Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Πρώτα βήματα για τη μετάβαση της ΕΑΣ σε πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον

Η Πρόεδρος της ΕΑΣ Ιωάννα Φιάκκου αναλύει στη «Σ» το ψηφιακό όραμα της Αρχής

Με στόχο να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις κανονιστικές αλλαγές σε επίπεδο ΕΕ και τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα, η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων εξέδωσε πρόσφατα Οδηγία AML προς τους εποπτευόμενούς της, ενώ διεξήγαγε έρευνα για την εφαρμογή του Blockchain στη βιομηχανία του στοιχήματος, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιάσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η Πρόεδρος της ΕΑΣ, Ιωάννα Φιάκκου, αναλύει σε συνέντευξή της στη «Σημερινή» το όραμα της Αρχής για ψηφιακό μετασχηματισμό, τις ενέργειές της για βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης των εποπτευομένων, ενώ αναφέρεται στην έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης της Αρχής με τα διεθνώς αναγνωρισμένα Πρότυπα ISO27001, ISO37001 και ISO31000.


Έχετε εκδώσει πρόσφατα Οδηγία AML προς τους εποπτευόμενούς σας. Πού αποσκοπεί και τι επιδιώκετε;

Η οδηγία έχει εκδοθεί από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων κατόπιν εναρμόνισης με την εθνική νομοθεσία και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Απώτερος σκοπός της οδηγίας είναι ο περιορισμός των περιστατικών εκμετάλλευσης του τομέα και της χειραγώγησης συγκεκριμένων συνθηκών που ευνοούν τη διάπραξη συναφών αδικημάτων. Η ορθή εφαρμογή των προνοιών της εθνικής νομοθεσίας και κατά συνέπεια των Ευρωπαϊκών Οδηγιών συνιστά εφαλτήριο για την καλλιέργεια αξιοπιστίας και ενίσχυση της εμπιστοσύνης του τομέα ειδικότερα, αλλά και της Δημοκρατίας γενικότερα. H οδηγία στοχεύει μέσω πρακτικών εφαρμογών και παραδειγμάτων να υποβοηθήσει τις υπόχρεες οντότητες, δηλαδή τους εποπτευομένους της Αρχής, να συμμορφωθούν με τις εθνικές και ευρωπαϊκές απαιτήσεις με αποτελεσματικότητα και ομοιομορφία. Ειδικότερα, η Οδηγία προνοεί την επισήμανση και καταγραφή των αδυναμιών μέσω της προσέγγισης υπολογιζόμενου κινδύνου, τη δημιουργία ενός κυκλικού συστήματος συνεχούς αξιολόγησης και βελτίωσης, καθώς και τη δέσμευση αλλά και εμπλοκή των ανώτερων διοικητικών στελεχών των εποπτευόμενων στην όλη διαδικασία κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση φαινομένων που μέχρι σήμερα πλήττουν την αξιοπιστία και φήμη του τομέα και δυσχεραίνουν το έργο των αδειούχων αποδεκτών, εμπλεκόμενων μερών και άλλων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Περαιτέρω, η άρση της ανωνυμίας του παίκτη σε ειδικές περιστάσεις, η υποχρέωση δημιουργίας οικονομικού προφίλ σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και η συνεχής εποπτεία παικτών και αντιπροσώπων αποτελούν, μεταξύ άλλων, λύσεις που ανταποκρίνονται σε ουσιαστικές αδυναμίες του υφιστάμενου πλαισίου και συνιστούν επιπρόσθετα εργαλεία για τη ΜΟΚΑΣ και την Αστυνομία στην προσπάθειά τους για εξιχνίαση υποθέσεων σχετικά με την παρεμπόδιση και καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Μία ακόμη πρόσφατη εξέλιξη, ήταν η αναθεώρηση του Κώδικα Διαφήμισης. Τι έχει αλλάξει ακριβώς και πού στοχεύουν αυτές οι αλλαγές;

Μέσα από την αναθεώρηση του Κώδικα Διαφήμισης θέσαμε περαιτέρω ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία του κοινού. Η ανάπτυξη που γνώρισε ο τομέας την τελευταία πενταετία σε συνδυασμό με τη μεγάλη απήχηση που έχει πλέον το διαδικτυακό στοίχημα και την τεχνολογική εξέλιξη, είχαν ως αποτέλεσμα η έκθεση του κοινού σε διαφημιστικό υλικό να γίνει ακόμη πιο έντονη. Μέσω της αναθεώρησης του Κώδικα επιδιώκουμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο αποδεκτών πρακτικών διαφήμισης στον τομέα, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών και την ελαχιστοποίηση της έκθεσης ανηλίκων σε διαφημίσεις παρόχων στοιχηματικών υπηρεσιών. Ο νέος Κώδικας Διαφήμισης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόσθετους περιορισμούς σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων και περισσότερες σημάνσεις, αλλά και την υποχρέωση συμπερίληψης ενημερωτικού μηνύματος για το ασφαλές παιχνίδι. Επιπρόσθετα, έχουν περιληφθεί και επίσημα οι πρόνοιες για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ώστε οποιαδήποτε διαφημιστική ενέργεια να γίνεται κατόπιν σχετικών ηλικιακών ρυθμίσεων και να αποκλείονται τα ανήλικα πρόσωπα. Σε ό,τι αφορά τη χρήση των ΜΚΔ για διαφημιστικούς σκοπούς, οι κάτοχοι άδειας παροχής στοιχηματικών υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν σε κάθε διαφημιστική καμπάνια μηνύματα που θα προτρέπουν το κοινό να λαμβάνει μέτρα αυτοπροστασίας. Είναι έντονη πεποίθησή μας ότι η πρόληψη είναι ο καλύτερος σύμμαχος για την προστασία του κοινού.

Ως ένας σύγχρονος Οργανισμός, ποια είναι τα σχέδιά σας στο άμεσο μέλλον, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού σας;

Σήμερα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης του μηχανογραφημένου συστήματος της Αρχής, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και την ίδια στιγμή να απλοποιήσει τις διαδικασίες της Αρχής, συμβάλλοντας στη μείωση της γραφειοκρατίας. Με την ολοκλήρωση του συστήματος, όλες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, οι εποπτευόμενοι θα έχουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που τους αφορούν, θα είναι σε θέση να παρακολουθούν καλύτερα τις υποχρεώσεις τους και ως εκ τούτου θα επιτυγχάνονται υψηλότερα επίπεδα συμμόρφωσης, ενώ θα έχουν πλήρη εικόνα για το στάδιο εξέλιξης των αιτημάτων τους. Αυτό θα ισχύει και για τους παίκτες, οι οποίοι θα έχουν την ευχέρεια να παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέταση τυχόν παραπόνων τους. Επιπλέον, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Αρχής, θα εισάγουμε αποτελεσματικότερο σύστημα για την παρακολούθηση της στοιχηματικής δραστηριότητας και για τη συλλογή δεδομένων, το οποίο θα βασίζεται στην τεχνολογία machine learning. Αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να προσφέρει ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων μας, επιδιώκουμε την πλήρη μετάβαση της Αρχής σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, καθώς και την καλλιέργεια και υιοθέτηση ψηφιακής κουλτούρας, τόσο εσωτερικά, όσο και από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η στροφή των παικτών στο διαδίκτυο

Πώς η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τομέα του στοιχήματος;

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν κάνει την εμφάνισή τους νέα εργαλεία για την προστασία των παικτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το εργαλείο προσωρινού αυτοαποκλεισμού, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να απέχουν για καθορισμένη χρονική περίοδο ή επ’ αορίστου από τη στοιχηματική δραστηριότητα. Επιπλέον, έχουν εφαρμοστεί εργαλεία που παρακολουθούν τη στοιχηματική δραστηριότητα ενός παίκτη, παρέχοντάς του πληροφορίες σχετικά με τη στοιχηματική συμπεριφορά του, όπως για παράδειγμα, πόσες ώρες ή χρήματα έχει ξοδέψει. Ιεραρχώντας ως κορυφαία προτεραιότητά μας τον εκσυγχρονισμό του τομέα στην Κύπρο, διερευνούμε επίσης τα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, όπως το Blockchain. Μια τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε τη διαφάνεια και την ασφάλεια των παικτών. Προς αυτή την κατεύθυνση προχωρήσαμε στη διεξαγωγή δύο ερευνών σε συνεργασία με το Institute for the Future του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τα αποτελέσματα των οποίων θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του Συνεδρίου που διοργανώνουμε τον Σεπτέμβριο. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στις πιθανές ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας Blockchain και των κρυπτονομισμάτων, ενώ εξέτασαν κατά πόσο οι εσωτερικές διαδικασίες της ΕΑΣ μπορούν να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν από την εφαρμογή του Blockchain. Πρόσθετα, οι έρευνες ασχολήθηκαν με τη χρήση της τεχνολογίας Blockchain για την ανάπτυξη διαφόρων ρυθμιστικών εργαλείων, αλλά και για την παροχή υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα η έκδοση αδειών.

Θεωρείτε ότι το διαδικτυακό στοίχημα θα συνεχίσει να κερδίζει έδαφος, ακόμη και μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων και την επαναλειτουργία του επίγειου στοιχήματος;

Είναι γεγονός ότι εν μέσω πανδημίας και περιοριστικών μέτρων ενισχύθηκε η ροπή των παικτών προς το διαδικτυακό στοίχημα. Ωστόσο, πρόκειται για μία τάση η οποία προηγήθηκε της πανδημίας και ενισχύθηκε στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στα οικονομικά αποτελέσματα της Αρχής. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2021, τα μεικτά έσοδα των αποδεκτών Κλάσης Α (επίγειο στοίχημα) και Β (διαδικτυακό στοίχημα) ανήλθαν στις €174.534.349, από τις οποίες οι €31.380.753 αφορούν τους αποδέκτες Κλάσης Α και οι €143.153.596 τους αποδέκτες Κλάσης Β. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την προτίμηση που επέδειξαν οι παίκτες στο διαδικτυακό στοίχημα έναντι του επίγειου, αφού τα μεικτά έσοδα από το διαδικτυακό στοίχημα ήταν περισσότερα από τετραπλάσια σε σύγκριση με τα έσοδα από το επίγειο.

Ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της ΕΑΣ

Ποια μέτρα έχετε λάβει ως εποπτική αρχή για την άσκηση πιο αποτελεσματικής εποπτείας;

Η εισαγωγή καινοτόμων εργαλείων για την απλοποίηση των λειτουργιών και διαδικασιών της Αρχής, στις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως, θα επιτρέψουν στον Οργανισμό να ασκεί τον εποπτικό του ρόλο ακόμη πιο αποτελεσματικά. Ειδικότερα, μέσα από την εφαρμογή του νέου συστήματος παρακολούθησης της στοιχηματικής δραστηριότητας και συλλογής δεδομένων θα ενισχύσουμε περαιτέρω τον τρόπο λήψης αποφάσεων, επιτυγχάνοντας έτσι την ενίσχυση της εποπτείας και υψηλότερα επίπεδα συμμόρφωσης.

Είναι γεγονός ότι στην ψηφιακή εποχή η διαφύλαξη του απορρήτου των πληροφοριών λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Πώς σκοπεύετε να το διαχειριστείτε ως Οργανισμός;

Με στόχο τη διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών και την ελαχιστοποίηση της ευαλωτότητας του Οργανισμού έναντι κυβερνοεπιθέσεων, έχουμε προχωρήσει στην αναβάθμιση των υποδομών μας, ενώ έχουμε συνάψει πρόσφατα Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ), με στόχο τον καθορισμό ενός πλαισίου δράσης για την αντιμετώπιση απειλών στον κυβερνοχώρο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να εμβαθύνει τη μέχρι στιγμής συνεργασία μας με την ΑΨΑ σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η διαχείριση περιστατικών κυβερνοασφάλειας ή/και ψηφιακής ασφάλειας, η ισχυροποίηση του επιπέδου κυβερνοασφάλειας της ΕΑΣ, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών, τεχνολογίας και εμπειριών μεταξύ των δύο Αρχών. Παράλληλα, έχουμε ενεργοποιήσει τις διαδικασίες για την ανάπτυξη ενός ολιστικού και δοκιμασμένου συστήματος για την ασφάλεια των ευαίσθητων πληροφοριών που λαμβάνει, επεξεργάζεται και φυλάσσει η ΕΑΣ, με απώτερο στόχο την πιστοποίηση του οργανισμού με το ISO:27001. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και η πιστοποίηση της ΕΑΣ με το ISO37001, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τη λήψη προληπτικών μέτρων κατά τη δωροδοκίας και διαφθοράς, καθώς και με το ISO:31000, το οποίο περιλαμβάνει τις διαδικασίες, τους ρόλους και τα εργαλεία για την παρακολούθηση, την αναθεώρηση και τη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων που επηρεάζουν τη λειτουργία του οργανισμού. Μέσα από την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης των κινδύνων, διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών και διαχείρισης της καταπολέμησης της δωροδοκίας, πέρα από τη συμμόρφωση με ευρωπαϊκές Οδηγίες, επιδιώκουμε τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών της ΕΑΣ, τη βελτίωση της συνεργασίας με τους εποπτευόμενους και την προστασία της φήμης της Αρχής.

Πρόσφατα βραβευτήκατε με το τιμητικό βραβείο Editor’s Choice στα InBusiness Awards, ένα βραβείο ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς προέρχεται από ένα απαιτητικό κοινό, αυτό των συντακτών με γνώση, εμπειρία και διεισδυτική ματιά. Τι σημαίνει για εσάς αλλά και για την Αρχή η βράβευση αυτή;

Το βραβείο αυτό αποτελεί την επιβράβευση της σκληρής δουλειάς, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή ουσιαστικού έργου αυτά τα χρόνια στην Αρχή με αντίκτυπο στην εξέλιξη και βελτίωση τόσο του Οργανισμού όσο και της αγοράς. Γι’ αυτό και μοιράζομαι αυτή την τιμή με όλους τους κατά καιρό συνεργάτες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό, τους ευρύτερους συνεργάτες και υποστηρικτές της Αρχής, τους οποίους και ευχαριστώ για την υποστήριξη και την άψογη συνεργασία. Η ικανοποίηση και η περηφάνεια που νιώθεις στο τέλος της ημέρας, έχοντας εκπληρώσει σωστά και με συνέπεια τα καθήκοντά σου, είναι μεγάλη. Διαβεβαιώνω ότι, θα συνεχίσω με το ίδιο αίσθημα ευθύνης και αποφασιστικότητας για την ουσιαστική συμβολή στο κυπριακό επιχειρείν.

Υποστηρίξτε τη