Συνεντεύξεις

Τουριστική βιομηχανία: Κυκλική οικονομία πολλαπλών ωφελημάτων

Το υφιστάμενο γραμμικό μοντέλο καθίσταται πλέον μη βιώσιμο, με αποτέλεσμα οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να αναζητούν καλύτερο και βιωσιμότερο επιχειρηματικό μοντέλο - Η ΟΕΒ λέει «ναι» στην Προώθηση του Μέτρου «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις», με έναν προϋπολογισμό που αγγίζει το €1.400.000 και καλύπτει το 100% του επιλέξιμου κόστους

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Scenarios towards co-creation of transition pathway for tourism for a more resilient, innovative and sustainable ecosystem - SWD(2021)», κρίνουν τη μετάβαση του τουριστικού τομέα σε έναν πιο αειφόρο τρόπο λειτουργίας, ζωτικής σημασίας, για την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον τουρισμό.

Αρκεί να λάβει κανείς υπόψη ότι η παγκόσμια κατανάλωση πρώτων υλών και ενέργειας αναμένεται να διπλασιαστεί, ενώ η ετήσια παραγωγή αποβλήτων αναμένεται να αυξηθεί κατά 70% μέχρι το 2050, με σημαντικές επιπτώσεις στη συνολική παραγωγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη μείωση της βιοποικιλότητας και στη μείωση της διάθεσης των υδάτινων πόρων. Το υφιστάμενο γραμμικό μοντέλο καθίσταται πλέον μη βιώσιμο, με αποτέλεσμα οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να αναζητούν ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο. Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο βασίζεται στην κυκλική οικονομία με πολλαπλά οφέλη όπως ανθεκτικότητα σε διάφορες παραμέτρους που δεν μπορούν να ελεγχθούν (πανδημία/πόλεμοι) και αυξημένη ανταγωνιστικότητα σε σχέση με άλλες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), παρακολουθώντας τις προκλήσεις των τελευταίων ετών, τις αυξανόμενες απαιτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετάβαση της οικονομίας σε ένα κυκλικό αναπτυξιακό μοντέλο, καθώς και τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει η κυκλική οικονομία, εξασφάλισε χρηματοδότηση μέσα από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την υλοποίηση του Μέτρου με τίτλο «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις».

Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο €1.400.000 και η ένταση της ενίσχυσης προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ανέρχεται στο 100% του επιλέξιμου κόστους.

Μιλώντας στη «Σημερινή» της Κυριακής («Σ») ο Λειτουργός στο Τμήμα Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΟΕΒ, Μάριος Παπαγεωργίου, εξηγεί με σαφήνεια τους στόχους του μέτρου και τα πολλαπλά οφέλη για τους επιχειρηματίες, την κοινωνία και τους πολίτες.

ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.jpg
Μάριος Παπαγεωργίου, Λειτουργός στο Τμήμα Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΟΕΒ.


Ποιος ο στόχος του Μέτρου;

Οι δράσεις του Μέτρου «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις» στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, παρέχοντας εξειδικευμένη εκπαίδευση, υποστήριξη και καθοδήγηση, ώστε να καταστεί ευκολότερη η μετάβασή τους σε κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα με έμφαση στη διατήρηση και ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων, καθώς και συνεισφορά στους κλιματικούς στόχους της χώρας, με τη μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μέτρο έχουν όλες οι αδειούχες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα που έχουν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού ή οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που δικαιούνται να λειτουργούν βάσει του Άρθρου 18 του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου (34(I)/2019), βάσει σχετικής Βεβαίωσης που θα εκδίδει το Υφυπουργείο Τουρισμού.

«Αργυρός» και «Χρυσός Κύκλος Υπηρεσιών»

Τι υπηρεσίες θα παρέχονται;

Στο Μέτρο θα παρέχονται 2 κύκλοι Υπηρεσιών, ο «Αργυρός Κύκλος» και ο «Χρυσός Κύκλος».

Στον «Αργυρό Κύκλο Υπηρεσιών» μπορούν να ενταχθούν συνολικά 50 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που θα λάβουν τις πιο κάτω Υπηρεσίες:

Την αποτύπωση των αναγκών της ξενοδοχειακής εγκατάστασης σε θέματα κυκλικής οικονομίας. Στη συνέχεια, θα διεξαχθεί 3ήμερο εκπαιδευτικό εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας σε στελέχη της ξενοδοχειακής εγκατάστασης. Ακολούθως, θα αναπτυχθούν εργαλεία για εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και θα δοθούν στην ξενοδοχειακή εγκατάσταση, ενώ, παράλληλα, θα εκπαιδευτεί το προσωπικό του ξενοδοχείου σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των συγκεκριμένων εργαλείων. Η ΟΕΒ, σε συνεργασία με τη ξενοδοχειακή εγκατάσταση, θα ετοιμάσει το Πλάνο Εφαρμογής Κυκλικών Δράσεών της. Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω δράσεων θα παρέχεται συνεχής επιχειρηματική καθοδήγηση στην ξενοδοχειακή εγκατάσταση.

Στον «Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών» μπορούν να ενταχθούν συνολικά 20 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, με βασική προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τον «Αργυρό Κύκλο Υπηρεσιών» και αφού εγκριθούν ανάλογα με τον βαθμό ετοιμότητάς τους. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον «Χρυσό Κύκλο Υπηρεσιών» είναι η παρακολούθηση υλοποίησης του πλάνου εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας που ετοιμάστηκε κατά τη διάρκεια του «Αργυρού Κύκλου Υπηρεσιών», και σε συνεργασία με την ΟΕΒ η ξενοδοχειακή επιχείρηση θα προετοιμαστεί για πιστοποίηση με το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας. Η πιστοποίηση θα πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα.

Πόσο είναι το ύψος της χορηγίας για ένταξη στο Μέτρο;

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο €1.400.000 και η ένταση της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (De minimis) προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ανέρχεται στο 100% του επιλέξιμου κόστους, δηλαδή €10.700 για τον «Αργυρό Κύκλο» ή €28.400 για τον «Αργυρό» και «Χρυσό Κύκλο».

Έχει αρχίσει η περίοδος υποβολής Αιτήσεων; Πού μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να βρουν περισσότερες πληροφορίες;

Η περίοδος υποβολής των Αιτήσεων άρχισε. Περισσότερες πληροφορίες για το Μέτρο και για τη διαδικασία ένταξης, οι ενδιαφερόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα https://circularhotels.com.cy/, ή επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο +357 22643000 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση green@oeb.org.cy.

Γιατί να ενταχθεί μια ξενοδοχειακή εγκατάσταση στο Μέτρο;

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Μέτρο θα επωφεληθούν σημαντικά από την:

– Μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσα από δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, τροφίμων και της μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων.

– Απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για εφαρμογή κυκλικών πρακτικών, στοχεύοντας στην εξοικονόμηση πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

– Προετοιμασία για την αξιοποίηση των Σχεδίων χρηματοδότησης επενδύσεων από το «Σχέδιο Δράσης για Μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία 2021-2027» του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας.

– Συμμόρφωση με το υφιστάμενο και επερχόμενο νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας.

– Δημιουργία πρόσθετου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα πιστοποιηθεί με το Σχήμα Πιστοποίησης για την κυκλική οικονομία.