω μείωση ενοικίου δεν υπερβαίνει το πενήντα (50%) και δεν είναι μικρότερη του τριάντα (30%) τοις εκατόν του μηνιαίου ενοικίου. Νοείται ότι η μείωση του ενοικίου αφορά ενοίκια της περιόδου Απριλίου μέχρι Ιουνίου του 2020 και ότι η αφαίρεση δεν παραχωρείται στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής είναι συνδεδεμένα μέρη. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020.

Σύμφωνα με το δεύτερο νομοσχέδιο περί εκτάκτου εισφοράς για την άμυνα, τα ακαθάριστα ενοίκια της περιόδου Απριλίου μέχρι Ιουνίου του 2020 επί των οποίων καταβάλλεται έκτακτη εισφορά, μειώνονται περαιτέρω με ποσό που ισούται με το 50% της μείωσης του ενοικίου στην οποία ο ιδιοκτήτης προέβη εθελοντικά, νοουμένου ότι η μείωση του ενοικίου δεν υπερβαίνει το πενήντα (50%) και δεν είναι μικρότερη του τριάντα (30%) τοις εκατόν του μηνιαίου ενοικίου. Σημειώνεται ότι η μείωση παραχωρείται νοουμένου ότι η μείωση του ενοικίου αφορά τα ενοίκια ολόκληρης της περιόδου Απριλίου μέχρι Ιουνίου του 2020 και προβλέπεται ότι η μείωση δεν παραχωρείται στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής είναι συνδεδεμένα μέρη.

Τα νομοσχέδια οδηγούνται αύριο Δευτέρα προς συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ενώ αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής την ερχόμενη Παρασκευή.

Προς τη σωστή κατεύθυνση

η ρύθμιση για τα ενοίκια

Σχολιάζοντας τα δύο νομοσχέδια, ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ), Γιώργος Μουσκίδης, σε δηλώσεις του στο «Σίγμα», χαιρέτισε την απόφαση της Κυβέρνησης, σημειώνοντας πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το πιο σημαντικό, όπως εξήγησε, είναι ότι η Κυβέρνηση δήλωσε τη θέση της, δίνοντας φορολογικές ελαφρύνσεις με στόχο να τα βρουν οι ιδιοκτήτες με τους ενοικιαστές τους, γιατί πολλοί ενοικιαστές σταμάτησαν να πληρώνουν τα ενοίκιά τους εν αναμονή των αποφάσεων της Κυβέρνησης και δημιουργούνταν άλλα προβλήματα. «Οπότε τελειώνει αυτή η ιστορία και θα προχωρήσουν όλοι με μία ρύθμιση», πρόσθεσε. «Όσον αφορά τη συγκεκριμένη πρόταση, επί της ουσίας προνοεί ότι αν ο ιδιοκτήτης εισπράττει 1.000 ευρώ ενοίκιο και αποφασίσει να κάνει 300 ευρώ μείωση για τους τρεις αυτούς μήνες, τότε τα 150 ευρώ που θα κάνει έκπτωση θα έρθει το κράτος να του τα δώσει πίσω», υπέδειξε. Περαιτέρω, πρόσθεσε πως θα πρέπει να δουν σε λεπτομέρεια πώς θα προχωρήσει αυτό το μέτρο. Τέλος, κάλεσε τους ενοικιαστές που δεν είχαν επιπτώσεις από την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού, να πληρώσουν τα ενοίκια για να μην προχωρήσουν στα δικαστήρια και οι υπόλοιποι να τα βρουν με τους ιδιοκτήτες με βάση την απόφαση της Κυβέρνησης.

Έκκληση ΟΕΒ - ΚΕΒΕ

προς τη Βουλή

Από πλευράς της η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε ανακοίνωσή της εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να προωθήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων νέο πακέτο στήριξης της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Η ΟΕΒ σημειώνει πως «η άμεση ψήφιση του νέου Νομοσχεδίου που αφορά της Κρατικές Εγγυήσεις ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να εξασφαλίσουν επιτέλους την αναγκαία και πολύτιμη χρηματοδότησή τους, θα δώσει ουσιαστική ώθηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Η παροχή ρευστότητας είναι μέτρο εξαιρετικά καθοριστικό και απολύτως αναγκαίο για την επιβίωση και ανάκαμψη των επιχειρήσεων μέσα στις πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες». Περαιτέρω, η ΟΕΒ θεωρεί πολύ σημαντική την ψήφιση των δύο νομοσχέδιων που αφορούν σε κίνητρα για μείωση των ενοικίων και δίδουν ανάσα στους ενοικιαστές να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις οικονομικές τους δυσκολίες. Καταληκτικά, απευθύνει έκκληση στα κοινοβουλευτικά κόμματα όπως επειγόντως προωθήσουν την ψήφιση του νέου πακέτου μέτρων χωρίς άλλη καθυστέρηση, το οποίο θα φέρει τον επιχειρηματικό κόσμο και την οικονομία του τόπου πιο κοντά στην έξοδο από την κρίση.

Με τη σειρά του το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση των τριών νέων νομοσχεδίων για στήριξη της οικονομίας, στα οποία περιλαμβάνεται και πρόταση για το θέμα των ενοικίων. Με την ευκαιρία αυτή το ΚΕΒΕ απευθύνει γι’ ακόμα μια φορά δημόσια έκκληση στη Βουλή για την άμεση έγκριση του κυβερνητικού νομοσχεδίου για διάθεση στις επιχειρήσεις δανείων συνολικού ύψους €2 δις με κυβερνητικές εγγυήσεις. Όπως αναφέρει το ΚΕΒΕ, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντέξουν και άλλο χρονικό διάστημα χωρίς ρευστότητα, αφού τον τελευταίο ενάμιση μήνα οι περισσότερες είναι χωρίς νέες πωλήσεις και χωρίς εισπράξεις χρημάτων. Η εικόνα αυτή, αν συνεχιστεί, τονίζει το ΚΕΒΕ, θα οδηγήσει χωρίς καμιά αμφιβολία σε υπονόμευση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, με άμεσο αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε χρεοκοπίες εταιρειών και σε αύξηση της ανεργίας.

Την ερχόμενη Παρασκευή

τίθενται προς ψήφιση

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ, Άγγελος Βότσης, ανέφερε στη «Σημερινή» ότι τα νομοσχέδια οδηγούνται αύριο Δευτέρα, στις 9 π.μ., προς συζήτηση στην Επιτροπή, ενώ αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής την ερχόμενη Παρασκευή. Κληθείς να σχολιάσει τα όσα προνοούνται στο νέο αυτό πακέτο στήριξης της οικονομίας, δήλωσε πως «είναι προς τη σωστή κατεύθυνση», ενώ πρόσθεσε πως «η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα μελετήσει στο σύνολο τα νομοθετήματα και ανάλογα θα τοποθετηθούμε».

Υποστηρίξτε τη