Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Αλλαγές στην περί ΦΠΑ Νομοθεσία, που αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2021

Από την 1η Ιουλίου 2021 ένας σημαντικός αριθμός τροποποιήσεων της Κοινοτικής Οδηγίας σε θέματα ΦΠΑ (2006/112/EΕ) τίθεται σε άμεση ισχύ, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι κανόνες που ισχύουν για όσες διασυνοριακές συναλλαγές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά με τελικό αποδέκτη τους καταναλωτές (B2C)

Από τον Ιούλιο του 2021 αναμένονται σημαντικές αλλαγές στον τομέα του ΦΠΑ, αφού θα τεθούν σε ταυτόχρονη εφαρμογή σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) νέοι κανόνες ΦΠΑ αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ σε τοπικό επίπεδο, κατόπιν σχετικής απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Δημοκρατία, θα αρχίσουν να επιβάλλονται χρηματικές επιβαρύνσεις για τη μη εφαρμογή του μηχανισμού της αντίστροφης χρέωσης.

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας ΦΠΑ αναφορικά

με το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Από την 1η Ιουλίου 2021 ένας σημαντικός αριθμός τροποποιήσεων της Κοινοτικής Οδηγίας σε θέματα ΦΠΑ (2006/112/EΕ) τίθεται σε άμεση ισχύ, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι κανόνες που ισχύουν για όσες διασυνοριακές συναλλαγές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά με τελικό αποδέκτη τους καταναλωτές (B2C). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις με τις Οδηγίες 2017/2455 και 2019/1995 αντίστοιχα. Μέσω των εν λόγω τροποποιήσεων, η ΕΕ αποσκοπεί στην απλοποίηση των υποχρεώσεων ΦΠΑ, που προκύπτουν για όλες τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις αγαθών ή παρέχουν υπηρεσίες κυρίως μέσω του διαδικτύου προς τους τελικούς καταναλωτές. Περαιτέρω, επιδιώκεται η απόδοση του ΦΠΑ που προκύπτει από τέτοιου είδους συναλλαγές στο Κράτος Μέλος πραγματοποίησης της συναλλαγής.

Ειδικότερα, καταργούνται οι τρέχουσες απαλλαγές από τον ΦΠΑ για εισαγωγές στην ΕΕ δεμάτων χαμηλής αξίας και θεσπίζεται νέο ειδικό καθεστώς για την εξ αποστάσεως πώληση αγαθών εισαγόμενων από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες με αξία που δεν υπερβαίνει τα €150, η καλούμενη μονοαπευθυντική θυρίδα για τις εισαγωγές (IOSS). Σημειώνεται ότι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η είσπραξη του ΦΠΑ μπορεί να μεταφερθεί σε ταχυδρομικούς φορείς, σε εταιρείες ταχυμεταφορών ή/και σε τελωνειακούς πράκτορες.

Καταργούνται επίσης τα όρια των πωλήσεων αγαθών από απόσταση προς τελικούς καταναλωτές (B2C) εντός της ΕΕ (€35.000 ή €100.000). Εφαρμόζεται νέο όριο ύψους €10.000 για ολόκληρη την ΕΕ, κάτω από το οποίο η ενδοκοινοτική εξ αποστάσεως πώληση αγαθών θα μπορεί να συνεχίσει να υπόκειται σε ΦΠΑ στο Κράτος Μέλος στο οποίο βρίσκονται τα αγαθά κατά τον χρόνο αναχώρησης της αποστολής ή της μεταφοράς.

Ταυτόχρονα, διευρύνεται η εφαρμογή του συστήματος μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας (Mini One Stop Shop-MOSS), που εφαρμόζεται από το 2015 για την παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, με τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης μονοαπευθυντικής θυρίδας (OSS). Το διευρυμένο σύστημα θα επεκταθεί και σε άλλες υπηρεσίες B2C, στις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, καθώς και σε ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών.

Ποια άλλη αλλαγή επέρχεται στην κυπριακή

περί ΦΠΑ Νομοθεσία σε τοπικό επίπεδο

Στις 31 Ιουλίου 2020 η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την τροποποίηση σημαντικού αριθμού άρθρων τής περί ΦΠΑ Νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το άρθρο 45 του περί ΦΠΑ Νόμου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου Ν. 122(Ι)/2020), στο άρθρο 45 του περί ΦΠΑ Νόμου προστέθηκε το εδάφιο 7Β, το οποίο καθιερώνει για πρώτη φορά την επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης ύψους €200 για κάθε τριμηνία, στην οποία εντοπίζεται παράλειψη απόδοσης ΦΠΑ εκροών με τον μηχανισμό της αντίστροφης χρέωσης.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη χρηματική επιβάρυνση θα επιβάλλεται ανεξάρτητα τόσο από τον αριθμό των συναλλαγών που εμπίπτουν στον μηχανισμό της αντίστροφης χρέωσης κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου (μία ή περισσότερες συναλλαγές), όσο και από το κατά πόσον οι συναλλαγές αφορούν αγαθά ή υπηρεσίες που λαμβάνονται από Κύπριους ή μη Κύπριους προμηθευτές/παρόχους υπηρεσιών. Η χρηματική επιβάρυνση θα επιβάλλεται ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο φορολογούμενος θα δικαιούται να ανακτήσει πλήρως τον φόρο εκροών που αυτο-υπολόγισε στο πλαίσιο εφαρμογής της αντίστροφης χρέωσης. Το Τμήμα Φορολογίας εξετάζει ακόμα το ενδεχόμενο αναδρομικής επιβολής της χρηματικής επιβάρυνσης, εφόσον εντοπιστούν περιπτώσεις μη απόδοσης ΦΠΑ εκροών στη Δημοκρατία με τον μηχανισμό της αντίστροφης χρέωσης, στα πλαίσια ελέγχων που θα διεξάγονται από τον Ιούλιο του 2021 και έπειτα, αλλά που θα καλύπτουν προγενέστερες περιόδους. Το ανώτατο όριο επιβαρύνσεων για μη συμμόρφωση με την υποχρέωση εφαρμογής της αντίστροφης χρέωσης τέθηκε στις €4.000.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι η αντίστροφη χρέωση πρέπει να εφαρμόζεται για αποκτήσεις αγαθών ή υπηρεσιών που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (1) λήψη φορολογητέων υπηρεσιών από πρόσωπα μη εγκατεστημένα στη Δημοκρατία (άρθρο 11), (2) λήψη υπηρεσιών ή υπηρεσιών μαζί με αγαθά στο πλαίσιο κατασκευής μετατροπής, κατεδάφισης, επιδιόρθωσης ή συντήρησης οικοδομής ή οποιουδήποτε έργου πολιτικής μηχανικής (άρθρο 11Β), (3) αγορά αγαθών από πρόσωπα των οποίων η οικονομική δραστηριότητα εμπίπτει στον κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 46771 και συνίστανται σε μεταχειρισμένα μέταλλα (άρθρο 11Γ), (4) αγορά κινητών τηλεφώνων, ταμπλετών, μηχανισμών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, φορητών υπολογιστών, κ.λπ. (άρθρο 11Ε), (5) αποκτήσεις αγαθών από άλλα Κράτη Μέλη (άρθρο 12Α).

Εισήγηση KPMG

Λόγω του ότι οι ανωτέρω τροποποιήσεις αναμφίβολα θα επηρεάσουν είτε θετικά είτε αρνητικά τους Κύπριους εμπορευομένους, εισηγούμαστε όπως προβούν άμεσα στις απαραίτητες τροποποιήσεις ή ακόμα και διορθώσεις στα εσωτερικά τους συστήματα και διαδικασίες, ώστε με την εφαρμογή των τροποποιήσεων από 1η Ιουλίου 2021 να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε όποιες νέες προκλήσεις ενδεχομένως προκύψουν.

*Διοικητικός Σύμβουλος, KPMG Limited

**Senior Manager, KPMG Limited

Υποστηρίξτε τη